Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Града Ужица за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

19. 04. 2019.

Конкурс Града Ужица за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00074/2019-01 од 12. априла 2019.године, чланова 87, 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (“Службени гласник РС“ број 13/10,100/11, 91/12, 37/13,97/13 и 119/14), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/16 и 8/17), члана 76. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица, број 4/19) и Одлуке о буџету града Ужица за 2019. годину („Службени лист града Ужица“ број 49/18) градоначелник града Ужица

Р а с п и с у ј е
К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања на територији града Ужица за 2019. годину
 
И НАМЕНА СРЕДСТАВА И ЊИХОВ ИЗНОС


Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Ужица; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Ужица за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Напомена: Извештавање о раду органа града Ужица није део јавног интереса и не може бити тема Пројекта.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Ужица у 2019. години, износе 13.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту је 30.000,00 динара а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 3.500.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2019. години.

II ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на конкурсу имају:

а) издавач медија који је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији града Ужица;
б) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Ужица.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.


Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми за оцену пројеката су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања а посебно:

•    Значај пројекта са становишта:
остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
– остваривање намене конкурса;
– усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
– идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
– заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.

•    Утицај и изводљивост са становишта:
– усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
– степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
– мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
– разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
– степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

•    Капацитети са становишта:
– степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
неопходни ресурси за реализацију пројекта;
– стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

•    Буџет и оправданост трошкова са становишта:
– прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
– економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности

2) Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима а посебно:

•    да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

•    доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су јавно информисање становника града Ужица о следећим темама:

•    збивањима на локалном нивоу,
•    збивањима у образовању, култури, уметничком стваралаштву, спорту, туризму,
•    збивањима у привреди, предузетништву и пољопривреди,
•    здрављу људи, заштити животне средине, заштити деце и омладине, физичкој култури,
•    људским правима, развоју демократије, унапређивању правне и социјалне државе.

IV РОКОВИ

Конкурс је отворен 20 дана (словима: двадесет дана) од дана објављивања у недељним новинама „Вести“, од 19.04. 2019.године до 09.05.2019.године.

Одлуку о расподели средстава донеће градоначелник града Ужица најкасније 90 дана од дана закључења конкурса.

V ПРИЈАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесник конкурса је обавезан да достави:

1.    Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка.

Образац се преузима са сајта града Ужица uzice.rs:

о    Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

о    Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

2.    Копије следећих докумената у једном примерку:

•    Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

•    Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

•    Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

•    Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма);

•    Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

•    Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

•    Опционо: Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл.)

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије,прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије.

Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у недељном листу „Вести“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву објављују се на сајту града Ужица, њњњ.узице.рс, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријава са документацијом се подноси на писарници града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, са назнаком: За конкурс за јавно информисање или поштом, препорученом пошиљком, са свом потребном документацијом.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране као ни пријаве уз које није достављен ниједан прописани документ наведен у конкурсу.

VIII ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

Пријаве на конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Оцену пројеката поднетих на конкурс вршиће стручна комисија од 3 (три) члана. Изузетно, у случају да на конкурс буде поднето преко 50 пројеката, градоначелник ће именовати Комисију од 5 (пет) чланова.

IX НАПОМЕНЕ

Образложено Решење о расподели средстава донеће градоначелник Ужица, а на основу образложеног предлога комисије и биће објављено на званичном сајту града Ужица.

Решење ће бити достављено сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

На основу решења биће закључен уговор са лицем које је добило средства за суфинансирање пројектних активности.

X ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Јавни позив биће објављен на званичном сајту града Ужица њњњ.узице.рс и у недељним новинама “Вести“.

За сва питања везана за поступак пријављивања на овај конкурс, заинтересовани се могу обратити телефоном на број: 031/590-150, или лично, у канцеларију број 40, зграда града Ужица, радним данима од 07,30 – 15,00 часова.

Контакт особа: Слађана Митровић.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ИИ број 651-1/19
19.04. 2019. године
У Ж И Ц Е
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси