Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Кнић за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

01. 06. 2020.

Конкурс Општине Кнић за суфинансирање медијских пројеката

На oснoву члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“ број 83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење), члана 2, 3. и 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Општине Кнић“, број 01/2019 и 09/20), Одлуке о буџету Општине Kнић за 2020. годину ("Службени гласник 23/19 и 09/20 Општине Кнић") и члана 69. Статута Општине Кнић ("Службени гласник Општине Кнић", број 01/2019), начелница Општинске управе општине Кнић расписује:

ЈАВНИ  КОНКУРС  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2020. ГОДИНИ

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

 Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Кнић, путем штампаних, радио, телевизијских и електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из Буџета општине Кнић за 2020. годину.

Општина Кнић ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о јавном информисању и медијима. Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2020. години.

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Кнић о збивањима на локалном нивоу, о активностима  у образовању, здрављу људи, пољопривреди, привреди, предузетништву, култури и уметничком стваралаштву, спорту и физичкој култури, туризму, људским правима, развоју демократије, заштити животне средине, заштити деце и омладине.

Циљ конкурса је задовољење потреба грађана за истинитим, правовременим и потпуним информисањем свих грађана на територији општине Кнић, из свих области живота, без дискриминације, подстицање разноврсности медијских садржаја кроз слободу изражавања идеја и мишљења.

При расписивању јавног позива води се рачуна о стратешким опредељењима локалне самоуправе, односно општине Кнић у области јавног информисања.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 15.12. 2020.године.

 

ИЗНОС СРЕДСТАВА

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Кнић износи 200.000,00 динара.

Највећи износ који може бити одобрен за суфинансирање неког пројекта може износити 150 000,00 динара, а најмањи 50 000,00 динара.

Средства која се расподељују на основу спроведеног јавног конкурса, расподељују се у складу са правилима о додели државне помоћи. Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Јавни позив ће се објавити   на званичној интернет страници општине Кнић на адреси www.knic.rs  и биће доступан јавности све време трајања конкурса.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају:

a)   Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

b)    правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утвди да су средства ненаменски трошила.

На конкурсу се може учествовати само једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати једним пројектом за сваки медиј.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су: 

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1.      Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 
 • идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 2.      Утицај  и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 3.      Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4.      Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

 

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља службеник Општинске управе- организационе јединице надлежне за послове друштвених делатности од Регулаторног тела за електронске медије- за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

            2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема које би најпре требало подржати у зависности од конкретних потреба локалног становништва, и сл.).

 

 Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

 

        -  Актуелност теме ( европске интеграције, заштита животне средине, проблем наталитета, говор мржње...)

         -  Мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група (млади, жене, стари, особе са инвалидитетом...)

 

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања   на званичној интернет презентацији општине Кнић, на адреси: www.knic.rs 

Одлука о расподели средстава за суфинансирање пројеката у форми решења доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави  до  31.12. 2020. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 • попуњен и оверен пријавни образац 1 (пријава  и табела)   у четири примерка
 • Обрасци се преузимају на сајту општине Кнић, на адреси www.knic.rs.
 • Копије следећих докумената у једном примерку:

-                  Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

-                  Решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;

-                  Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије

-                  Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица, односно предузетнике који се баве производњом медијског садржаја);

-                  Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)

Проверу поднете документације и испуњеност услова за учешће на Конкурсу и поштовање рокова врши радна група Општинске управе општине Кнић.

Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у року од 5 дана од дана пријема позива.

Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у конкурсу осим обрасца за пријаву, Комисија неће узети у разматрање.

Радна група Општинске управе општине Кнић сачињава записник о испуњености услова за учешће на Конкурсу за све пристигле пројекте и доставља записник члановима стручне конкурсне Комисије.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту општине Кнић, www.knic.rs, где ће бити видљиви за све време трајања конкурса, као и у једним дневним, односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју општине Кнић.

Пријаве на конкурс слати поштом или предати на Општинској писарници, у затвореној коверти, на адресу: општина Кнић, улица Кнић б.б, 34240 Кнић, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години“. Наведену документацију доставити у штампаној и електронској форми-на компакт диску (ЦД или ДВД).

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране. 

 Детаљне информације се могу добити радним данима од 7.00 до 15.00 часова на телефон: 034/ 378-500.

 

 

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Одлуку о расподели средстава, доноси Начелница Општинске управе општине Кнић, у форми Решења, а на основу предлога Комисије са образложењем.

Решење из става 1. доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Радна група доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на званичном сајту општине, заједно са предлогом комисије о расподели средстава, као и информацијом за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

На основу решења о расподели средстава, закључује се уговор.

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије са биографијом.

Новинарска и медијска удружења, као предлагачи чланова Комисије, морају бити регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

Уз предлог за чланове Комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Предлози за чланове Комисије достављају се писаним путем на адресу: општина Кнић, ул. Кнић б.б. 34240 Кнић уз назнаку: Предлог за члана/чланове Комисије за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Кнић у 2020. години, или предајом на писарници општинске управе општине Кнић.

Рок за подношење предлога за чланове Комисије је 20 дана од дана објављивања јавног позива.

За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

Број: 401-772/2020-05                                                              НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

У Книћу, 28.05.2020. год.                                                                     Светлана Анђелић

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси