Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Града Прокупља за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

21. 04. 2021.

Конкурс Града Прокупља за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14 и 23/21) , Одлуке о буџету Града Прокупља за 2021. годину („Службени лист Града Прокупља бр. 58/2020), ), члана 74. став 10. Статута Града Прокупља („Сл. лист Града Прокупље“ бр. 15/2018) и Решења о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Прокупља за 2021. годину бр. 400 -270/2021 Градска управа Града Прокупља расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПРОКУПЉА

У 2021. ГОДИНИ

 

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији града Прокупља који ће бити суфинансирани средствима из буџета Града Прокупље за 2021. годину у укупном износу од  4.500.000,00 динара.

 

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Прокупља; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Прокупља за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Највећи износ који се одобрава по пројекту је 3.600.000,00 динара док је најмањи износ који се може доделити по пројекту 50.000,00 динара.

Средства  су у буџету Града Прокупље за 2021. рaспоређена  у оквиру у разделу 5, функција 130, програм 0602, програмска активност  0001, позиција 56. Опредељено је  4.500.000,00 динара за услуге информисања.

Конкурс се расписује ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС, број 83/14, 58/15 12/16 – аутентично тумачење).

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација не може бити дужа од календарске године.

Конкурс је објављен на званичној ВЕБ презентацији Града Прокупља на интернет адреси www.prokuplje.org.rs и у дневним новинама  „Информер“.

 

На Конкурсу може учествовати:

- издавач медија чији  је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

- правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

- на конкурсу се може учествовати само једним пројектом.

- издавач више медија може конкурисати једним пројектом за сваки медиј.

- право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

- пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

- конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија ће реализација трајати најдуже до 31.12.2021.године.

Пројекти пријављени на конкурс биће оцењени према мери у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања и мери у којој учесник на конкурсу пружи веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Право учешћа на конкурс немају издавачи медија које се финансирају из јавних прихода, као ни лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном финансирању, а нису у прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

Основни критеријуми за оцењивање пројеката:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима;

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

-остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

-остваривање намене конкурса;

-усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

-заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

-усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-степенa утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;

-мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

-степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

-степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта

-неопходни ресурси за реализацију пројекта;

-стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

(1) Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације  у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

(2) Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 

  1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији града Прокупља;
  2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
  3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
  4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;
  5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
  6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

 

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњену пријаву за учешће на конкурсу на обрасцима који је се могу наћи на званичној ВЕБ презентацији Града Прокупље на интернет адреси www.prokuplje.org.rs :

- Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

- Образац 1-  Буџет пројекта

Обрасци се подносе у четири примерка, а остала обавезна документација у једном примерку:

- фотокопију решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

- доказ о регистрацији у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре;

- фотокопија решења Регулаторног тела о издавању дозволе за емитовање програма за електронске медије;

- оверена изjава/сагласност медија који је уписан у Регистар медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

 

-фотокопија потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у;

- синопсис предложеног медијског садржаја;

- изјава учесника на конкурсу да се бави производњом медијског садржаја.

Уколико је пријава непотпуна или непрецизна Комисија ће  од подносиоца пројекта тражити да у датом року  допуни пријаву или отклони недостатке. Уколико учесник конкурса то не учини у датом року пријаве се неће разматрати.

Пријаве слати на адресу: Град Прокупље ,ул Никодија Стојановића Татка број 2, 18 400 Прокупље, са назнаком ,,ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

ПРОКУПЉА У 2021. ГОДИНИ“. 

Пријаве слати  на прописаним обрасцима који су објављени на званичној ВЕБ презентацији Града Прокупља на интернет адреси www.prokuplje.org.rs, одељак „Конкурси, обавештења и огласи“ . Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној форми и у електронској форми - на компакт диску (CD или DVD).

Конкурсни материјал се не враћа.

Јавни конкурс је отворен 8  дана од дана објављивања у дневним новинам „Информер“ и званичној интернет презентацији Града Прокупља на адреси: www.prokuplje.org.rs,одељак „Конкурси, обавештења и огласи“.

Заинтересована јавна гласила су дужна да предлоге пројеката доставе у наведеном року.

Оцену пројеката поднетих на Конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у даљем тексту: комисија).
Чланове стручне комисије именује градоначелник Града Прокупља из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

Право на предлагање чланова комисије имају новинарска и медијска удружења која

су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса. Град Прокупље овим јавним позивом обавештава новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре дана расписивања конкурса, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у стручној комисији да доставе предлог за чланове стручне комисије.

Предлоге доставити у писаној форми путем поште на адресу Град Прокупље, ул. Никодија Стојановића Татка број 2 , 18 400 Прокупље или лично преко писарнице Града Прокупље, са назнаком ,,Јавни позив за пријаву чланова стручне Комисије ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години.

Рок за достављање предлога за чланове стручне комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс, односно 8 дана од дана објaвљивања у дневним новинама „Информер“

Одлуку о расподели средстава доноси градоначелник Града Прокупља на основу образложеног предлога Комисије. Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса. Одлука се доноси у облику решења са образложењем. Решење о избору медијских пројеката  и расподели средстава објављује се на сајту Града Прокупља и доставља се свим учесницима конкурса у електронској форми.

Решење представља основ за закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности. Орган који је расписао конкурс, на свом веб сајту поред решења о расподели средстава са образложењем, објавиће и предлог комисије о расподели средстава, као и информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова (ревидиран буџет пројекта), у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су му додељена. Корисник средстава може

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси