Naslovna  |  Aktuelno  |  Medijski konkursi  |  Konkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Medijski konkursi

28. 04. 2021.

Konkurs Grada Sremska Mitrovica za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14 i 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), članova 87. i 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 i 119/14), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00052/2021-01/2 od 25.01.2021. godine, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/16 i 8/17), člana 16. stav 3. tačka 7. i člana 29. stav 2. Odluke o gradskim upravama Grada Sremska Mitrovica („Službeni list Grada Srem. Mitrovica“, br. 30/2020), člana 11. razdeo XII i člana 55 Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2021. godinu („Službeni list Grada Sremska Mitrovica“, br. 30/2020) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini br. 401-633/2021-IX od 22.04.2021 godine, v.d načelnika Gradske uprave za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica, dana 28.04.2021. godine, raspisuje:

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u  2021. godini 

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana grada Sremska Mitrovica; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba stanovnika grada Sremska Mitrovica za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Sremska Mitrovica u 2021. godini, opredeljena su Odlukom o budžetu Grada Sremska Mitrovica  za 2021. godinu („Sl. list grada Sremska Mitrovica“ br. 31/2020) u iznosu od 17.385.000,00 dinara (slovima:sedamnaestmilionatristotineosamdesetpethiljada)

Najmanja visina sredstava koja se mogu odobriti po jednom predloženom projektu iznosi 50.000,00 (pedesethiljada) dinara, a najveća visina sredstava koja se mogu odobriti po jednom predloženom projektu iznosi 7.500.000,00 (sedammilionaipetstotinahiljada) dinara.

Učesnik konkursa za sufinsiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95.-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za televiziju može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

II PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu može učestvovati:

 

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji grada Sremska Mitrovica;

 

 1. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

Učesnik konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

 

Izdavač više medija ima pravo učešća na konkursu s jednim projektom za svaki medij.

 

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

 

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

 

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;

 

 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

 

 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

 

 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

 

 

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

 

 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

 

 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.    Kapaciteti sa stanovišta:

 

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;

 

 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4.  Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

 

 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 

2.1.     da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

 

2.2.   dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji grada Sremska Mitrovica;

 

 1. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

 

 1. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripanika nacionalnih manjina;

 

 1. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;

 

 1. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

IV ROKOVI

 

Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs /mora biti vidljiv i dostupan javnosti sve vreme trajanja konkursa/, nedeljnom listu „Sremske novine“ i nedeljnom listu „M novine“, odnosno od 28.04.2021. godine do 13.05.2021. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

 

V DOKUMENTACIJA

 

Učesnik konkursa je obavezan da popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu dostavi u tri primerka. Obrazac se preuzima sa zvanične internet stranice grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs (Obrazac 1– prijava:popunjen predlog projekta i Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta).

 

Učesnik konkursa je obavezan da priloži i kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

 1. Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

 

 1. rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

 

 1. dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

 

 1. overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 2. potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 3. potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televeziju;

 

 1. vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).

 

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije, koja uz predlog za članove komisije, podnose i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

 

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije grada Sremska Mitrovica. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

 

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet stranici Grada Sremska Mitrovica www.sremskamitrovica.rs, nedeljnom listu „Sremske novine“ i nedeljnom listu „M novine“, odnosno od 28.04.2021. .godine do 18.05.2021. godine.

 

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na zvaničnoj internet stranici grada Sremska Mitrovica, www.sremskamitrovica.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

 

Prijave projekata slati na adresu: Gradska uprava za kulturu i sport, ul. Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica, u zatvorenoj koverti, naslovljeno sa „Prijava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata iz budžeta Grada Sremska Mitrovica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini“.

 

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

 

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na zvaničnoj internet stranici grada Sremska Mitrovica, www.sremskamitrovica.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 12 časova na telefon:

022/215-2123.

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi