Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Пантелеј за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

17. 11. 2020.

Конкурс Општине Пантелеј за суфинансирање медијских пројеката

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ-ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ На основу члана 15. 17. 18. и 19.став 1, Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/2015, 12/2016), члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС,, бр.129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана 45.Статута Градске општине Пантелеј (,,Сл. лист града Ниша,, бр. 53/17- пречишћен текст), Одлуке о буџету Градске општине Пантелеј за 2020. годину, (,,Сл. лист града Ниша,, бр.111/2019.) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/17), Веће Градске општине Пантелеј расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020.ГОДИНИ

 

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом суфинансирати 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години расписује се за пројекте:

1)      производње медијских садржаја

2)      организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Градска општина Пантелеј ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана на урбаном и руралном подручју Градске општине Пантелеј, а на основу листе тема од јавног интереса у области информисања за Градску општину Пантелеј коју је утврдило Веће Градске општине Пантелеј.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката искључиво на утврђене теме од јавног интереса, чија ће реализација трајати до 15. јуна 2021.године.

 

Листа тема од јавног интереса у области јавног информисања Градске општине Пантелеј

 

- Превенција јавног здравља, подстицање правовременог и објективног информисања у циљу сузбијања дезинформација и смањења ризика обољевања

- Мере заштите и подршке у току пандемије и њихов учинак на смањење последица у  привредном и друштвеном животу заједнице /предузетништву, пољопривреди, просвети, култури, спорту и другим животним областима/

- Промоција и популаризација локалних потенцијала и атрактивних локалитета као алтернативних дестинација у окружењу Општине Пантелеј, недовољно познатих и коришћених за активан одмор и рекреативан боравак у природи

- Оснаживање социјално рањивих група-деце, старих, особа са инвалидитетом, мањинских заједница и њиховог статуса кроз веће присуство у јавности и медијску видљивост посебно у доба короне

- Јачање цивилног сектора и грађанског активизма, посебно активизма младих и волонтерског ангажовања на подручју ГО Пантелеј

 

- Афирмација културно-уметничког стваралаштва (аматерског и професионалног) као и дечјег стваралаштва и младих талената, са посебним акцентом на очување културног идентитета мањинских заједница, локалних традиција и вредности традиционалне културе уз истовремено праћење савремених тенденција у култури

 

- Подршка спортским клубовима и удружењима са подручја општине, нарочито у сфери аматерског, рекреативног и масовног спорта као и спорта за младе у циљу неговања здравих стилова живота и стицања таквих навика

 

- Правовремено информисање о стању животне средине и степену загађења

 

- Безбедност у заједници-економска, социјална, физичка, са посебним акцентом на безбедност младих, вршњачко насиље, насиље у породици и насиље над женама

 

- Комунална проблематика - стање комуналне инфраструктуре и унапређење комуналног стандарда у заједници

 

- Антикоруптивна политика - превенција и санкционисање корупције на локалу, улога и заштита узбуњивача

 

- Учешће јавности у процесу доношења одлука на локалу, транспарентност у обављању послова локалне управе

 

- Подизање нивоа медијске писмености свих актера у јавном информисању-грађана,  медија, власти и теме које подстичу слободу мишљења и слободан развој медија као допринос задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих животно важних области.

 

Износ средстава која су опредељена за  конкурс 

 

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Градске општине Пантелеј износи 1.850.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу 

 

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија који је уписан у Регистар медија;

2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

3) правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

 

Право учешћа на конкурсу имају издавачи медија, односно правна лица, односно предузетници који се баве производњом медијских садржаја који приложе доказ о постојању техничко кадровског капацитета за реализацију пројекта на територији Општине Пантелеј.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавач медија који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и  прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 

 

                                                        Услови за учешће на конкурсу

 

На конкурсу се може учествовати само с једним пројектом. Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Пантелеј.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом. Максималан износ који се одобрава по пројекту је  250.000,00 динара а минималан 30.000,00 динара.

 

Критеријуми за оцену пријава на конкурс

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)  мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

(1)   Значај пројекта са становишта:

-оставривања јавног интереса у области јавног информисања;

-остваривања намене конкурса;

-усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

(2)   Утицај и изводљивост са становишта:

-усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

           (3) Капацитети са становишта;

                 -степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

                 -неопходних ресурса за реализацију пројекта;

                 -стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају

                  предложеним циљевима и активностима пројекта.

(4)   Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

           На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:  

          (1) да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

           (2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Специфични ближи критеријуми за оцењивање пројеката:

- у којој мери је медијски садржај доступан свим грађанима на територији Градске општине Пантелеј /покривеност подручја/,

- у којој мери пројекат доприноси реафирмацији система вредности и афирмацији норми и стандарда /прописаних Европским повељама за локалне управе/,

- у којој мери је пројекат усклађен са Стратегијом одрживог равоја Градске општине Пантелеј.

Конкурсна комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и критеријум остваривања јавног интереса у области јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

Рок за пријављивање на конкурс 

 

Јавни позив за достављање пројеката отворен је од 30.10.2020. до 30.11.2020. године.

 

Пријава на конкурс подноси се на адресу: Веће Градске општине Пантелеј, Гутенбергова 4/а, 18 000 Ниш, са назнаком: Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години  и предаје се на писарници Општинске управе ГО Пантелеј непосредно или препоручено поштом.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Додатне информације могу се добити радним даном од 10 до 14 часова на телефон  018 201 280, лок.5227.

 

Документација коју прилаже подносилац пројекта 

 

Учесници конкурса су обавезни да доставе:

- пријаву на конкурс на обрасцу 1.1.(предлог пројекта) и обрасцу 1.2.(буџет пројекта), који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања,

- доказ о регистрацији у Агенцији за привредне регистре

-доказ о упису у Регистар јавних гласила /доказ о поседовању фреквенције за електронска гласила,

- решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а),

- за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија,

            - доказ да рачун издавача медија, односно правног лица, односно предузетника који је учесник конкурса, није блокиран.

 

Конкурсна комисија 

 

Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три или пет чланова, у зависности од броја приспелих пријава (у даљем тексту: Комисија).

Чланове стручне Kомисије именује председник Градске општине Пантелеј и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова Kомисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

 

Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима  заинтересованим за рад у Комисији

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне Kомисије.

Позивају се медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду Kомисије да у писаној форми доставе предлоге  Градској општини Пантелеј.

Уз предлог за чланове Kомисије доставити и кратке биографије.

Рок за достављање предлога за чланове Kомисије је 30.11.2020. године. 

 

Одлука о расподели средстава 

 

Одлуку о расподели средстава доноси Веће Градске општине Пантелеј, а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса и објављује се на веб-сајту Градске oпштине Пантелеј и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

 

Уговор о додели средстава 

 

Са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности закључује се уговор о додели средстава којим се ближе уређују права и обавезе уговорних страна.

У име Граске општине Пантелеј уговор потписује председник Већа Градске општине Пантелеј.

 

Извештај о спроведеним активностима 

 

Учесници конкурса који су добили средства, наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта на Обрасцу 2.  достављају Већу Градске општине Пантелеј.

Образац наративног и финансијског извештаја је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017).

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта најкасније 30.06.2021.године. 

 

Број: 92/20-01/1

Датум:29.10.2020.

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ                                                                                                               

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИЦА

 

 Наташа Станковић,с.р.

 

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси