Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Бачки Петровац за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

15. 05. 2019.

Конкурс Општине Бачки Петровац за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),Решења Комисије за контролу државне помоћи бр.401-00-00073 од 12.04.2019.године, чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на нивоу општине Бачки Петровац, члана 16. став 1. тачка 37. и члана 62. Статута општине Бачки Петровац („Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр.3/2019) и Одлуке о буџету општине Бачки Петровац за 2019. годину (,,Сл. лист општине Бачки Петровац“, бр.10а/2018), Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 82. седници одржаној 13.05.2019. године

р а с п и с у ј е

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У 2019. ГОДИНИ

I
  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Бачки Петровац; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце иразвоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана територије општине Бачки Петровац за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2019. години, износи 5.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.500.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија ће реализација трајати до 31.12.2019. године.

 II  ПРАВО УЧЕШЋА

 На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Бачки Петровац;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Бачки Петровац.

 Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирањуу области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања: 

1.1.Значај пројекта са становишта:

*         остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

*         остваривање намене конкурса;

*         усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

*         идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

*         заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.  Утицај и изводљивост са становишта:

*         усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама  циљних група;

*         степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

*         мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

*         разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

*         степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.  Капацитети са становишта:

*         степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

*         неопходних ресурса за реализацију пројекта;

*         стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

*         прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

*         економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Бачки Петровац;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 3. мера у којој пројекат доприноси очувању словачког националног и културног идентитета и jезика;
 4. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 5. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом;
 6. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;
 7. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

 IV  РОКОВИ

 Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 14.05.2019.године  до 03.06.2019.године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана расписивања Конкурса.

 V  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 Учесник Конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на Конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs:
 • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и
 • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.
 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);
 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих)да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћу текућој фискалној години по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).
 1. Копије следећих докумената у једном примерку:

 VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове  конкурсне комисије. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Бачки Петровац, www.backipetrovac.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Бачки Петровац, ул. Коларова бр.6, 21470 Бачки Петровац, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2019.години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу,неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном Конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Бачки Петровац, www.backipetrovac.rs, и достављено свим учесницима Конкурса у електронској форми.

VIII  ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на телефон:  021/780-378 ( локал бр. 110 ).

 

                                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА

                                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

                                                    ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

                                    ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 

Број: 016-4/76-2019

Дана: 13.05.2019. године

Бачки Петровац

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

                                                                                                                  Срђан Симић С.Р.

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси