Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Града Шапца за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

11. 02. 2019.

Конкурс Града Шапца за суфинансирање медијских пројеката

На основу чланова 18. и 19, став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15, 12/16), чланова 87. и 95 - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017), члана 7. Одлуке о буџету града Шапца за 2019. годину (,,Службени лист Града Шапца”, бр. 29/2018) и Одлуке начелника Градске управе града Шапца број 020-00-61/2019-16 од 08.02.2019. године, расписује се

К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Шапца у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују у 2019. години, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету Града Шапца за 2019. годину ("Службени лист Града Шапца", бр. 29/2018), у износу од 32.000.000,00  динара, и то за:

1)      пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Јавни интерес у области јавног информисања је: истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање грађана Републике Србије; истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање на матерњем језику грађана Републике Србије припадника националних мањина; информисање на српском језику припадника српског народа који живе ван територије Републике Србије; очување културног идентитета српског народа и националних мањина које живе на територији Републике Србије; информисање иностране јавности на страним језицима када је то од интереса за Републику Србију; информисање особа са инвалидитетом и других мањинских група; подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи; унапређивање медијског и новинарског професионализма и

2)      пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

            Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се одобрава по пројекту је 23.000.000,00 динара.

            Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

            Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта. Пројектима производње медијских садржаја за телевизију, средства ће се додељивати у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).

 

II  ПРАВО УЧЕШЋА

 

            На Конкурсу може учествовати:

 

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија;

3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Изузетно од тачке 3), не може се суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија.

        Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

        Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

            Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу. Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом. Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

        Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.  

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

            Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            На основу критеријума из тачке 1), посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

            На основу критеријума из став 1. тачке 2) посебно се оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

            Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

 

ñ  Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја за телевизију:

 

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији града Шапца;
 2. да се ради о емисијама од социјално - културне важности;
 3. да се телевизијски програм производи у Републици Србији;
 4. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 5. да је усмерен на пружање подршке српској култури;
 6. да предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група;
 7. мера у којој предложени пројекат доприноси афирмацији мултикултуралности.

◦   Специфични критеријуми за оцењивање пројеката организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања:

 1. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу и промоцији медијског и новинарског професионализма, новинарске аутономије и саморегулације;
 2. мера у којој предложени пројекат доприноси јачању стручних капацитета  медијских посленика (новинара, менаџера, истраживача, стручњака из области медијског права и сл);
 3. мера у којој предложени пројекат доприноси упознавању јавности са развојем и новим достигнућима у медијском сектору;
 4. мера у којој пројекта доприноси унапређењу медијске писмености.

                                                                  IV  РОКОВИ

            Пријаве на Конкурс могу се поднети закључно са 28. фебруаром 2019. године.

            Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

            Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

 

V  ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

            Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен Образац 1. (пријава и буџет) за учешће на Конкурсу достави у два примерка. Образац 1. (пријава и буџет) се преузима са сајта града (www.sabac.rs).

            Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 2. решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
 3. дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 5. визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 6. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 7. Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

Документација из тачака 3, 4, и 5. није потребна у случају конкурисања са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и пројеката унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

 

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

            Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Шапца. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије. Предлози за чланове комисије се достављају најкасније 20 дана од дана објављивања конкурса.

            Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

 

 

 

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

            Конкурс и Образац 1 (пријава и буџет) обjављују се и на сајту града (www.sabac.rs), где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса. Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на сајту града (www.sabac.rs) и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми. Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу:

Градска управа града Шапца,

Одељење за друштвене делатности,

ул. Господар Јевремова бр. 6, 15000 Шабац,

са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години.

            Све додатне информациjе се могу добити радним даном од 08:30 до 15:30 часова на телефон: 015/364-118.

 

                                                                                

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                          Број:  111-00-4/2019-16                                          

                                                                                  

 

 

                                                                                              НАЧЕЛНИК

                                                                                             ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                             ГРАДА ШАПЦА

                                                                                             Милан Васић

                                                                                                     

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси