Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Сурдулица за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

19. 09. 2019.

Конкурс Општине Сурдулица за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. став 1. члана 18. став 1. и члана 19. став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гл. РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење), члана 5. члана 6. члана 7. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл. гл. РС”, бр. 16/16 и бр. 8/17), члана 12, раздео 5, глава 5, програм 13 - развој културе, Пројекат бр. 1201-П 5.1.7 пројектно финансирање медија, функција 830 - услуге емитовања и штампања, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, позиција 129 Одлуке о буџету општине Сурдулица за 2019. год („Сл. Гл. Града Врања“, бр. 39/18), члана 71. став 1. Статута општине Сурдулица („Сл. гл. града Врања“, бр.7/19), члана 15. тачка 11. Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица („Сл. гл. Града Врања“, бр. 5/10), и члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Општинског већа Општине Сурдулица („Сл. гл. Пчињског округа“, бр. 34/08), Општинско веће општине Сурдулица на седници одржаној дана 04.09.2019. године расписало је

ЈАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Сурдулица за 2019. године

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

            Предмет Конкурса је избор пројекта из области јавног информисања на територији општине Срдулица који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Сурдулица за 2019. годину, а зивисиће од реализације прихода - буџета општине Сурдулица за 2019. год. у максималном износу до 3.000.000,00 дин.

            Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи од 100.000,00 динара а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи  до 600.000,00 дин.

            Конкурс за суфинансирање пројекта ради остваривање јавног интереса расписује се за пројекте:

 

1. Производња медијских садржаја

 

            Пројекти који се предлажу требало би да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Сурдулица о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа општине Сурдулица, о раду јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач општина Сурдулица, о новинама у образовању, здравству, култури, спорту, туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце и уметничком стваралаштву.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

 

–        Издавач медија чији  медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.

–        Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржаји  бити реализован путем медија.

 

            Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

            Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

            Право учешћа на конкурсу немају лица која су у предходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању а нису на време и у прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

            Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу од 100.000,00 дин до 600.000,00 динара, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

            Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски или временска) која доприноси оствараивању јавног интереса у складу са Законом и Одлуком.

            Издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки од медија.

 

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА И РОКОВИ

 

            Конкурс се објављује у дневном листу „Данас“ и на веб-сајту општине Сурдулица.

            Рок за подношење пријаве на конкурсу је 15 (петнаест) дана од наредног дана од дана објављивања у дневном листу „Данас“ и на веб-сајту општине Сурдулица  www.surdulica.org.

 

            Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс – председник Општинског већа, на основу образложеног предлога Комисије. Одлука се доноси у форми решења, у року од 90 дана од дана закључења Конкурса, иста ће бити објављена на веб - сајту општине Сурдулица и достављена сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

            Пријава се подноси на обрасцу бр. 1. који се преузима са веб-сајта општине Сурдулица са осталим потребним обрасцима.

            Подносилац пројекта је дужан да поднесе следећу документацију:

 

 1. Фотокопија извода из АПР-а;
 2. Фотокопија Решења о регистрације из Регистра медија, односно Регистра јавних гласила који води Агенција за привредне регистре;
 3. Доказ о поседовању фреквенције за електронске медије;
 4. Доказ да рачун медија није у блокади;
 5. Оверену и потписану изјаву  подосиоца пријаве сачињену на свом меморандуму која је дата од стране овлашћеног лица за заступање под материјалном и кривичном одговорношћу да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професиналних и етичких стандарда;
 6. Оверена и потписану изјава подносиоца пријаве сачињена на свом меморандуму и дата од старне овлашћеног лица за заступање под материјалном и кривичном одговорношћу о томе да ли је подносиоцу пријаве, од којих органа јавне власти, за које пројекте и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности у фискалној 2019. години и претходне две фискалне године (2017. - 2018.);
 7. Пријава на конкурс, са детаљним описом пројекта на прописаном обрасцу;
 8. Попуњен, потписан и оверен буџет пројекта.

 

            Пријава са свом документацијом се подноси у једном примерку  путем поште, препорученом пошиљком на адресу: Ул. Краља Петра Првог бр. 38, 17530 Сурдулица или преко писарнице Општинске управе, са назнаком  „НЕ ОТВАРАТИ“ као и назнаком „Пријава на Конкурс за јавно информисање“.

            Конкурс и обрасци за пријаву  објављују се и на веб-сајту општине Сурдулице, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

            Неподпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као ни пријаве које су поднете на погрешном обрасцу.

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

            Критеријуми на основу који ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.
 2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

            На основу критеријума из става 1. тачка 1. Поглавља Критеријуми за оцену пројеката, посебно се оцењује:

 

 1. Значај пројекта са становишта:

 

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јавно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 1. Утицај и изводљивност са становишта:

 

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним регултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

 1. Капацитети са становишта:

 

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 

- прецизност и разрађеност буџета пројекта који показују усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлог буџета у односу на циљ и пројектне активности;

 

            На основу критеријума из става 1. тачка 2. Поглавља Критеријуми за оцену пројеката  посебно се оцењује:

 1. Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране држвних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

 

 1. Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

 

            Програмски приоритети су:

 

 1. Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији општине Сурдулица;
 2. Медијски садржаји који доприносе афирмацији интер-активног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе;
 3. Медијски садржаји из области образовање и науке који аформишу рад образовних и научних институција у општини Сурдулица;
 4. Медијски садржаји у области културе и очување културног наслеђа општине Сурдулица;
 5. Медијски садржаји намењени младима који промовушу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и значај спорта на територији општине Сурдулица;
 6. Медијски образовни садржаји у домену људских права и слободе-права на рад(програмски садржаји у родној равноправности, запошљавању, старим занатима, траженим образовним профилима, иновацијама и програмима у области запошљавања);
 7. Медијски садржаји едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији сеоског подручја општине Сурдулица;
 8. Медијски садржаји едукативног типа из области борбе против корупције као и истраживачки медијски пгрограми у области борбе против корупције;
 9. Медијски садржаји посвећени енергетици, комуналним темама као и промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији општине Срудулица;

10.  Медијски садржаји из области заштите животне средине (едукативни програми, промоција и заштита природних ресурса Сурдулица и околина);

11.  Медијски садржаји који доприносе заштити интереса особа са инвалидитетом на територији Сурдулице и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања;

12.  Медијски садржаји из области безбедности и унапређење стања безбедности на територији општине Срудулица;

13.  Медијски садржаји из области унапређења положаја и равноправности одређених друштвених група за територију општине Сурдулица, малолетника, економски и социјално-угрожених друштвених група, жена, старих и слично;

14.  Медијски садржаји из области унапређења медијске писмености на територији општине Сурдулица;

15.  Медијски садржаји посвећени подизању свести о здравственој култури, односно превенцији;

 

           Пројекти који се баве напред наведеним темама имаће предност приликом оцењивања пројеката, али учесници у конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.

 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАД КОМИСИЈЕ

 

           Позивају се новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије. Уз предлог за члана комисије доставити и кратке биографије на адресу: Општинско веће општине Сурдулица са назнаком - „НЕ ОТВАРАТИ“ - Предлог за члана/чланове Комисије за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији оптшине Сурдулица у 2019. години  на адресу: Ул. Краља Петра Првог бр. 38, 17530 Сурдулица, или предајом преко писарнице Општинске управе општине Срудулица.

 

           Рок за достављање предлога је исти као и рок за подношење пријава на конкурс.   Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса, нити обављати јавну функцију у складу са правилима у борби против корупције.

           Право на предлагање члана имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, о чему достављају доказ.

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

 

 

Бр. 401-344/19-01.                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Сурдулици, дана 04.09.2019. год.                                                      Алексан

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси