Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Grada Prokuplja za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

21. 04. 2021.

Konkurs Grada Prokuplja za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 17. i člana 19. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 83/14, 58/15 12/16 – autentično tumačenje), člana 4. stav 1. i člana 9. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 16/16 i 8/17), člana 87. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14 i 23/21) , Odluke o budžetu Grada Prokuplja za 2021. godinu („Službeni list Grada Prokuplja br. 58/2020), ), člana 74. stav 10. Statuta Grada Prokuplja („Sl. list Grada Prokuplje“ br. 15/2018) i Rešenja o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja za 2021. godinu br. 400 -270/2021 Gradska uprava Grada Prokuplja raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA PROKUPLjA

U 2021. GODINI

 

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Prokuplja koji će biti sufinansirani sredstvima iz budžeta Grada Prokuplje za 2021. godinu u ukupnom iznosu od  4.500.000,00 dinara.

 

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Prokuplja; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Prokuplja za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Najveći iznos koji se odobrava po projektu je 3.600.000,00 dinara dok je najmanji iznos koji se može dodeliti po projektu 50.000,00 dinara.

Sredstva  su u budžetu Grada Prokuplje za 2021. raspoređena  u okviru u razdelu 5, funkcija 130, program 0602, programska aktivnost  0001, pozicija 56. Opredeljeno je  4.500.000,00 dinara za usluge informisanja.

Konkurs se raspisuje radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, koji je definisan članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS, broj 83/14, 58/15 12/16 – autentično tumačenje).

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata čija realizacija ne može biti duža od kalendarske godine.

Konkurs je objavljen na zvaničnoj VEB prezentaciji Grada Prokuplja na internet adresi www.prokuplje.org.rs i u dnevnim novinama  „Informer“.

 

Na Konkursu može učestvovati:

- izdavač medija čiji  je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

- pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

- na konkursu se može učestvovati samo jednim projektom.

- izdavač više medija može konkurisati jednim projektom za svaki medij.

- pravo učešća na konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

- projekat, u smislu Zakona, podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovski i vremenski) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

- konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija će realizacija trajati najduže do 31.12.2021.godine.

Projekti prijavljeni na konkurs biće ocenjeni prema meri u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja i meri u kojoj učesnik na konkursu pruži veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Pravo učešća na konkurs nemaju izdavači medija koje se finansiraju iz javnih prihoda, kao ni lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom finansiranju, a nisu u propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata:

1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima;

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

1. Značaj projekta sa stanovišta:

-ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-ostvarivanje namene konkursa;

-usklađivanje projekata sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa,

-zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

2. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

-usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-stepena uticaja projekata na kvalitet informisanja ciljnih grupa;

-merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta;

-stepen razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

3. Kapaciteti sa stanovišta:

-stepen organizovanih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta

-neophodni resursi za realizaciju projekta;

-stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) Da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije  u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) Dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 

  1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji grada Prokuplja;
  2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
  3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
  4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
  5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
  6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi popunjenu prijavu za učešće na konkursu na obrascima koji je se mogu naći na zvaničnoj VEB prezentaciji Grada Prokuplje na internet adresi www.prokuplje.org.rs :

- Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

- Obrazac 1-  Budžet projekta

Obrasci se podnose u četiri primerka, a ostala obavezna dokumentacija u jednom primerku:

- fotokopiju rešenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Agenciji za privredne registre;

- dokaz o registraciji u Registru medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

- fotokopija rešenja Regulatornog tela o izdavanju dozvole za emitovanje programa za elektronske medije;

- overena izjava/saglasnost medija koji je upisan u Registar medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja);

 

-fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju – PIB-u;

- sinopsis predloženog medijskog sadržaja;

- izjava učesnika na konkursu da se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja.

Ukoliko je prijava nepotpuna ili neprecizna Komisija će  od podnosioca projekta tražiti da u datom roku  dopuni prijavu ili otkloni nedostatke. Ukoliko učesnik konkursa to ne učini u datom roku prijave se neće razmatrati.

Prijave slati na adresu: Grad Prokuplje ,ul Nikodija Stojanovića Tatka broj 2, 18 400 Prokuplje, sa naznakom ,,PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI GRADA

PROKUPLjA U 2021. GODINI“. 

Prijave slati  na propisanim obrascima koji su objavljeni na zvaničnoj VEB prezentaciji Grada Prokuplja na internet adresi www.prokuplje.org.rs, odeljak „Konkursi, obaveštenja i oglasi“ . Podnosilac prijave je u obavezi da navedenu dokumentaciju dostavi u štampanoj formi i u elektronskoj formi - na kompakt disku (CD ili DVD).

Konkursni materijal se ne vraća.

Javni konkurs je otvoren 8  dana od dana objavljivanja u dnevnim novinam „Informer“ i zvaničnoj internet prezentaciji Grada Prokuplja na adresi: www.prokuplje.org.rs,odeljak „Konkursi, obaveštenja i oglasi“.

Zainteresovana javna glasila su dužna da predloge projekata dostave u navedenom roku.

Ocenu projekata podnetih na Konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: komisija).
Članove stručne komisije imenuje gradonačelnik Grada Prokuplja iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

Pravo na predlaganje članova komisije imaju novinarska i medijska udruženja koja

su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa. Grad Prokuplje ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre dana raspisivanja konkursa, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije.

Predloge dostaviti u pisanoj formi putem pošte na adresu Grad Prokuplje, ul. Nikodija Stojanovića Tatka broj 2 , 18 400 Prokuplje ili lično preko pisarnice Grada Prokuplje, sa naznakom ,,Javni poziv za prijavu članova stručne Komisije radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2021. godini.

Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Informer“

Odluku o raspodeli sredstava donosi gradonačelnik Grada Prokuplja na osnovu obrazloženog predloga Komisije. Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka se donosi u obliku rešenja sa obrazloženjem. Rešenje o izboru medijskih projekata  i raspodeli sredstava objavljuje se na sajtu Grada Prokuplja i dostavlja se svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Rešenje predstavlja osnov za zaključenje ugovora sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti. Organ koji je raspisao konkurs, na svom veb sajtu pored rešenja o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, objaviće i predlog komisije o raspodeli sredstava, kao i informaciju za sve učesnike konkursa koji su dobili manji iznos sredstava od traženog, da bez odlaganja dostave novu specifikaciju troškova (revidiran budžet projekta), u skladu sa dodeljenim sredstvima, odnosno obaveštenje o tome da odustaju od sredstava koja su mu dodeljena. Korisnik sredstava može

 

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi