Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Града Јагодине за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

14. 02. 2019.

Конкурс Града Јагодине за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 15,17,18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/14, 58/15 и 12/16), члана 46. а у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 68. Статута града Јагодине (,,Службени гласник града Јагодине“ бр.23/18), члана 11. Одлуке о буџету града Јагодине за 2019. годину, (,,Службени гласник града Јагодине“ бр.22/18) и члана 4. Одлуке о градском већу (,,Службени гласник града Јагодине“ број 1/08), Градско веће града Јагодине, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ  ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

 

     I  Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом суфинансирати 

      Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на територији града Јагодине; заштити и развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

    II  Износ средстава која су опредељена за  конкурс 

        Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања је  опредељен Одлуком о буџету града Јагодине за 2019. годину и износи 6.000.000,00 динара. 

     Најмањи износ средстава која се одобравају по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава која се одобравају по пројекту је 6.000.000,00  динара.

 

   III   Право учешћа на Конкурсу имају :

-          издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за

привредне регистре;

-          правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских

садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

    Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који нису уписани у Регистар медија.

    Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 

    IV  Услови за учешће на конкурсу

         Учесник конкурса  може конкурисати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

              Пројекат у овом смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску        

       целину  или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању   

      јавног   интереса у области јавног информисања на територији града Јагодине.

               Да су медијски прилози видљиви и доступни грађанима Јагодине.

        Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу од највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

     V  Критеријуми за оцену пројеката

     Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката:

- доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијских садржаја већем броју корисника првенствено на територији града Јагодине,

-у којој мери и у  ком обиму  предложени пројекат доприноси благовременом информисању о дневним догађајима и актуелностима на територији града  Јагодине,

-квалитет информисања (истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање грађана на територији града Јагодине),

- награде и признања,

     Конкурсна комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и критеријум остваривање јавног интереса у области јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

VI    Рок за пријављивање на конкурс 

            

        Пријава на Конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу: Град Јагодина, Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, са  ознаком: пуног  имена  и адресе пошиљаоца и назнаку : Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања на територијио града Јагодине у 2019.години или предајом  лично у пријемној канцеларији града Јагодине –  на писарници Градске управе за опште и заједничке послове града Јагодине.

     Додатне информације могу се добити радним данима на телефон 035/815-0537.

     Јавни позив биће објављени у недељним новинама „Нови пут“, а  може се преузети и на интернет страници града Јагодине www.jagodina.rs. Обрасци за подношење предлога пројекта могу се преузети са интернет странице града Јагодине www.jagodina.rs. 

        Рок за подношење пријава и пројеката је 15 (петнаест) дана  од дана објављивања односно од 13.02.2019. до 28.02.2019. године.

       Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

VII   Документација коју прилаже подносилац пројекта  

 

        Учесници конкурса су обавезни да доставе:

  1. Пријаву на конкурс на обрасцу 1., који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања
  1. Фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
  2. Фотокопију решења о регистрацији из Регистра медија, односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
  3. Фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издата од регулаторног тела за електронске медије;
  4. Оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског и радијског програма);
  5. Оверену изјаву да нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда односно оверена изјава о томе да су након изрицања казни и мера предузете активности којом гарантују да се сличан случај неће поновити.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно

попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

      Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење и његов пројекат се не разматра.

      Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање

       Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Конкурсни материјал се не враћа.

      Проверу документације поднете на  конкурс врши стручна служба органа који је расписао конкурс. Провера документације  односи се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова.

    Стручна служба органа који је расписао конкурс сачињава записник о испуњености услова за учешће на конкурсу за све пристигле пројекте и доставља записник члановима комисије.

 

  VIII    Конкурсна комисија 

 

      Поступак за избор медија спроводи стручна комисија од три (3) или пет (5) чланова, у зависности од броја приспелих пријава.

     Чланове стручне комисије за спровођење конкурса именује градоначелник града Јагодине из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију, у складу са правилима  о борби против корупције.

 

   IX  Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији

 

     Град Јагодина обавештава новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије, за сваки конкурс посебно.

    Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.

    Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

    Рок за достављање предлога за чланове комисије је 20 дана од дана објављивања конкурса односно до 05.03.2019. године

 

   X    Одлука о расподели средстава

       Одлуку о расподели средстава, у форми решења са образложењем, доноси Градско веће града Јагодине, а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 30 дана од дана закључења Конкурса.

      Орган који је расписао конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на интернет страници града Јагодине.

      На веб-сајту поред решења о расподели средстава са образложењем објављује и предлог Комисије о расподели средстава као и информацију.

 

   XI    Уговор о додели средстава

         

        Решење представља основ за закључење уговора  са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности о додели средстава.            

      Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

       Уговор са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности закључује руководилац органа који је расписао јавни позив.

        Стручна служба органа који је расписао конкурс, учесницима конкурса којима су одобрена средства доставља уговор у најкраћен могућем року.

        Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс.

        Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

 

 XII  Извештај о спроведеним активностима 

 

        Учесници конкурса који су добили средства,  извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са  законом и закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

         Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

         Кориснику средстава који не достави у року и у прописаној форми наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта , орган који додељује средства  упућује захтев за повраћај средстава.

          Јавни позив за учешће на јавном конкурсу се објављује на веб-сајту града Јагодине , као и најмање у једним дневним,односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју надлежности органа  који расписује конкурс.

          Овај јавни позив објавити у „Службеном гласнику града Јагодине“

 

Број:  ______________

ГРАД ЈАГОДИНА

ГРАДСКО ВЕЋЕ                                                                                                                                                        

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА,

                                                                                Ратко Стевановић, дипл.инж.ел.

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси