Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Града Кикинде за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

22. 03. 2019.

Конкурс Града Кикинде за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00026/2019-01 од 12.03.2019. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 33/18) и члана 136. Статута града Кикинде („Службени лист града Кикинде“, број: 4/19) градоначелник града Кикинде

расписује

 К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинде у 2019. години

I   НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

  Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Кикинде; подизању квалитета информисања особа са инвалиидитетом и припадника других националних мањина (у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, и који подстичу стваралаштво у свим областима јавног живота припадника националних мањина); заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система;  развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Кикинде за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

 Средства опредељена Одлуком о буџету града Кикинда за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикиндe за 2019. годину, износе 27.000.000,00 динара.       

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 15.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник Републике Србије“, број: 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

 Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

  II   ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

  1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији Града Кикинда;
  2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији града Кикинда.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају  лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројект, као и за које се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом. 

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.

 III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

1.1   Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 1.2    Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

1.3  Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.4  Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          еконосмке оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

         2. Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

             1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,     регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења  професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 Ближи критеријуми за оцењивање пројекта су:

  1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији Града Кикинде;
  2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
  3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;
  4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника других националних мањина;
  5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група и
  6. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV  РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса у недељним локалним новинама „Нове кикиндске новине“ и интернет страници града Kикинде: www.kikinda.org.rs.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса.

  V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

        Учесник конкурса је обавезан да достави:

  1.  Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четири примерка. Образац се преузима са званичног сајта града Кикинда www.kikinda.org.rs

-          Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

-          Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта

  1. Копије следећих докумената у једном примерку:

- Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге о принудној наплати (да нема блокиран рачун)

- Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима

- Дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

- Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукцију телевизијског и радијског програма)

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

- Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

- визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Обавештавају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да писаним путем предложе чланове комисије  градској управи, града Кикинда.  Уз предлог за чланове комисије потребно је доставити и кратке биографије. Предлоге за чланове Комисије слати до закључења Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 VII    НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

 Конкурс и  Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту града Кикинда www.kikinda.org.rs  где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Градска управа, град Кикинда, ул. Трг српских добровољаца бр. 12, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији града Кикинда у 2019. години“.

 Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

  Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту Града Кикинда www.kikinda.org.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси