Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Оџаци за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

09. 01. 2018.

Конкурс Општине Оџаци за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. и члана 18. Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС ”, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4, став 1. Правилника о суфинансирању пројеката заостваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС” број 16/16 и 8/17) члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Оџаци (“Службени лист општине Оџаци” бр. 17/08 и 27/10) , и члана 35. став 2. Одлуке о буџету општине Оџаци за 2018. годину (“Службени листопштине Оџаци” бр. 25/17 ), Општинско веће општине Оџаци је на 25. седници одржаној дана 29.12.2017. године расписало:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ

МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ

I

Намена средстава за остваривање јавног интереса

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Оџаци до 31.12.2018. године               (у даљем тексту: Конкурс) се расписује за суфинансирање пројекта:

-          Производње медијских садржаја на територији општине Оџаци

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из буџета општине Оџаци у области информисања, ради остваривања јавног интереса до 31.12.2018. године, износи 7.300.000,00 динара, опредељених Одлуком о буџету општине Оџаци за 2018. годину (“Службени листопштине Оџаци” бр. 25/17 ),  у разделу 5 – Општинска управа,  програмска активност 1201-0004 –остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, позиције 160 , економска класификација 423 – услуге по уговору-пројектно финансирање медија.

Циљ конкурса:

Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих

грађана,информисање особа  са инвалидитетом и мањинских група  о збивањима и догађајима на територији општине Оџаци. Подршка производњи медијскихсадржаја у циљу заштите и развоја људских права, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације,слободног развоја независних и професионалних медија, односно свега о чему јавност има оправдан интерес да зна.

II

Износ средстава која су опредељена

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја до 31.12.2018.

године износи 7.300.000,00 динара. Најмањи износ који се одобрава по пројекту износи 20.000,00 динара, а највећи износ 7.000.000,00 динара;

Учесник конкурса коме су додељена средства за један од пројеката може у току исте

календарске године да учествује и на другом конкурсу за суфинансирање, са истим пројектом, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80 % вредности пројекта.

III

Право учешћа на Конкурсу

На конкурсу може учествовати:

 • · Издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
 • · Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;
 • · Правно лице, односно предузетник који поседује важећу дозволу регулаторног тела за електронске медије.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.

Право учешћа на конкурсу НЕМАЈУ издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу НЕМАЈУ лица која су у претходном периоду добила средства

намењена пројектном суфинансирању, а нису благовремено до 31.12.2017. године у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај Одељењу за финансије и привреду Општинске управе општине Оџаци. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дужа од три године. Учесник конкурса који је добио средства за суфинансирање пројекта чија је реализација дужа од годину дана, доставља наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта за сваку календарску годину, до краја те године, органу који му је та средства одобрио.

IV

Критеријуми за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс (за сваку

категорију посебно) су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским

стандардима;

3. Кадровски потенцијал и техничка опремљеност за реализацију пројекта.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

 Значај пројекта са становиштта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и пиоритетима циљних група;

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинрско истраживачког приступа;

Утицај и изводљивост са становништва:  

- усклађености планираих активности са циљевима,очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројеката на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта ;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта ;

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта(позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка)

 Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацју пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта; 

 Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизност и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности;

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

(1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стане државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије , аодСавета за штампу, за штампане и онлајн медије);

(2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

V

Рокови у којима се спроводи конкурс

Конкурс ће бити објављен на сајту www.odzaci.rs , и у листу “Наше новине”.

Рок за подношење пријава и пројеката је 20 дана од дана објављивања конкурса на сајту општине Оџаци www.odzaci.rs , од 29.12.2017. године до 18.01.2018. године.

Проверу документације поднете на конкурс, односно испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова врши Одељење за финансије и јавне приходе.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави трежену документацију, не разматра се.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 4. овог члана и његов пројекат се не разматра.

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Одлуку о расподели средстава са образложењем, у форми решења, доноси на основу предлога комисије, Општинско веће општине Оџаци. Рок за доношење решења је 90 дана од дана закључења конкурса.

Орган који је расписао конкурс доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на сајту www.odzaci.rs . Поред решења, на сајту општине Оџаци биће објављене и информације за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима,односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

На основу решења закључује се уговор, који је услов за праћење реализације суфинансираног пројекта, а који Кабинет председника општине Оџаци доставља у најкраћем могућем року учесницима конкурса којима су одобрена средства. Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс. Уколико учесник  конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

VI

Документација коју прилаже подносилац пројекта

Пријава се подноси путем јединствених образаца који су објављени на сајту www.odzaci.rs

 • · Образац 1. (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања);
 • · Образац 2. (Табеле за пројектно суфинансирање из објасти јавног информисања);

Уз горе наведене образце неопходно је приложити и :

 • · фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • · фотокопију решења о регистрацији јавног гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • · дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издата од стране Регулаторног тела за електронске медије;
 • · кратке биографије кључних учесника пројекта (највише 3 учесника);
 • · оверену изјаву о техничкој опремљености за реализацију пројекта;
 • · оверену изјаву да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа или да се против њих не води поступак, од стране регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;
 • · оверену изјаву јавног гласила или јавних гласила у којима ће програмски садржаји бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију

телевизијског и радијског програма).

Пријава на конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти на адресу:

Општина Оџаци, Кнез Михајлова 24. 25250 Оџаци, са назнаком: за Јавни позив за учешће на

конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, или предати лично написарници општине Оџаци , Кнез Михајлова 24.

Конкурсни материјал се не враћа.

VII

Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за

рад у Комисији

На основу члана  24. став 3-5 Закона о јавном информисању и медијима (“Службени гласник РС ”, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члана 19. 20 .и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Службени гласник РС” број 16/16 и 8/17) , Председник Општинског већа општине Оџаци упућује  Јавни позив за учешће на конкурсу   новинарским и медијским удружењима  и медијским стручњацима  заинтересованим за рад у комисији, да у року од 20 дана од дана објављивања конкурса,  доставе своје предлоге за чланове комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања до 31.12.2018. године. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.

Рок за подношење предлога кандидата је 18.01.2018.године.

Предлоге доставити у писменој форми на адресу: Општина Оџаци, Кнез Михајлова 24. 25250 Оџаци, са назнаком: за Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања - предлог за Комисију, или предати лично на писарници општине Оџаци , Кнез Михајлова 24.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ

 

Број:06-77-1/2017-III                                                                   Председник Oпштинског већа

Дана:29.12.2017.године                                                       мр Латинка Васиљковић

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси