Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Општине Велика Плана за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

02. 11. 2018.

Конкурс Општине Велика Плана за суфинансирање медијских пројеката

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87 и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне поноћи ( ”Службени гласник РС” бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 85. Статута општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 39/2008), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ број 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2018. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 25/2017 и 40/2018) и Решења Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-000114/20108-01 од 19. октобра 2018. године, Општинско веће општине Велика Плана расписуjе

К О Н К У Р С 
 

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Велика Плана у 2018. години 

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2018. годину, средства у износу од 7.000.000,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велика Плана у 2018. години.

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Велика Плана; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и припаднике других осетљивих група.

Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе из области заштите права детета.

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс општине Велика Плана уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што ће омогућити:

– да се обезбеди јавни интерес грађана општине Велика Плана  за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике, културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за живот грађана;

– да се обезбеди правовремено информисање грађана општине Велика Плана у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати поремећај у уобичајеном животу грађана (временске непогоде, загађење и слично);

– процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине општине Велика Плана, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне заједнице;

– презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа општине Велика Плана;

– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде и доношења Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2019. годину;

– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета општине Велика Плана, путем Конкурса, за организације цивилног друштва;

– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије општине Велика Плана, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;

– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије општине Велика Плана, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

 • издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;
 • правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 4.000.000,00 динара

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, док за пројекте производње медијских садржаја за телевизију не прелази 50% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА  

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1) Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривање јавног интереса у области јавног информисања;
 • остваривање намене конкурса;
 • усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,
 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.

 

2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;
 • мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;
 • степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

 • степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта
 • неопходни ресурси за реализацију пројекта;
 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2. доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

 

 • општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији општине Велика Плана;
 • актуелност теме и доступност већем броју корисника;
 • допринос у очувању српског националног и културног идентитета и jезика;
 • допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа осетљивих и маргиналних друштвених група;
 • пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;

 

IV РОКОВИ 

 

Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у дневном  листу „Српски телеграф“, односно најкасније до 21.11.2018. године.

Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави председнику општине Велика Плана.

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Период имплементације пројеката је најкасније до 31.12.2018.године, а рок за подношење извештаја је до 31.01.2019.године.

 

 

 

 

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњене Обрасце 1 и 2 за учешће на Конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Велика Плана www.velikaplana.rs.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 • решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
 • решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)
 • доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)
 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне две фискалне године

 

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општинској управи општине Велика Плана.

Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Српски телеграф“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

 

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Велика Плана у 2018. години и Образац 1 и 2 обjављују се и могу се преузети на сајту општине Велика Плана www.velikaplana.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Велика Плана www.velikaplana.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

 

Пријаве слати на адресу:

Општинско веће општине Велика Плана,

Милоша Великог, број 30,

11320 Велика Плана,

 

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2018. ГОДИНИ

 

Додатне информациjе се могу добити у Општинској управи општине Велика Плана, радним даном од 12 до 15 часова, на телефоне: 026/216-206 и 516-216.

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси