Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Кладово за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

12. 04. 2019.

Конкурс Општине Кладово за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. и члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4. и члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), члана 8. Одлуке о буџету Општине Кладово за 2019. годину („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 15/2018) и члана 70. Статута Oпштине Кладово („Сл. лист Oпштине Кладово“, бр. 7/2019) Општинско веће Општине Кладово, на седници одржаној 09. априла 2019.године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

 Предмет конкурса и намена средстава за остваривање јавног интереса

 Предмет конкурса је суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из буџета Општине Кладово, ради остваривања јавног интереса у јавном информисању, а које се односи на:

-          истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисањe свих грађана Општине Кладово,

-          информисање особа са инвалидитетом  и других мањинских група,

-          подршку прозводњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, слободног развоја личности и заштите деце и младих,  развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштитe животне средине и здравља људи;

-          унапређивање новинарског и медијског професионализма,

-          унапређивање осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из буџета Општине Кладово ради остваривања јавног интереса у области информисања, у 2019. години износи 5.000.000,00 (словима: пет милиона) динара, опредељених Одлуком о буџету Општине Кладово за 2019. годину („Сл. лист Општине Кладово“, бр. 15/2018) и Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања за 2019. годину.

Најмањи износ средстава који се одобрава по пројекту ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који ће бити суфинансирани средствима из буџета Општине Кладово у 2019. години износи 50.000,00 (словима: педесет хиљада) динара, а највећи износ средстава који се одобрава по наведеном пројекту износи 4.000.000,00 (словима: четири милиона) динара.

 Право учешћа на конкурсу

 Право учешћа на конкурсу има:

 -          издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, и

-          правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

 Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода, нити лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време поднела наративни и финансијски извештај, као ни лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 Под медијем се у смислу Закона подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио – програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), а који су регистровани у Регистру медија, у складу са законом.

 Услови за учешће на конкурсу

 Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.

Учесник конкурса који је издавач више медија има право учешћа на конкурсу са једним пројектом за сваки медиј чији је издавач.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80 (словима: осамдесет) % вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80 (словима: осамдесет) % вредности пројекта.

 Критеријуми за оцењивање пројеката

 Основни критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 -          мера у којој је предложена пројектна активност подесна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

-          мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, у оквиру које се  посебно оцењује: да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда као да ли су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 На основу наведених критеријума посебно се оцењује:

 Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса грађана општине Кладово у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 Утицај и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта  неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 Пријава на конкурс

 Учесник конкурса обавезан је да попуни обрасце:

 Пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног информисања и Буџет предлога пројекта (Образац 1.),

  1. Изјаву о суфинансирању пројекта

који се преузимају са званичне интернет презентације Општине Кладово  www.kladovo.org.rs. и уз исте, приложи и следећa документa:

 -          Фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;

-          Фотокопију решења о регистрацији  медија у Регистру медија;

-          Фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ-у

-          Фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издате од Регулаторног тела за електронске медије;

-          Уговор или оверену изjаву издавача медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма).

 Наведена документација у штампаном облику и на ЦД-у, доставља се Одсеку за имовинско-правне послове, правну помоћ и скупштинске послове Општинске управе Кладово, предајом на писарници Општинске управе Кладово или редовном поштом, у 2 (словима: два) примерка, на адресу:

 Општина Кладово

ул. Краља Александра, бр. 35, 19320 Кладово

 са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета општине Кладово у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2019. години - не отварати пре завршетка конкурса “

 Конкурсни материјал се не враћа.

Неблаговремене и неуредне конкурсне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се подносе до  25. априла 2019.године до 15:00 (словима: петнаест) часова.

Проверу документације поднете на конкурс, поштовање рокова и друге стручне послове прописане Правилником вршиће стручна служба Општинске управе Кладово.

 Одлука о избору пројеката

 У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015, и 12/2016-аутентично тумачење), и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017), Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс, а на основу образложеног предлога комисије, најкасније у року од 90 (словима: деведесет) дана од дана закључења конкурса.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет презентацији Општине Кладово www.kladovo.org.rs. и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Одлука се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор. Након доношења решења, Општина Кладово са учесником  конкурса коме су одобрена средства закључује уговор о суфинансирању пројекта из области јавног информисања.

Поред решења, на званичној интернет презентацији Општине Кладово www.kladovo.org.rs. биће објављене и информације за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

 Уговор о додели средстава

 Решење представља основ за закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

 Извештај о спроведеним активностима

 Учесници конкурса којима се одобре средства у обавези су  да доставе наративни и финансијски извештај о спроведеним  пројектним активностима, што ће се дефинисати уговором. Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

 Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у комисији

 У складу са чланом 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр.16/2016 и 8/2017),  обавештавају се новинарска и медијска удружења, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисија са биографијом. Рок за достављање предлога за чланове комисије је 20 (словима: двадесет) дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве за учешће у раду Комисије подносе се предајом на писарници Општинске управе Кладово или поштом, на адресу:

 Општина Кладово

ул. Краља Александра, бр. 35, 19320 Кладово

 Комисија има три члана.

Чланове комисије именује руководилац органа који је расписао конкурс и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију. Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји.

Решење о именовању комисије објављује се на званичној интернет презентацији Oпштине Кладово, www.kladovo.org.rs.

Контакт особа: Михајловић Бобан, контакт телефон: 019/801-450, е-маил адреса: bobanmihajlovich@yahoo.com.

 Број: 642-2/2019-II

У Кладову, 09.04.2019.године

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

  ПРЕДСЕДНИК

 Саша Николић

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси