Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Града Сремска Митровица за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

28. 04. 2021.

Конкурс Града Сремска Митровица за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 87. и 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00052/2021-01/2 од 25.01.2021. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 16. став 3. тачка 7. и члана 29. став 2. Одлуке о градским управама Града Сремска Митровица („Службени лист Града Срем. Митровица“, бр. 30/2020), члана 11. раздео XII и члана 55 Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2021. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 30/2020) и Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Града Сремска Митровица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години бр. 401-633/2021-IX од 22.04.2021 године, в.д начелника Градске управе за културу и спорт Града Сремска Митровица, дана 28.04.2021. године, расписује:

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Града Сремска Митровица у  2021. години 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Сремска Митровица; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба становника града Сремска Митровица за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији града Сремска Митровица у 2021. години, опредељена су Одлуком о буџету Града Сремска Митровица  за 2021. годину („Сл. лист града Сремска Митровица“ бр. 31/2020) у износу од 17.385.000,00 динара (словима:седамнаестмилионатристотинеосамдесетпетхиљада)

Најмања висина средстава која се могу одобрити по једном предложеном пројекту износи 50.000,00 (педесетхиљада) динара, а највећа висина средстава која се могу одобрити по једном предложеном пројекту износи 7.500.000,00 (седаммилионаипетстотинахиљада) динара.

Учесник конкурса за суфинсирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12,37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за телевизију може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији града Сремска Митровица;

 

 1. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Сремска Митровица.

 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

 

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

 

Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

 

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

 

1.1.  Значај пројекта са становишта:

 

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;

 

 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

 

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

 

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

 

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 

 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

 

 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.    Капацитети са становишта:

 

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;

 

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4.  Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 

2.1.     да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

 

2.2.   доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији града Сремска Митровица;

 

 1. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

 

 1. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 2. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припаника националних мањина;

 

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника LGBT популације, итд.;

 

 1. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

 

IV РОКОВИ

 

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 (петнаест) дана од дана обjављивања Конкурса на званичној интернет страници Града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs /мора бити видљив и доступан јавности све време трајања конкурса/, недељном листу „Сремске новине“ и недељном листу „М новине“, односно од 28.04.2021. године до 13.05.2021. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у три примерка. Образац се преузима са званичне интернет странице града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs (Образац 1– пријава:попуњен предлог пројекта и Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта).

 

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 

 1. Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

 

 1. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

 

 1. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 

 1. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 2. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 3. потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевезију;

 

 1. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

 

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

 

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије града Сремска Митровица. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

 

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Конкурса на званичној интернет страници Града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs, недељном листу „Сремске новине“ и недељном листу „М новине“, односно од 28.04.2021. .године до 18.05.2021. године.

 

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на званичној интернет страници града Сремска Митровица, www.sremskamitrovica.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

 

Пријаве пројеката слати на адресу: Градска управа за културу и спорт, ул. Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Сремска Митровица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години“.

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на званичној интернет страници града Сремска Митровица, www.sremskamitrovica.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон:

022/215-2123.

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси