Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Пожега за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

10. 05. 2019.

Конкурс Општине Пожега за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник РС", број 83/14, 58/15, 12/16-аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 8. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", број 16/16, 8/17), члана 55. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", број 1/19), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00089/2019-01/2 од 25.04.2019.године и Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину ("Службени лист општине Пожега", број 14/18), председник општине Пожега, дана 10.05.2019.године, расписује

JАВНИ ПОЗИВ

за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години

  1.  Намена и износ средстава 

 Конкурс се расписује ради суфинансирања пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Пожега; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју науке, развоју спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи; унапређењу медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Пожега за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања, општина Пожега опредељује из буџета средства за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања,  у износу од 5.500.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту производње медијских садржаја из области јавног информисања, а који ће бити суфинансиран средствима из буџета општине Пожега износи 50.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту износи 3.000.000,00 динара.

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје најкасније до 31.12.2019.године.

 2. Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу имају:

а) издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.

б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на Конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима, који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са члановима 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

            Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

            Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију.

3. Критеријуми за оцену пројеката

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања, а посебно:

  1. значај пројекта са становишта :

-      остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-      остваривање намене Конкурса;

-      усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-      идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-      заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. утицај и изводљивост са становишта :

-      усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-      степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-      мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-      разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-      степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

  1. Капацитети са становишта :

-      степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-      неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-      стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

  1. Буџет и оправданост трошкова са становишта :

-      прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-      економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, а посебно:

  1. да ли су учеснику Конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);
  2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

4        Документација

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

           1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1  (попуњен предлог пројекта и                 попуњен буџет пројекта), у три примерка

Образац се преузима са интернет странице општине Пожега www.pozega.org.rs

 

           2. Учесник Конкурса дужан је да уз наведени Образац 1, поднесе и следећу   документацију, у једном примерку:

            - доказ о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

           - доказ о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре (у обзир се неће   узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила  у Агенцији за привредне   регистре;

           - потврда  Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у   принудној наплати (да нема блокиран  рачун);

           - решење/потврда о пореском идентификационом броју – фотокопију ПИБ-а;

           - дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

          - потписана изјава учесника Конкурса да се бави производњом медијског садржаја;

       - потписана изјава учесника Конкурса о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ  додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој  фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ   у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет   медије и новинске агенције;

        - потписана изјава учесника Конкурса о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ  додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу  медијских садржаја за телевизију и

        - оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити

емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и   радијског програма) са доказом о регистрацији овог медија (или више њих) из  Регистра медија у Агенцији за привредне регистре.

5. Рок за пријављивање

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања у недељном листу “Вести” и на интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs

Пријаве на Конкурс, са пратећом документацијом се подносе у затвореној коверти, на адресу: Општина Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком: “Пријава на Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пожега у 2019. години“ - (не отварати).

Конкурсни материјал се не враћа.

Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника Конкурса који није поднео ни један прописани докуменaт наведен у Конкурсу, осим обрасца за пријаву, неће се узети у разматрање.

            6. Конкурсна комисија  

            Оцену пројеката поднетих на Конкурс као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија (у даљем тексту: Комисија) коју ће решењем именовати председник општине.

            За члана Комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Већина чланова Комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји.

Одлука о именовању Комисије доноси се у форми решења и објављује се на интернет страници општине Пожега  www.pozega.org.rs

            7. Позив за учешће у раду Комисије

            Позивају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у Комисији, да доставе предлог за чланове Комисије и своје чланство у Комисији.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања Конкурса.

            Уз предлог за члана Комисије, новинарска и медијска удружења,  прилажу и доказ о регистрацији тог удружења  у Регистар удружења.

            Уз предлог за чланове Комисије доставити и кратке биографије.

Предлог се доставља у затвореној коверти, на адресу: Општина Пожега, Трг Слободе 9, 31210 Пожега, са назнаком: ,,Предлог за чланове Стручне комисије” – (не отварати).

 Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Предлози за чланове Комисије достављају се у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања у недељном листу “Вести” и на интернет страници општине Пожега www.pozega.org.rs

            8. Одлука о расподели средстава

            Одлуку о расподели средстава доноси Председник општине Пожега, у форми решења са образложењем, а на основу образложеног предлога Комисије.

            Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

            Решење о расподели средстава биће достављено сваком учеснику Конкурса у електронској форми и објављено на интернет страници општине Пожега.

             9. Напомена

На сва права и обавезе која нису наведена у овом Конкурсу, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и Уредбe о правилима за доделу државне помоћи.

 

Додатне информације могу се добити радним даном на телефон 031/812 -742.

 

ОПШТИНА  ПОЖЕГА

01 број: 020-238/19 од  10.05.2019. године

                                                                           

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК

др Милан Божић

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси