Naslovna  |  Aktuelno  |  2% za medije  |  Konkurs Opštine Pantelej za sufinansiranje medijskih projekata
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% za medije

17. 11. 2020.

Konkurs Opštine Pantelej za sufinansiranje medijskih projekata

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ-GRADSKA OPŠTINA PANTELEJ Na osnovu člana 15. 17. 18. i 19.stav 1, Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“ br. 83/2014, 58/2015, 12/2016), člana 20. i člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. glasnik RS,, br.129/2007, 83/2014, 101/2016 i 47/2018), člana 45.Statuta Gradske opštine Pantelej (,,Sl. list grada Niša,, br. 53/17- prečišćen tekst), Odluke o budžetu Gradske opštine Pantelej za 2020. godinu, (,,Sl. list grada Niša,, br.111/2019.) i Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016 i 8/17), Veće Gradske opštine Pantelej raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA

RADI OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA

U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2020.GODINI

 

Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa, tj. javni interes koji će se  konkursom sufinansirati 

 

Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini raspisuje se za projekte:

1)      proizvodnje medijskih sadržaja

2)      organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

Gradska opština Pantelej će na osnovu ovog javnog poziva sufinansirati projekte proizvodnje medijskih sadržaja radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja koji se odnose na javno informisanje od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na urbanom i ruralnom području Gradske opštine Pantelej, a na osnovu liste tema od javnog interesa u oblasti informisanja za Gradsku opštinu Pantelej koju je utvrdilo Veće Gradske opštine Pantelej.

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata isključivo na utvrđene teme od javnog interesa, čija će realizacija trajati do 15. juna 2021.godine.

 

Lista tema od javnog interesa u oblasti javnog informisanja Gradske opštine Pantelej

 

- Prevencija javnog zdravlja, podsticanje pravovremenog i objektivnog informisanja u cilju suzbijanja dezinformacija i smanjenja rizika oboljevanja

- Mere zaštite i podrške u toku pandemije i njihov učinak na smanjenje posledica u  privrednom i društvenom životu zajednice /preduzetništvu, poljoprivredi, prosveti, kulturi, sportu i drugim životnim oblastima/

- Promocija i popularizacija lokalnih potencijala i atraktivnih lokaliteta kao alternativnih destinacija u okruženju Opštine Pantelej, nedovoljno poznatih i korišćenih za aktivan odmor i rekreativan boravak u prirodi

- Osnaživanje socijalno ranjivih grupa-dece, starih, osoba sa invaliditetom, manjinskih zajednica i njihovog statusa kroz veće prisustvo u javnosti i medijsku vidljivost posebno u doba korone

- Jačanje civilnog sektora i građanskog aktivizma, posebno aktivizma mladih i volonterskog angažovanja na području GO Pantelej

 

- Afirmacija kulturno-umetničkog stvaralaštva (amaterskog i profesionalnog) kao i dečjeg stvaralaštva i mladih talenata, sa posebnim akcentom na očuvanje kulturnog identiteta manjinskih zajednica, lokalnih tradicija i vrednosti tradicionalne kulture uz istovremeno praćenje savremenih tendencija u kulturi

 

- Podrška sportskim klubovima i udruženjima sa područja opštine, naročito u sferi amaterskog, rekreativnog i masovnog sporta kao i sporta za mlade u cilju negovanja zdravih stilova života i sticanja takvih navika

 

- Pravovremeno informisanje o stanju životne sredine i stepenu zagađenja

 

- Bezbednost u zajednici-ekonomska, socijalna, fizička, sa posebnim akcentom na bezbednost mladih, vršnjačko nasilje, nasilje u porodici i nasilje nad ženama

 

- Komunalna problematika - stanje komunalne infrastrukture i unapređenje komunalnog standarda u zajednici

 

- Antikoruptivna politika - prevencija i sankcionisanje korupcije na lokalu, uloga i zaštita uzbunjivača

 

- Učešće javnosti u procesu donošenja odluka na lokalu, transparentnost u obavljanju poslova lokalne uprave

 

- Podizanje nivoa medijske pismenosti svih aktera u javnom informisanju-građana,  medija, vlasti i teme koje podstiču slobodu mišljenja i slobodan razvoj medija kao doprinos zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih životno važnih oblasti.

 

Iznos sredstava koja su opredeljena za  konkurs 

 

Ukupan iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja iz budžeta Gradske opštine Pantelej iznosi 1.850.000,00 dinara.

 

Pravo učešća na konkursu 

 

Pravo učešća na konkursu ima:

1) izdavač medija koji je upisan u Registar medija;

2) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

3) pravno lice, odnosno preduzetnik sa projektima organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i sa projektima unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja.

 

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju projekta na teritoriji Opštine Pantelej.

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavač medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i  propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

 

 

                                                        Uslovi za učešće na konkursu

 

Na konkursu se može učestvovati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa  izdavač više medija,  može na  konkursu  učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat u smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Pantelej.

Učesnik konkursa može predložiti sufinansiranje projekta u iznosu koji ne prelazi 80% vrednosti projekta, a najviše do iznosa koji je utvrđen konkursom. Maksimalan iznos koji se odobrava po projektu je  250.000,00 dinara a minimalan 30.000,00 dinara.

 

Kriterijumi za ocenu prijava na konkurs

 

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1)  mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja;

2)  mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje:

(1)   Značaj projekta sa stanovišta:

-ostavrivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;

-ostvarivanja namene konkursa;

-usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;

-zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

(2)   Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

-usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;

-merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;

-stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

           (3) Kapaciteti sa stanovišta;

                 -stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

                 -neophodnih resursa za realizaciju projekta;

                 -stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju

                  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

(4)   Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

           Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:  

          (1) da li su učesniku konkursa izrečene mere  od strane državnih organa,  regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

           (2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

 

Specifični bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata:

- u kojoj meri je medijski sadržaj dostupan svim građanima na teritoriji Gradske opštine Pantelej /pokrivenost područja/,

- u kojoj meri projekat doprinosi reafirmaciji sistema vrednosti i afirmaciji normi i standarda /propisanih Evropskim poveljama za lokalne uprave/,

- u kojoj meri je projekat usklađen sa Strategijom održivog ravoja Gradske opštine Pantelej.

Konkursna komisija će prilikom ocenjivanja projekata, pored ispunjenosti gore navedenih kriterijuma, ocenjivati i kriterijum ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja od lokalnog značaja u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi.

 

Rok za prijavljivanje na konkurs 

 

Javni poziv za dostavljanje projekata otvoren je od 30.10.2020. do 30.11.2020. godine.

 

Prijava na konkurs podnosi se na adresu: Veće Gradske opštine Pantelej, Gutenbergova 4/a, 18 000 Niš, sa naznakom: Konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2020. godini  i predaje se na pisarnici Opštinske uprave GO Pantelej neposredno ili preporučeno poštom.

Konkursni materijal se ne vraća.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 10 do 14 časova na telefon  018 201 280, lok.5227.

 

Dokumentacija koju prilaže podnosilac projekta 

 

Učesnici konkursa su obavezni da dostave:

- prijavu na konkurs na obrascu 1.1.(predlog projekta) i obrascu 1.2.(budžet projekta), koji je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja,

- dokaz o registraciji u Agenciji za privredne registre

-dokaz o upisu u Registar javnih glasila /dokaz o posedovanju frekvencije za elektronska glasila,

- rešenje o poreskom identifikacionom broju (fotokopija PIB-a),

- za pravno lice, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija,

            - dokaz da račun izdavača medija, odnosno pravnog lica, odnosno preduzetnika koji je učesnik konkursa, nije blokiran.

 

Konkursna komisija 

 

Ocenu projekata podnetih na konkurs vrši stručna komisija od tri ili pet članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava (u daljem tekstu: Komisija).

Članove stručne Komisije imenuje predsednik Gradske opštine Pantelej i to iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Većina članova Komisije imenuje se na predlog novinarskih i medijskih udruženja ukoliko takav predlog postoji i ukoliko predložena lica ispunjavaju zakonom predviđene uslove.

 

Poziv novinarskim i medijskim udruženjima kao i medijskim stručnjacima  zainteresovanim za rad u Komisiji

 

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne Komisije.

Pozivaju se medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu Komisije da u pisanoj formi dostave predloge  Gradskoj opštini Pantelej.

Uz predlog za članove Komisije dostaviti i kratke biografije.

Rok za dostavljanje predloga za članove Komisije je 30.11.2020. godine. 

 

Odluka o raspodeli sredstava 

 

Odluku o raspodeli sredstava donosi Veće Gradske opštine Pantelej, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa i objavljuje se na veb-sajtu Gradske opštine Pantelej i dostavlja se svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

 

 

Ugovor o dodeli sredstava 

 

Sa učesnikom konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti zaključuje se ugovor o dodeli sredstava kojim se bliže uređuju prava i obaveze ugovornih strana.

U ime Graske opštine Pantelej ugovor potpisuje predsednik Veća Gradske opštine Pantelej.

 

Izveštaj o sprovedenim aktivnostima 

 

Učesnici konkursa koji su dobili sredstva, narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta na Obrascu 2.  dostavljaju Veću Gradske opštine Pantelej.

Obrazac narativnog i finansijskog izveštaja je propisan Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“ br. 16/2016 i 8/2017).

Izveštaj mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom.

Uz izveštaj se dostavlja i dokaz o realizaciji projekta najkasnije 30.06.2021.godine. 

 

Broj: 92/20-01/1

Datum:29.10.2020.

 

VEĆE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ                                                                                                               

 

                                                                                                              PREDSEDNICA

 

 Nataša Stanković,s.r.

 

 

 

 

Komentari (0)

ostavi komentar

Nema komentara.

ostavi komentar

Molimo Vas da pročitate sledeća pravila pre komentarisanja:

Komentari koji sadrže uvrede, nepristojan govor, pretnje, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.

Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Molimo Vas da se u pisanju komentara pridržavate pravopisnih pravila. Komentare pisane isključivo velikim slovima nećemo objavljivati. Zadržavamo pravo izbora i skraćivanja komentara koji će biti objavljeni. Mišljenja sadržana u komentarima ne predstavljaju stavove UNS-a.

Komentare koji se odnose na uređivačku politiku možete poslati na adresu unsinfo@uns.org.rs

Saopštenja Akcije Konkursi