Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Opštine Bački Petrovac za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

10. 03. 2021.

Konkurs Opštine Bački Petrovac za sufinansiranje medijskih projekata

Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br.83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje),Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći br.401-00-00153/2020-01/2 od 25.01.2021.godine, članova 87. i 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou opštine Bački Petrovac, člana 16. stav 1. tačka 37. i člana 62. Statuta opštine Bački Petrovac („Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.3/2019) i Odluke o budžetu opštine Bački Petrovac za 2021. godinu (,,Sl. list opštine Bački Petrovac“, br.35a/2020), Opštinsko veće opštine Bački Petrovac r a s p i s u j e

KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA PROIZVODNjE MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2021. GODINI

 

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Bački Petrovac; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana teritorije opštine Bački Petrovac za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Visina sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2021. godini, iznosi 5.500.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 100.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 2.000.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta. Projektima koji se realizuju putem štampanih medija, na radiju i internet portalima, sredstva će se dodeljivati u skladu sa članom 95-97 Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“ br. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 i 119/14), odnosno po pravilima za državnu pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć).

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija će realizacija trajati do 31.12.2021. godine.

 

II  PRAVO UČEŠĆA

 

Na Konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji opštine Bački Petrovac;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji opštine Bački Petrovac.

 

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj kalendarskoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranjuu oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini, i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelazi 80% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, odnosno 50% vrednosti projekta za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju.

 

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkurs su:

 

1. Mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja: 

1.1.Značaj projekta sa stanovišta:

*         ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

*         ostvarivanje namene konkursa;

*         usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

*         identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

*         zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

*         usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama  ciljnih grupa;

*         stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

*         merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

*         razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

*         stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

*         stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

*         neophodnih resursa za realizaciju projekta;

*         stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

*         preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

*         ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Bački Petrovac;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju slovačkog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 4. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 5. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom;
 6. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 7. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

 

 

IV  ROKOVI

 

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“: od 04.03.2021.godine  do 23.03.2021.godine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana raspisivanja Konkursa.

 

V  DOKUMENTACIJA 

 

Učesnik Konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na Konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs:
 • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
 • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun);
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih)da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, odnosno državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i po kom osnovu, za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije;
 • Potpisana izjava učesnika na konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoću tekućoj fiskalnoj godini po kom osnovu, za proizvodnju medijskih sadržaja za televiziju;
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).
 1. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:

 

 

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja Konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove  konkursne komisije. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Dnevnik“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

 

VII NAČIN PRIJAVLjIVANjA

 

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Opština Bački Petrovac, ul. Kolarova br.6, 21470 Bački Petrovac, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2020.godini”.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu, biće objavljeno na internet stranici Opštine Bački Petrovac, www.backipetrovac.rs, i dostavljeno svim učesnicima Konkursa u elektronskoj formi.

 

                                                   VIII  OPŠTE INFORMACIJE

 

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 11 do 13 časova na telefon:  021/780-378 ( lokal br. 110 ).

 

 

                                                            REPUBLIKA SRBIJA

                                            AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

                                                    OPŠTINA BAČKI PETROVAC

                                    OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

 

Broj:016-4/23-2021

Dana:02.03.2021.godina

Bački Petrovac

 

 

                                                                                                PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                                  Jasna Šproh

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi