Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje: Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2019. godini
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

19. 03. 2019.

Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje: Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju u 2019. godini

Na osnovu člana 62. stav 1. tačka 1. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS", broj: 99/09 i 67/2012 – odluka US), člana 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS", br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), čl. 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), člana 15. i člana 16. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV", br. 37/2014, 54/2014 – drugi propis, 37/2016 i 29/2017), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2019. godinu („Sl. list APV", br. 60/2018), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS", br. 16/16 i 8/17) i Rešenja o raspisivanju konkursa i pojedinačnim davanjima za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2019. godini, broj: 137-401-25/2019-07 od 27. februara 2019. godine, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama raspisuje

KONKURS ZA PODSTICANjE JAVNOG INFORMISANjA NA SRPSKOM JEZIKU U ZEMLjAMA U OKRUŽENjU U 2019. GODINI 

 I  

 Pokrajinski sekretarijat će korisnicima odobriti sredstva u skladu sa članom 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Sl. glasnik RS", br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014) po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje iznosi:                        

            8.000.000,00  dinara. 

Ekonomska klasifikacija

Iznos novčanih sredstava

4651

8.000.000,00

 

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu  iznosi  100.000,00 dinara, a najveći iznos  sredstava po projektu iznosi  3.000.000,00  dinara.

1.1. Predmet konkursa: Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama u okruženju.

 

1.2. Ciljevi konkursa: uvođenje, poboljšanje ili proširenje  programskih sadržaja u medijima, radi podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u zemljama u okruženju na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

 1.3. Kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1)  Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja, a posebno se ocenjuje:

 • značaj projekta sa stanovišta: ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja; ostvarivanje namene konkursa; usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa; zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa;
 • uticaj  i izvodljivost sa stanovišta: usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima,  očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa; stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe; merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta; razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta; stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška);
 • kapaciteti sa stanovišta: stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta; neophodnih  resursa za realizaciju projekta; stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta;
 • budžet i opravdanost troškova sa stanovišta: preciznosti i razrađenosti budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima; ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

1.3.1. Programski prioriteti su:   očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog  identiteta; jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona; obrazovni i drugi programi namenjeni deci i mladima.                        

1.4. Pravo učešća na konkursu: Predloženi projekat mora se realizovati preko medija čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.

Pravo da dobiju sredstva, u navedenim zemljama, imaju registrovani izdavači medija i pravna lica registrovana za audio i video produkciju, koja imaju potpisan ugovor ili overenu izjavu izdavača medija ili medija u kojima će programski sadržaji biti emitovani. Medijski proizvod može biti isključivo na srpskom jeziku, odnosno pismu.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice izdavač više medija, ima pravo učešća na konkursu za svaki medij, čiji je izdavač.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjene obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata):

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 u dva primerka:
 • Popunjen predlog projekta, i
 • Popunjen budžet projekta.

Učesnik konkursa je obavezan i da priloži sledeća dokumenta: 

 • fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica u  odgovarajućem registru;
 • fotokopiju rešenja o registraciji medija u odgovarajućem registru;
 • fotokopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB;
 • fotokopiju dozvole za emitovanje radio i/ili TV programa izdate od strane odgovarajućeg regulatornog tela za elektronske medije;
 • ugovor ili overena izjava izdavača medija, u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa).
 • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);
 • potpisanu izjavu učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu;
 • instrukciju za plaćanje izdatu od banke.

Izdavač medija, koji je učesnik konkursa, ne može predvideti  projektom, a ni naknadno činiti sledeće:

 • da sredstvima dobijenim konkursom raspolaže na takav način da angažuje neko drugo pravno lice ili preduzetnika, koje bi u celosti realizovalo projekat umesto pravnog lica ili preduzetnika učesnika na konkursu;
 • da sredstva ili deo sredstava utroši na plate zaposlenih, već samo za plate ili deo plate onih zaposlenih koji učestvuju u realizaciji projekta.

II

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta.

III

Prijave (Obrazac 1) se preuzimaju sa sajta Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs i podnose redovnom poštom u  2 primerka, dok se ostala obavezna dokumentacija šalje u 1 primerku, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama,

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: za Konkurs za podsticanje javnog informisanja na srpskom jeziku u zemljama u okruženju.

Osim navedenog, učesnici konkursa su dužni da konkursnu prijavu (Obrazac 1) pošalju i elektronskom poštom na adresu: mediji.psinf@gmail.com

Konkursni materijal se ne vraća.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Dnevnik“, na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i u Službenom listu AP Vojvodine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, odnosno do 18. aprila  2019. godine.

Rešenje o dodeli sredstava po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije  mogu se dobiti radnim danima od 11 do 14 časova, na telefone 021/487-4271 i 021/487-4274.

IV  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Uz predloge, udruženja prilažu i dokaz o registraciji u Registru udruženja. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Pokrajinskom sekretarijatu. Uz predlog za članove komisije dostaviti i kratke biografije. Predloge slati u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa, odnosno do 8. aprila 2019. godine.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

Komisija će biti sastavljena od tri člana.

 V

 

Konkursna komisija, koju rešenjem imenuje pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, razmatra podnete prijave po konkursu i donosi predlog za raspodelu sredstava.

 VI

O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje pokrajinski  sekretar  rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, pokrajinski sekretar može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

    VII 

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

 VIII

Pokrajinski sekretarijat i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. 

IX

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Ukoliko se korisniku sredstava ne isplate sredstva iz navedenog razloga  ili iz nekog drugog razloga, uključujući i odustanak korisnika da zaključi ugovor ili nakon zaključenja ugovora, uz pismeno obaveštenje Pokrajinskom sekretarijatu o razlozima odustanka, ta sredstva mogu da budu raspoređena na druge korisnike.

Pokrajinski sekretar može odlučiti da ne rasporedi nikome preostala sredstva ukoliko su ostali projekti već podržani, a rukovodeći se prema kvalitetu i potrebama projekata prijavljenih na konkurs.

X

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava, kao i materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, a krajnji rok za realizaciju projekta je 31.12.2019. godine. Izveštaj se podnosi na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama: www.kultura.vojvodina.gov.rs.  

Korisnik je dužan da pravda celokupan budžet projekta, odnosno sredstva dobijena od Pokrajinskog sekretarijata, sredstva dobijena od drugih organa vlasti i sopstvena sredstva od najmanje 20% ukupnog budžeta projekta. 

 

 

 

 

                                                             POKRAJINSKI SEKRETAR  

 

                                                              Dragana Milošević, s.r. 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi