Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

24. 09. 2019.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чл. 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), Решења Комисије за контролу државне помоћи, бр. 401-00-00037/2019-01 од 15. марта 2019. године, члана 15. и члана 16. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ", бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/17 и 24/19), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Сл. лист АПВ", бр. 60/2018 и 40/2019 - ребаланс), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) и Измене Решења о расписивању конкурса и појединачним давањима за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години, број: 137-401-25/2019-07 од 19. септембра 2019. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ 

 

 

I ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМСКИ ПРИОРИТЕТИ  

 

 

Конкурс се расписује ради остваривања јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању припадника националних мањина – националних заједница у АП Војводини.

 

Циљеви конкурса су: производња медијских садржаја који доприносе очувању и афирмацији културног, националног и језичког идентитета националних мањина – националних заједница; афирмација мултикултуралности и интеркултуралности; подршка пронаталитетној политици; подстицање и развој дијалога, бољег упознавања и разумевања различитих група; унапређење социјалне заштите; унапређење родне равноправности; унапређење друштвене бриге о деци и младима; развој науке, спорта и физичке културе; унапређење положаја и равноправности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, економски или на било који други начин угрожених друштвених група; заштита животне средине и здравља људи; борба против корупције; борба против сиромаштва; борба против говора мржње; развој медијског плурализма и унапређење медијског и новинарског професионализма; унапређење медијске писмености.

 

Програмски приоритети су: очување и афирмација културног, националног и језичког идентитета националних мањина – националних заједница; подстицање и развој дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница; афирмација мултикултуралности и интеркултуралности; подршка пронаталитетној политици; унапређење родне равноправности; унапређење друштвене бриге о деци и младима; превенција насиља у породици и вршњачког насиља; унапређење положаjа и равноправности и спречавање дискриминације мањинских и социјално, економски или на било који други начин угрожених друштвених група; заштита животне средине и здравља људи.

Пројекти који се баве горе наведеним темама имаће предност приликом оцењивања, али учесници Конкурса могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.    

II ИЗНОС СРЕДСТАВА

Укупна вредност средстава који се распоређује на Конкурсу износи:                        

            3.000.000,00  динара, и то за:

1. приватна предузећа 1.500.000,00 динара,

2. невладине организације 1.500.000,00 динара.

 

 

Економска класификација

Износ новчаних средстава

4541

1.500.000,00

4819

1.500.000,00

 

Учесници на конкурсу дужни су да јасно назначе језик планираног медијског садржаја (у Обрасцу 1 – Пријава, у реду 1.2 Назив конкурса). 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  износи  100.000,00 динара, а највећи износ  средстава по пројекту износи  500.000,00  динара.

Учесницима конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја могу се одобрити средства највише до 80% вредности пројекта, у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014) по правилима за Државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми за оцењивање пројекат су:

 

1)  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, а посебно се оцењује:

 

 • значај пројекта са становишта: остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; идентификованих  и јасно дефинисаних потреба  циљних група; заступљености  иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа;
 • утицај  и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група; степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости  плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка);
 • капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних  ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају  предложеним циљевима и активностима пројекта;
 • буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађености буџета  пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

2)   Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно се оцењује:

 

 • да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 • доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

 

 

IV ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

 

Предложени проjекат мора се реализовати преко регистрованог медија.

Право да добију средства имају приватна предузећа и невладине и друге непрофитне организације, који су издавачи медија уписаних у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и продукције које имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани, односно објављени, а који су уписани у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре.

Право да добију средства имају  и медији који имају националну покривеност, под условом да је предложени пројекат од значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за грађане Аутономне покрајине Војводине.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Србије'' и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине'' и издавачи медија који примају редовну субвенцију из Буџета Републике Србије и Буџета АП Војводине.

Учесник може да конкурише само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Издавач медија, који је учесник конкурса, не може предвидети  пројектом, а ни накнадно чинити следеће:

•        да средствима добијеним на конкурсу располаже на такав начин да ангажује неко друго правно лице или предузетника, које би у целости реализовало пројекат уместо правног лица или предузетника учесника на конкурсу;

•        да средства или део средстава утроши на плате запослених, већ само за плате или део плата оних запослених који учествују у реализацији пројекта;

•        да средства или део средстава утроши на набавку и одржавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза према регулаторним телима, односно све што се не односи искључиво на пројекат. 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за учешће на конкурсу:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у два примерка:
 • Попуњен предлог пројекта и
 • Попуњен буџет пројекта.

Обрасци се преузимају са сајта Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Учесник конкурса је обавезан да приложи и следећа документа:

 • фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у  одговарајућем регистру;
 • фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у
 • фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од Регулаторног тела за електронске медије;
 • уговор или оверена изjава издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани, односно објављени (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

VI ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА, НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОКОВИ 

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама www.kultura.vojvodina.gov.rs и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања, односно до 10. октобра  2019. године.

Пријаве за учешће на конкурсу подносе се редовном поштом у  2 примерка, док се остала обавезна документација шаље у 1 примерку, на адресу:

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја на језицима националних мањина из области јавног информисања у 2019. години (посебно назначити језик планираног медијског садржаја).

         Крајњи рок за подношење пријава је 10. октобар 2019. године.

Осим наведеног, учесници конкурса су дужни да до тог рока конкурсну пријаву (попуњен Образац 1) пошаљу и електронском поштом на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

 

 

VII ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

На основу горе наведених критеријума за оцењивање пројеката, пројекте пристигле на конкурс разматра Стручна комисија састављена од три члана, коју решењем именује покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

 

Стручна комисија доноси предлог за расподелу средстава и упућује га покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама. Одлуку о додели средстава, на предлог Стручне комисије, доноси покрајински  секретар  својим решењем.

 

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса и обjављује на интернет сајту Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, покрајински секретар може, на предлог Стручне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

 

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

 

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

VIII ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА И ИСПЛАТА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

 

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

 

Корисник средстава може доставити писмено обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. 

 

На основу писменог обавештења о одустајању од средстава, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама може накнадно сазвати конкурсну комисију да на основу њеног предлога та средства расподели другим учесницима конкурса.

Одобрена средства се корисницима исплаћују у складу са могућностима буџета.                                           

IX КОРИШЋЕЊЕ И ПРАВДАЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА 

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату достави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу додељених средстава, као и материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за реализацију пројекта је 31. 12. 2019. године.

Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети са сајта Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства добијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 20% укупног буџета пројекта. 

X ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса, односно до 10. октобра 2019. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.     

 

 

                                                              ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  

 

                                                               Драгана Милошевић, с.р. 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси