Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Бабушница за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

15. 07. 2019.

Конкурс Општине Бабушница за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 15. 16. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење), члана 20. и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 – други закон), члана 63. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/08, 5/08 - исправка, 5/13 и 13/13), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017) и Решења о расписивању Јавног позива за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања број 401-145/2019-3 од 09.07.2019. године Општинско веће општине Бабушница расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ

 

Општина Бабушница ће на основу овог Јавног позива у 2019. години суфинансирати пројекте ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се пре свега односи на:

 

 • Истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање свих грађана општине Бабушница
 • Подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивање правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Бабушница износи 1.100.000,00динара. Минимални износ субвенције по једном пројекту је 70.000,00 динара, а максимални износ  700.000,00 динара.

Јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања  се расписује  за пројекте:

 • Производње медијских садржаја;

Јавни позив се расписује за спровођење пројеката чија реализација не може бити дужа од три године.

ПРАВО УЧЕШЋА

 

            Право учешћа на Јавни позив имају:

1) издавачи медија који су уписани у Регистар медија; и

2) правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија, који је уписан у Регистар медија;

3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. 

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Јавни позив немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у регистар медија.

Право учешћа на Јавни позив имају јавна електронска гласила са важећом  дозволом за емитовање, интернет портали, штампани медији који су уписани у регистар медија.Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописанојформи поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На Јавни позив се може јавити само са једним пројектом.

Издавач више медија  може конкурисати само једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог Јавног позива подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.

Учесник Јавног позива може предложити суфинансирање пројекта у износу који не  прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен Јавним позивом.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Критеријуми на основу којих ће се оценити пројекат подносиоца пријаве за појединачна давања су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

ü  остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

ü  остваривање намене конкурса;

ü  усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

ü  идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

ü  заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

ü  степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

ü  неопходних ресурса за реализацију пројекта;

ü  стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1)  да ли су учеснику Јавног позива изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2)  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Приликом доделе средстава водиће се рачуна и о следећим специфичним критеријумима:

 • значај пројекта са становишта јавног интереса,
 • традицији пословања подносиоца пројекта,
 • техничкој и кадровској опремљености.

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЈАВНИ ПОЗИВ

Рок за подношење пријава на јавни позив је 15 дана од дана објављивања јавног позива у недељном листу „Слобода“.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Учесници Јавног позива су у обавези да доставе:

 1. пријаву на позив која се подноси на обрасцу “Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката  за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Службени гласник РС“, бр.16/2016, 8/2017).
 2. предлог пројекта (Образац 1);
 3. буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1);
 4. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а);
 5. решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а);
 6. доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);
 7. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
 8. наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Бабушница у претходним годинама са бројем и врстом реализованих медијских садржаја;
 9. за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Поступак спроводи Комисија састављена од 3 (три) члана.Уколико на расписани Јавни  позив пристигне више од 50 (педесет) пројектних пријава, Комисија ће имати пет чланова.

Чланове комисије именује председник општине Бабушница испред Општинског већа, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, а који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије се именује на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

О раду комисије се води записник.

Састав комисије се објављује на званичној интернет страници општине Бабушница.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ

Општина Бабушница обавештава новинарска  и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлоге за чланове комисије.

Рок за достављање предлога је 15 дана од дана објављивања јавног позива у недељном листу „Слобода“.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Бабушница доноси Општинско веће општине Бабушница, на основу образложеног предлога Комисије, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Јавног позива.

Ако средства опредељена за Јавни позив нису у целости расподељена, Општина Бабушница може да распише нови Јавни позив за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске године

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Бабушница и достављена сваком учеснику Јавног позива у електронској форми.

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, са подносиоцима изабраних пројеката ће бити закључени уговори о суфинансирању пројеката.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ АКТИВНОСТИМА

            У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник Јавног позива који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу за извештај (Образац 2), који је прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/2016, 8/2017), најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

            Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник Јавног позива који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту, који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 

 1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина,
 2. назив прилога/текста,
 3. тема прилога/текста,
 4. учесници прилога,
 5. емисија у којој је прилог емитован/рубрика у новинама у којој је текст објављен.

 

Број: 401-145-1/2019-3

У Бабушници, 09.07.2019. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИЦА

                                                                                                Слађана Николић

 

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси