Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

21. 02. 2020.

Конкурс Општине Чајетина за суфинансирање медијских пројеката

Општина Чајетина Општинско веће општине Чајетина На основу чланa 19. Закона о јавном информисању и медијима ( „Службени гласник РС“ бр.83/14 ,58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС бр.16/2016 и 8/2017) расписује

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Чајетина у 2020.години

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Чајетина; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Чајетина за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељена Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Чајетина у 2020. години, износе 16.000.000,00 динара од којих најмањи додељени износ појединачно може бити 50.000,00 динара, а највећи  4.500.000,00   динара.

 

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медиј, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр.13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

 

            II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

1)      издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/ дистрибуира на територији општине Чајетина;

2)      правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Чајетина.

 Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у говором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средтва ненаменски трошила.       

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

 

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интрнет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

  1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

 

1.1.      Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

1.2.      Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

1.3.      Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

1.4.      Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

  1. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

  1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Чајетина;
  2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика;
  3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
  4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом;
  5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група итд. ;
  6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

 

IV РОКОВИ

Пријаве на Конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на веб сајту општине Чајетина www.cajetina.org.rs. и у недељнику „Вести“.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

 

 

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник Конкурса је обавезан да достави:

  1. попуњен и оверен пријавни образац 1 за учешће на Конкурсу.

Образац се преузима са сајта општине Чајетина www.cajetina.org.rs :

Образац 1 –пријава: попуњен предлог пројекта и

Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

  1. Копије следећих докумената у једном примерку:

 

-Потврда Народне банке Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

-Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре,са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати Решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

- Дозвола за емитовање радио и /или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије ;

-Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);


-Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

-Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију,

-      Опционо – визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјтал, материјал на ЦД-у и сл.              

 

 

 

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Општина Чајетина позива новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије.
            Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења, као и биографија предложених чланова.

            Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Предлози за чланове комисије, достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса на адресу општине Чајетина Александра Карађорђевића 34, са назнаком: „Предлози за чланство у комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања у 2020. години “

 

 

VII  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту општине Чајетина, www.cajetina.org.rs где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријава са документацијом  се подноси  у 1  примерку путем писарнице Општинске управе Општине Чајетина, или на адресу  Александра Карађорђевића 34, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Чајетина ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години“, са назнаком, „Не отварај“  путем поште, препорученом пошиљком са свом  потребном документацијом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити  разматране.

 

Решење о расподели средстава биће објављено на званичном сајту општине Чајетина и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

За сва  питања везана  за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број: 031/3832-223, лично  у  канцеларију број 209, зграда општине Чајетина.

 

Контакт особа: Марија Јеремић.

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                 Општинског већа

 

 

                                                                                                                          Милан Стаматовић

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси