Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за суфинансирање медијских пројеката на језицима националних мањина у 2018. години
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

09. 07. 2018.

Конкурс Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање: Конкурс за суфинансирање медијских пројеката на језицима националних мањина у 2018. години

На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС", број: 99/09 и 67/12 – одлука УС), члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС", бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члан 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ", бр. 37/14, 54/14 – други пропис, 37/16 и 29/17), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину („Службени лист АПВ", број: 57/17, 17/18 – ребаланс и 29/18 - ребаланс), члана 4. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17) и Решења о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, број: 137-401-132/2018-07-II од 4. јула 2018. године, покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама расписује

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018. ГОДИНИ 

 

I

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (у даљем тексту: Покрајински секретаријат) корисницима ће одобрити средства у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) по правилима за Државну помоћ мале вредности (де минимис државна помоћ).

Укупан износ средстава који се распоређује за медијске садржаје на језицима националних мањина јесте 4.000.000,00  динара, при чему је за приватна предузећа опредељено 2.000.000,00 динара, а за невладине организације 2.000.000,00 динара.

Учесници на конкурсу дужни су да јасно назначе језик планираног медијског садржаја (у обрасцу 1 – пријава, у реду 1.2 Назив конкурса). 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту  јесте  100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту  1.000.000,00  динара.

1.1. Предмет конкурса: Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана Аутономне покрајине Војводине, укључујући и интернет странице уписане у Регистар медија.

 

1.2. Циљеви конкурса јесу: остваривање јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања на језицима националних мањина, унапређивање родне равноправности, развој медијског плурализма, увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на језицима националних мањина, који се посебно односе на економску, друштвену и културну проблематику, мањинске друштвене групе, питања из области социјалне заштите, заштиту интереса особа са инвалидитетом и обезбеђивање њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања, друштвену бригу о деци, положај младих или старијих грађана, заштиту животне средине и здравља људи, развој и неговање културе и уметности у АП Војводини, афирмацију мултикултуралности, развој интеркултурализма, подстицање вишејезичких програма.

 

1.3. Критериjуми за оцењивање проjеката одређени су чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС", бр. 16/16 и 8/17).

1.3.1. Програмски приоритети јесу: унапређивање медијских садржаја у области културног и језичког идентитета националних мањина; развој дијалога, бољег упознавања и разумевања између различитих заједница; унапређивање родне равноправности, програми намењени деци; унапређивање положаjа и равноправности мањинских друштвених група; заштита животне средине; здравље људи; унапређивање медијске писмености.

1.4. Право учешћа на конкурсу: Предложени проjекат се мора  реализовати путем регистрованог медија.

Право да добију средства имају приватна предузећа и невладине и друге непрофитне организације, издавачи медија уписаних у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре, као и аудио и аудио/видео продукције које имају потписан уговор или оверену изjаву издавача медија или медија у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани, а који су уписани у Регистар медија при Агенцији за привредне регистре (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског, односно радиjског програма).

Право да добију средства имају и медији који имају националну покривеност, под условом да је предложени пројекат од значаја за грађане Аутономне покрајине Војводине.

Право учешћа немају републички и покрајински јавни медијски сервиси, односно Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Србије'' и Јавна медијска установа ,,Радио-телевизија Војводине'' и оснивачи медија који примају редовну субвенцију из буџета Републике Србије и буџета АП Војводине.

Предлагач може конкурисати само са jедним проjектом.

Уколико је правно лице издавач више медија, има право учешћа на конкурсу за сваки медиј, чији је издавач.

Учесник конкурса је обавезан да достави попуњене обрасце за учешће на конкурсу (преузимају се са сајта Покрајинског секретаријата):

 1. Попуњен и оверен пријавни образац 1 у два примерка:
 • попуњен предлог пројекта;
 • попуњен буџет пројекта.

Учесник конкурса је обавезан и да приложи следећа документа: 

 • фотокопију решења о регистрациjи правног лица или предузетника у  одговарајућем регистру;
 • фотокопију решења о регистрацији медија у Регистру медија, при Агенцији за привредне регистре;
 • фотокопију потврде о пореском идентификационом броју – ПИБ
 • фотокопију дозволе за емитовање радио и/или ТВ програма коју је издало Регулаторно тело за електронске медије;
 • уговор или оверену изjаву издавача медија, у коjима ће програмски садржаjи бити емитовани (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
 • визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 • потписану изјаву учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

Издавач медија који је учесник конкурса не може предвидети пројектом, нити сме накнадно чинити следеће:

 • средствима добијеним на конкурсу ангажовати неко друго правно лице или предузетника, које би у целости реализовало пројекат уместо правног лица или предузетника учесника на конкурсу;
 • средства или део средстава утрошити на плате запослених, већ само за плате или део плате оних запослених који учествују у реализацији пројекта;
 • средства или део средстава утрошити на набавку и одржавање опреме, текуће трошкове, измиривање обавеза према регулаторним телима, односно све што није искључиво у вези с пројектом. 

    

                                                II

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник конкурса, коме Покрајински секретаријат определи средства за пројекат, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

III 

Приjаве (Образац 1: предлог пројекта и буџет пројекта) се преузимају са сајта Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs и подносе редовном поштом у  два примерка, док се остала обавезна документација шаље у једном примерку, на адресу:

 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама,

Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад, ПАК: 400346, са назнаком: за Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја (посебно назначити на којем  језику националне мањине се  медијски садржај планира релизовати)

Осим наведеног, учесници конкурса дужни су да конкурсну пријаву (Образац 1: предлог пројекта и буџет пројекта)  пошаљу и електронском поштом на адресу: mediji.psinf@gmail.com

Конкурсни материјал се не враћа.

Конкурс се објављује у дневном листу „Дневник“, на интернет страници Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и у Службеном листу АП Војводине.

Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања, односно до 6. августа 2018. године.

Решење о додели средстава по расписаном конкурсу доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса и биће обjављено на интернет страници Покрајинског секретаријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Додатне информациjе  могу се добити радним данима од 11 до 14 часова, на телефонe 021/487-4271 и 021/487-4274.

 

IV

Покрајински секретаријат и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена.

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Покрајинским секретаријатом уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

V

Средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Покрајинском секретаријату достави наративни и финансијски извештај о наменском коришћењу додељених средстава, као и материјални доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, најкасније 15 дана након реализације пројекта, а крајњи рок за реализацију је 31.12.2018. године. Извештај се подноси на обрасцу који се може преузети на сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама: www.kultura.vojvodina.gov.rs.  

Корисник је дужан да правда целокупан буџет пројекта, односно средства добијена од Покрајинског секретаријата, средства добијена од других органа власти и сопствена средства од најмање 20% укупног буџета пројекта. 

 

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Уз предлоге, удружења прилажу и доказ о регистрацији у Регистру удружења. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Покрајинском секретаријату. Уз предлог за чланове комисије, треба доставити и кратке биографије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања конкурса, односно до 26. јула 2018. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Комисија ће бити састављена од три члана. 

                                            

 

 

                                                              ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  

 

                                                                  Драгана Милошевић 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси