Naslovna  |  Desk  |  Akcija 2% za medije  |  Konkurs Opštine Babušnica za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Akcija 2% za medije

16. 03. 2017.

Konkurs Opštine Babušnica za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 15. 17. i 18. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. Glasnik RS“ br. 83/2014, 58/15 i 12/16), člana 20. i člana 44. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik RS“ br.129/2007), člana 60. Statuta opštine Babušnica („Skupštinski pregled opštine Babušnica“ broj 3/2008,5/08, 5/13 i 13/13), i Rešenja o raspisivanju Javnog poziva za sufinansiranje projekta radi ostvarivanja javnog interesa u pblasti javnog informisanja broj 401-44/2017-3 od 06.03.2017.godine i Odluke o budžetu za 2017. godinu broj 400-91/2016-02 od 20.12.2016. Predsednik opštine Babušnica raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA DO KRAJA 2017. GODINE

 

 

Opština Babušnica će na osnovu ovog javnog poziva do kraja tekuće 2017. godine sufinansirati projekte radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se pre svega odnosi na:

 

 • Istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana opštine Babušnica
 • Podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanje pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, razvoja sporta i fizičke kulture i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

 

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta opštine Babušnica iznosi 1.000.000,00dinara. Minimalni iznos subvencije po jednom projektu je 70.000,00 dinara, a maksimalan 550.000,00 dinara.

Konkurs za finansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja  se raspisuje  za projekte:

 1. Proizvodnje medijskih sadržaja;

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacijane može biti duža od tri godine.

 

PRAVO UČEŠĆA

 

            Pravo učešća na konkurs ima:

1) izdavači medija koji su upisani u Registar medija; i

2) pravna lica, odnosno preduzetnici, koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaze da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

3) pravno lice, odnosno preduzetnik, sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja. 

Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, ne može sufinansirati projekat izdavača medija, koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u registar medija.

Pravo učešća na konkursu imaju javna elektronska glasila sa važećom  dozvolom za emitovanje, internet portali, štampani mediji koji su upisani u registar medija.

 

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

 

 

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektu.

Izdavač više medija  može konkurisati samo jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa.

Učesnik konkutsa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne  prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA NA KONKURS

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se oceniti projekat podnosioca prijave za pojedinačna davanja su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

ü  ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

ü  ostvarivanje namene konkursa;

ü  usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

ü  identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

ü  zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

ü  stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

ü  neophodnih resursa za realizaciju projekta;

ü  stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenost budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

1)  da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda(podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);

2)  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Prilikom dodele sredstava vodiće se računa i o sledećim specifičnim kriterijumima:

 • značaj projekta sa stanovišta javnog interesa,
 • tradiciji poslovanja podnosioca projekta,
 • tehničkoj i kadrovskoj opremljenosti.

 

ROK ZA PRIJAVLjIVANjE NA KONKURS

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je do 03.04.2017.godine.

DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLjA

Učesnici konkursa su obavezni da dostave:

 1. prijavu na konkurs koja se podnosi na obrascu “Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja“, koji je objavljen u Pravilniku o sufinansiranju projekata  za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja(„Službeni glasnik RS“, br.16/2016, 8/2017).
 2. Predlog projekta (Obrazac 1);
 3. budžet projekta (u skladu sa Obrascem 1, Tabela br. 1);
 4. dokaz o registraciji (fotokopija izvoda iz APR-a);
 5. rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a);
 6. dokaz o posedovanju frekvencije (za elektronske medije);
 7. izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima;
 8. narativni izveštaj o realizovanim ugovorima sa Opštinom Babušnica u prethodnim godinama sa brojem i vrstom realizovanih medijskih sadržaja;
 9. za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

KONKURSNA KOMISIJA

Postupak sprovodi Komisija sastavljena od 3 (tri) člana.Ukoliko na raspisani konkurs pristigne više od 50 (pedeset) projektnih prijava, Komisija će imati pet članova.

Članove komisije imenuje predsednik opštine Babušnica, od kojih je većina iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika, a koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova komisije se imenuje na preedlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko predložena lica ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.

O radu komisije se vodi zapisnik.

Sastav komisije se objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Babušnica.

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA ZA ČLANOVE KOMISIJE

Opština Babušnica obaveštava novinarska  i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u komisiji da dostave predloge za članove komisije.

Rok za dostavljanje predloga je 03.04.2017.godine.

ODLUKA O IZBORU PROJEKATA I RASPODELI SREDSTAVA

Odluku o izboru projekata u oblasti javnog informisanja koji se sufinansiraju iz budžeta opštine Babušnica donosi Predsednik opštine Babušnica, na osnovu obrazloženog predloga Komisije, najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa.

Ako sredstva opredeljena za Konkurs nisu u celosti raspodeljena, Opština Babušnica može da raspiše novi konkurs za raspodelu preostalih sredstava do kraja iste kalendarske godine

Obrazloženi predlog Komisije potpisuju svi članovi Komisije.

Odluka o izboru projekata biće objavljena na zvaničnoj internet stranici Opštine Babušnica i dostavljena svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Navedena odluka se donosi u obliku Rešenja, sa obrazloženjem.

Protiv rešenja se može podneti žalba, u roku od 8 dana od dana dostavljanja u elektronskoj formi. O žalbi odlučuje Opštinsko veće opštine Babušnica.

Nakon donošenja Rešenja, sa podnosiocima izabranih projekata će biti zaključeni ugovori o sufinansiranju projekata.

 

IZVEŠTAJ O SPROVEDENIM AKTIVNOSTIMA

            U skladu sa odredbama potpisanog ugovora o sufinansiranju projekata iz oblasti javnog informisanja, učesnik Konkursa koji je dobio budžetska sredstva je u obavezi da dostavi narativni i finansijski izveštaj o utrošku tih sredstava - na Obrascu za izveštaj (Obrazac 2), koji se obajvljuje na veb –sajtu opštine Babušnica,  propisanim Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/2016, 8/2017 ), najkasnije mesec dana po isteku predviđenog roka za realizaciju projekta.

            Uz narativni izveštaj, dostavljaju se i emitovani prilozi u elektronskom obliku, odnosno isečci iz novina, publikacija, kopije sadržaja sa portala. Uz navedene priloge, učesnik konkursa koji je dobio budžetska sredstva je dužan da dostavi izveštaj o emitovanim prilozima, objavljenim novinskim člancima, objavljenim tekstovima na sajtu, koji će sadržati za svaki prilog sledeće informacije:

 

 1. redni broj kompakt diska (CD)/ isečka iz novina,
 2. naziv priloga/teksta,
 3. tema priloga/teksta,
 4. učesnici priloga,
 5. emisija u kojoj je prilog emitovan/rubrika u novinama u kojoj je tekst objavljen.

 

 

Br. 401-47/2017-1

U Babušnici  15.03.2017.

                                                                                                                     PREDSEDNIK

                                                                                                 Dragan Vidanović

 

 

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi