Насловна  |  Конкурси  |  Награде  |  Конкурс за Новинарску награду „Иван Марковић“ за 2016. годину
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Награде

13. 12. 2016.

Конкурс за Новинарску награду „Иван Марковић“ за 2016. годину

Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на” до­де­љу­је Но­ви­нар­ску на­гра­ду „Иван Мар­ко­вић” за нај­бо­ље ме­диј­ско из­ве­шта­ва­ње о ак­тив­но­сти­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је.

Циљ на­гра­де је­ под­сти­ца­ње но­ви­на­ра ко­ји пра­те ак­тив­но­сти Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је на ква­ли­тет­но из­ве­штава­ње у до­ма­ћим пи­са­ним и елек­трон­ским ме­ди­ји­ма, афир­ма­ци­ја и јав­на ве­ри­фи­ка­ци­ја њи­хо­вог ства­ра­ла­штва, као и се­ћа­ње на Ива­на Мар­ко­ви­ћа, јед­ног од нај­да­ро­ви­ти­јих вој­них но­ви­на­ра и уред­ни­ка у ли­сту „Вој­ска”, ко­ји је 2003. из­не­на­да пре­ми­нуо у 43. го­ди­ни.

О до­де­ли Но­ви­нар­ске на­гра­де „Иван Мар­ко­вић”, по по­себ­ном Пра­вил­ни­ку, од­лу­чу­је жи­ри од пет чла­но­ва.

На­гра­да се до­де­љу­је у ви­ду пла­ке­те и уру­чу­је на све­ча­но­сти по­во­дом Да­на Ме­ди­ја цен­тра „Од­бра­на” – 24. ја­ну­а­ра.

Пра­во уче­шћа на кон­кур­су има­ју сви про­фе­си­о­нал­ни но­ви­на­ри ко­ји ра­де за ме­ди­је на те­ри­то­ри­ји Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, без об­зи­ра на њи­хов фор­мал­ни ста­тус.

За но­ви­нар­ску на­гра­ду не мо­гу кон­ку­ри­са­ти но­ви­на­ри за­по­сле­ни у Ме­ди­ја цен­тру „Од­бра­на” и Упра­ви за од­но­се са јав­но­шћу Ми­ни­стар­ства од­бра­не и при­ло­зи об­ја­вље­ни у ма­га­зи­ну „Од­бра­на”.

ПРО­ПО­ЗИ­ЦИ­ЈЕ

1.         Сва­ки уче­сник на кон­кур­су мо­же до­ста­ви­ти је­дан ори­ги­нал­ни рад.

2.         У слу­ча­ју да је кан­ди­да­ту­ра из­раз тим­ског ра­да, мо­же да укљу­чи нај­ви­ше пет осо­ба.

3.         На кон­курс се ша­љу при­ло­зи (ин­тер­вјуи, члан­ци, ко­мен­та­ри, ре­пор­та­же, ра­дио и ТВ еми­си­је) о ак­тив­но­сти­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је ко­ји су штам­па­ни или еми­то­ва­ни у сред­стви­ма јав­ног ин­фор­ми­са­ња Ре­пу­бли­ке Ср­би­је у пе­ри­о­ду од 1. ја­ну­а­ра до 31. де­цем­бра 2016. го­ди­не.

4.         До­ста­вље­ни ма­те­ри­ја­ли не вра­ћа­ју се уче­сни­ци­ма кон­кур­са.

5.         При­ја­ве с ори­ги­нал­ним штам­па­ним тек­стом, исеч­ци­ма или фо­то­ко­пи­ја­ма на­пи­са, тон­ским и ви­део за­пи­си­ма до­ста­вља­ју се до 31. де­цем­бра 2016, лич­но или пре­по­ру­че­ном по­шиљ­ком на адре­су: Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на”, Бра­ће Ју­го­ви­ћа 19, 11000, Бе­о­град с на­зна­ком – За Кон­курс за Но­ви­нар­ску на­гра­ду „Иван Мар­ко­вић”.

6.         При­ја­ве при­сти­гле по­сле тог ро­ка жи­ри не­ће раз­ма­тра­ти.

7.         За при­ја­ву кан­ди­да­та из штам­па­них ме­ди­ја ва­жно је да се на фо­то­ко­пи­ји или ске­ни­ра­ном тек­сту ја­сно ви­ди ло­го но­ви­не, пот­пис ау­то­ра и да­тум об­ја­вљи­ва­ња. Те­ле­ви­зиј­ски но­ви­на­ри тре­ба да до­ста­ве стан­дард­ну VHS ка­се­ту или DVD са ма­те­ри­ја­лом за кон­курс. Ра­дио-но­ви­на­ри при­ло­ге до­ста­вља­ју на ау­дио-ка­се­ти или CD у MP3 фор­ма­ту. При­лог об­ја­вљен на ин­тер­не­ту тре­ба до­ста­ви­ти на DVD у HTML фор­ма­ту. Та­ко­ђе, тре­ба до­ста­ви­ти и ин­тер­нет адре­су на ко­јој се мо­же по­гле­да­ти ма­те­ри­јал на­ме­њен за кон­курс. Ка­се­те, DVD и CD тре­ба да бу­ду ја­сно обе­ле­же­ни, с име­ном и пре­зи­ме­ном кан­ди­да­та и на­зна­ком ду­жи­не тра­ја­ња при­ло­га.

8.         Уз при­ја­ве је по­треб­но до­ста­ви­ти крат­ку би­о­гра­фи­ју ау­то­ра при­ло­га, по­твр­ду о ста­ту­су ау­то­ра у ме­ди­ји­ма у ко­ји­ма су об­ја­вље­ни при­ло­зи (по­твр­да о рад­ном ста­ту­су или хо­но­рар­ном ан­га­жма­ну), адре­су, те­ле­фон и и-мејл ау­то­ра.

9.         Жи­ри ће раз­ма­тра­ти кан­ди­да­ту­ре на осно­ву ква­ли­те­та ме­диј­ског из­ве­шта­ва­ња о Ми­ни­стар­ству од­бра­не и Вој­сци Ср­би­је, а при­ли­ком од­лу­чи­ва­ња у об­зир ће узи­ма­ти и оп­ште но­ви­нар­ске кри­те­ри­ју­ме, ис­тра­жи­вач­ки рад, стил пи­са­ња, ути­цај, јав­ну ко­рист, ори­ги­нал­ност и кре­а­тив­ност.

10.       Жи­ри за­др­жа­ва пра­во да од­би­је уче­шће на кон­кур­су уко­ли­ко бу­де сма­трао да до­ста­вље­ни ма­те­ри­јал ни­је у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма.

11.       Ме­ди­ја цен­тар „Од­бра­на” за­др­жа­ва пра­во да нај­у­спе­шни­је при­ло­ге на кон­кур­су об­ја­ви у ма­га­зи­ну „Од­бра­на” и на ин­тер­нет пре­зен­та­ци­ја­ма Ми­ни­стар­ства од­бра­не и Вој­ске Ср­би­је, те да сав до­ста­вље­ни ма­те­ри­јал ко­ри­сти ра­ди да­љег про­мо­ви­са­ња Вој­ске Ср­би­је и Но­ви­нар­ске на­гра­де.

12.       При­ја­ва за кон­курс би­ће до­ступ­на на веб-сај­ту Ме­ди­ја цен­тра „Од­бра­на” www.od­bra­na.mo­d.go­v.rs­

 

Све оста­ле ин­фор­ма­ци­је о кон­кур­су и усло­ви­ма при­ја­ве мо­гу се до­би­ти те­ле­фо­ном на број 011/3241-257 или елек­трон­ском по­штом на адре­си: od­bra­na­@mod.go­v.rs­.

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси