Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Ћуприја за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

20. 01. 2020.

Конкурс Општине Ћуприја за суфинансирање медијских пројеката

На основу чланова 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/2016), члана 64. Статута општине Ћуприја, („ Сл. гласник општине Ћуприја“ бр. 30/19), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17) и члана 8. Одлуке о буџету Општине Ћуприја за 2020. годину (,,Службени гласник општине Ћуприја“ бр. 45/2019), Општинско веће општине Ћуприја расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

 

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом суфинансирати

 

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години се расписује за пројекте:

1)      производње медијских садржаја

 

Општина Ћуприја ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о јавном информисању.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.

Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана, доставља наративни и финансијски  извештај о реализацији пројекта  за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је одобрио средства.

Наративни и финансијски извештај, подноси се на Обрасцу 2. који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17).

Наставак реализације пројекта одобрава се за сваку календарску годину, на основу  позитивно оцењеног извештаја и испуњености уговором преузетих обавеза.

 

Износ средстава која су опредељена за  конкурс

 

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Општине Ћуприја износи 15.000.000,оо  динара.

Минимални износ по одобреном пројекту је 50.000,оо а максимални по одобреном пројекту 15.000.000,оо динара.

 

Право учешћа на конкурсу

 

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија који је уписан у регистар медија;

2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија;

3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја који приложе доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реализацију овог пројекта на територији општине Ћуприја.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.

 

Услови за учешће на пројекту

 

На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ћуприја.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. Пројектима производње медијских садржаја за телевизију, средства ће се додељивати у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију. 

 

Критеријуми за оцену пријава на конкурс

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2) мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

- идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај  и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3.Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4.Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

            2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

 

Рок за пријављивање на конкурс

 

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 17.01.2020. године до 03.02.2020. године.

Пријава на конкурс подноси се на адресу: Општинско веће општине Ћуприја. 13. oктобра бр.7, 35230 Ћуприја, са назнаком: Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години  и предаје се на шалтеру Услужног центра Општинске управе општине Ћуприја непосредно или препоручено поштом.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити радним даном од 11 до 14 часова на телефон 035- 8150905.

 

Документација коју прилаже подносилац пројекта

 

Учесници конкурса су обавезни да доставе:

- пријаву на конкурс на обрасцу 1., који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,

- фотокопију Решења АПР о упису у регистар јавних гласила,

- фотокопија Извода из регистра привредног субјекта,

- прецизне показатеље и доказе о укупним средствима учесника конкурса у 2020. години, о проценту учешћа средстава Општине Ћуприја у укупним средствима учесника конкурса у 2020. години, као и податке о приходима које су сами остварили у претходној години.

 

Конкурсна комисија

 

Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у даљем тексту: Комисија).

Чланове стручне комисије именује председник Општине Ћуприја и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

 

Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима  заинтересованим за рад у комисији

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Позивају медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Ћуприја.

Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Новинарска и медијска удружења  уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.

Рок за достављање предлога за чланове комисије је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Одлука о расподели средстава

 

Одлуку о расподели средстава доноси Општинско већe општине Ћуприја а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту општине Ћуприја и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

Уговор о додели средстава

 

Решење представља основ за закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

Уговор са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности закључује Председник Општинског већа општине Ћуприја.

 

Извештај о спроведеним активностима

 

Учесници конкурса који су добили средства,  извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са  законом и закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

 

Прилог:

-Образац 1. Пријава на конкурс,

-Образац 2. Наративни и финансијски извештај. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

 БРОЈ: 06-4-4/2020-01-1 од 17.01.2020.  ГОДИНЕ

 

                                                                                                                                                   

                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА                                                                                                                    

                                                                         Нинослав Ерић мр.ек. наука

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси