Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Grada Užica za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

19. 04. 2019.

Konkurs Grada Užica za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja komisije za kontrolu državne pomoći broj 401-00-00074/2019-01 od 12. aprila 2019.godine, članova 87, 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS“ broj 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“ broj 16/16 i 8/17), člana 76. Statuta grada Užica („Službeni list grada Užica, broj 4/19) i Odluke o budžetu grada Užica za 2019. godinu („Službeni list grada Užica“ broj 49/18) gradonačelnik grada Užica

R a s p i s u j e
K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica za 2019. godinu
 
I NAMENA SREDSTAVA I NjIHOV IZNOS


Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Užica; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Užica za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Napomena: Izveštavanje o radu organa grada Užica nije deo javnog interesa i ne može biti tema Projekta.

Sredstva opredeljenja Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Užica u 2019. godini, iznose 13.000.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 30.000,00 dinara a najveći iznos sredstava koji se odobrava po projektu je 3.500.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2019. godini.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju:

a) izdavač medija koji je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji grada Užica;
b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Užica.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska ili vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.


Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi za ocenu projekata su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja a posebno:

•    Značaj projekta sa stanovišta:
ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
– ostvarivanje namene konkursa;
– usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
– identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,
– zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačog pristupa.

•    Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
– usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
– stepen uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;
– merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
– razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;
– stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

•    Kapaciteti sa stanovišta:
– stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta
neophodni resursi za realizaciju projekta;
– stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

•    Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
– preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
– ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima a posebno:

•    da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

•    dokaz o tome da su nakon izricanja kazne ili mere preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata su javno informisanje stanovnika grada Užica o sledećim temama:

•    zbivanjima na lokalnom nivou,
•    zbivanjima u obrazovanju, kulturi, umetničkom stvaralaštvu, sportu, turizmu,
•    zbivanjima u privredi, preduzetništvu i poljoprivredi,
•    zdravlju ljudi, zaštiti životne sredine, zaštiti dece i omladine, fizičkoj kulturi,
•    ljudskim pravima, razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države.

IV ROKOVI

Konkurs je otvoren 20 dana (slovima: dvadeset dana) od dana objavljivanja u nedeljnim novinama „Vesti“, od 19.04. 2019.godine do 09.05.2019.godine.

Odluku o raspodeli sredstava doneće gradonačelnik grada Užica najkasnije 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V PRIJAVA I DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

1.    Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka.

Obrazac se preuzima sa sajta grada Užica uzice.rs:

o    Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i

o    Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.

2.    Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

•    Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);

•    Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);

•    Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

•    Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);

•    Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;

•    Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;

•    Opciono: Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl.)

VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije,prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije.

Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Vesti“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII  NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu grada Užica, njnjnj.uzice.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijava sa dokumentacijom se podnosi na pisarnici grada Užica, Dimitrija Tucovića br. 52, sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje ili poštom, preporučenom pošiljkom, sa svom potrebnom dokumentacijom.

Neblagovremene prijave neće biti razmatrane kao ni prijave uz koje nije dostavljen nijedan propisani dokument naveden u konkursu.

VIII OCENA PROJEKATA

Prijave na konkurs biće ocenjene prema meri u kojoj su predložene projektne aktivnosti podesne da ostvare opšti interes u oblasti javnog informisanja i prema meri u kojoj, na osnovu podnete dokumentacije, učesnik na konkursu pruža veću garanciju privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Ocenu projekata podnetih na konkurs vršiće stručna komisija od 3 (tri) člana. Izuzetno, u slučaju da na konkurs bude podneto preko 50 projekata, gradonačelnik će imenovati Komisiju od 5 (pet) članova.

IX NAPOMENE

Obrazloženo Rešenje o raspodeli sredstava doneće gradonačelnik Užica, a na osnovu obrazloženog predloga komisije i biće objavljeno na zvaničnom sajtu grada Užica.

Rešenje će biti dostavljeno svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Na osnovu rešenja biće zaključen ugovor sa licem koje je dobilo sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

X OBJAVLjIVANjE JAVNOG POZIVA

Javni poziv biće objavljen na zvaničnom sajtu grada Užica njnjnj.uzice.rs i u nedeljnim novinama “Vesti“.

Za sva pitanja vezana za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 031/590-150, ili lično, u kancelariju broj 40, zgrada grada Užica, radnim danima od 07,30 – 15,00 časova.

Kontakt osoba: Slađana Mitrović.

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD UŽICE
GRADONAČELNIK
II broj 651-1/19
19.04. 2019. godine
U Ž I C E
GRADONAČELNIK
Tihomir Petković

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi