Sajam tehnike Beograd
Sajam tehnike Beograd
Naslovna  |  Desk  |  Akcija 2% za medije  |  Konkurs Opštine Šid za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Akcija 2% za medije

11. 01. 2017.

Konkurs Opštine Šid za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu čl. 17 i 18. stav 1. i 19. st. 1. i 2. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, broj 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje) i člana 59. stav 1. tačka 6. Statut opštine Šid ("Službeni list opštine Šid", broj 18/15 – prečišćen tekst član 56, stav 1 3) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Šid radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2017. godini, broj 345-1/III-17 od 10.01.2017. godine, Opštinsko veće opštine Šid raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Opštine Šid u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja tokom 2017. godine

I PREDMET KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje za projekte iz oblasti javnog informisanja koji se realizuju tokom 2017. godine, za koje su obezbeđena sredstva Odlukom o budžetu opštine Šid za 2017.godinu ("Službeni list opštine Šid", broj 24/16), u iznosu od 10.000.000,00  dinara, i to za:

            - projekte proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju građana opštine Šid, zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih, razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost, razvoju nauke, sporta i fizičke kulture, zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi, unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Šid za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije;

Sredstva će se dodeljivati u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), po pravilima za Državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

II PRAVO UČEŠĆA

Na Javnom konkursu može učestvovati:

Izdavač medija koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Šid.

Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji opštine Šid.

Pravno lice, odnosno preduzetnik koji poseduje važeću dozvolu Regulacionog tela za elektronske medije.

            Medij iz tačke 1. i 2. mora biti upisan u Registar medija Agencije za privredne registre. Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.

Pravo učešća na Konkursu NEMAJU izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu NEMAJU lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od Opštine Šid, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta i za koje se utvrdi da su sredstva nanamenski trošila.

            Za svaku od navedenih oblasti konkursa, učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat, može u toku iste kalendarske godine da učestvuje sa istim projektom na konkursima raspisanim na svim nivoima vlasti, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.   

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

1.Značaj projekta sa stanovišta:

-          ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-          ostvarivanje namene konkursa;

-          usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa; 

-          identifikovanih  i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-          zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

-          usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-          stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-          merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-          razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-          stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3.Kapaciteti sa stanovišta:

-          stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

-          neophodnih resursa za realizaciju projekta;

-          stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-          preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-          ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

           Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

          1. da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda,

        2.  dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Pored navedenih kriterijuma projekat će se vrednovati i na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma:

Specifični kriterijumi za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja:

da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Šid;

mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;

aktuelnost teme;

mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa i

mera u kojoj predloženi projekat doprinosi afirmaciji multikulturalnosti.

IV  ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu „Sremske novine“ broj 2915 od 11.01.2017. godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa. Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi u roku od 15 dana od završetka projekta.

V DOKUMENTACIJA

Obrazac Prijave  (Obrazac 1.1 - prijava i Obrazac 1.2- tabela budžeta projekta) se preuzima sa zvaničnog sajta Opštine Šid. Prijava Projekta se predaje u jednom primerku.

Učesnik Konkursa je obavezan da jednom primerku priloži i kopije sledećih dokumenata:

akt o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;

rešenje o registraciji iz Registra medija koji vodi Agencija za privredne registre;

dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;

overena izjava/saglasnost izdavača medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);

vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl);

 VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine (priložiti dokaz o registraciji) pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Opštinskoj upravi Šid. Uz predlog za članove komisije dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII    POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

            O dodeli sredstava, na predlog Konkursne komisije, odlučuje Predsednik opštinskog veća opštine Šid rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Predsednik opštinskog veća opštine Šid može, na predlog konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da pošalje revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Predsednik opštinskog veća opštine Šid i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

            Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

            Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena. 

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor sa Opštinom Šid, ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Odobrena sredstva se  koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Opštinskoj upravi dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni  dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

VIII OPŠTE INFORMACIJE

Tekst konkursa, Obrazac za prijavu i Obrazac izveštaja objavljuju se i na veb-sajtu Opštine Šid  gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu Opštine Šid www.sid.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

            Prijave na Javni konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Opštinske uprave Šid, Karađorđeva  2, Šid, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: Opštinska uprava Šid –za konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Opštine Šid u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u tokom 2017. Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobama – Branimirka Riđošić 022-719-142 ili Milenka Subić 062-755-814.

Broj: 345-1/III-17/1     

Opštinsko veće opštine Šid

Datum: 11.01.2017.                                                                                                                                                                  
Predsednik

Predrag Vuković

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi