Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Сурдулица за суфинансирање медијских пројекта
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

23. 05. 2018.

Конкурс Општине Сурдулица за суфинансирање медијских пројекта

На основу члана 17. став 1., члана 18. став 1. и члан 19. став 1 и 2. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл.гл.РС” бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 5. члан 6. члан 7. , члан 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (“Сл.гл.РС” бр. 16/16 и бр. 8/17). члана 12, раздео 4, глава 4, програм 13-развој културе, пројекат: бр. 1201-П 4.1.7 пројетно финансирање медија, функција 830-услуге емитовања и штампања, економска класификација 481-дотација невладиним организацијама, позиција 121 ,Одлука о буџету општине Сурдулица за 2018.год.(„Сл.гл.Града Врања“ бр. 35/17,), члана 57. став 1. Статута општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 25/08, и 16/11), члана 15 тачка 11 Одлуке о Општинском већу општине Сурдулица („Сл.гл. Града Врања“ бр. 5/10), и члана 2. став 1. тачка 11. Пословника о раду Општинског већа Општине Сурдулица („Сл.гл.Пчињског округа“, бр. 34/08), Општинско веће општине Сурдулица на седници одржаној дана 04.05.2018.год. расписало је

ЈАВНИ ПОЗИВ

За учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Сурдулица за 2018.год.

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Предмет Конкурса је избор пројекта из области јавног информисања на територији општине Срудулица који ће бити суфинансирани средствима из буџета општине Сурдулица за 2018.год., а зивисиће од реализације прихода-буџета општине Сурдулица за 2018.год. у максималном износу до 3.000.000,00 дин.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи од 100.000,00, динара а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи до 1.000.000,00 дин.,

Конкурс за суфинансирање пројекта ради остваривање јавног интереса расписује се за пројекте:

 

1. Производња медијских садржаја

 

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању грађана на територији општине Сурдулица о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа општине Сурдулица, о раду јавних предузећа, установа и организација чији је оснивач општина Сурдулица, о актуелностима у образовању, здравству, култури, спорту,туризму, пољопривреди, привреди, предузетништву, о људским правима, верским правима, заштити животне средине, заштити омладине и деце и уметничком стваралаштву.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

 

 • Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре.
 • Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржаји бити реализован путем медија.

 

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода. Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у предходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису навреме и у прописаној форми поднели наративни и финансијски извештај, и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу од 100.000,00 дин, до 1.000.000,00 динара, односно до највише вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски или временска) која доприноси оствараивању јавног интереса у складу са Законом и Одлуком.

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА И РОКОВИ

 

Конкурс се објављује у дневном листу „Данас“ и на веб-сајту општине Сурдулица.

Рок за подношење пријаве на конкурсу је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Данас“, и на веб-сајту општине Сурдулица www.surdulica.org

 

Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси Општинско веће на основу образложеног предлога Комисије. Одлука се доноси у форми решења, у року од 90 дана од дана закључења Конкурса, и иста ће бити објављена на веб -сајту општине Сурдулица, и достављена сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Пријава се подноси на обрасцу бр. 1. који се преузима са веб-сајта општине Сурдулица.

Подносилац пројекта је дужан да поднесе следећу документацију:

 

 1. Фотокопија решења о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре.
 2. Фотокопија решења о регистрације из Регистра медија, односно Регистра јавних гласила који води Агенција за привредне регистре.
 3. Дозвола за емитовање радио или ТВ програма издате од републичке радио дифузне Агенције, доказ да ће суфинансирани медијски садржаји бити реализован путем медија.
 4. Потврда Народне банке Репбулике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокирани рачун).
 5. Оверену изјаву да учесник конкурса нема изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професиналних и етичких стандарда.
 6. Пријава на конкурс, са детаљним описом пројекта на прописаном обрасцу.
 7. Спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од општине Срудулица.

 

Пријава са документацијом се подноси у једном примерку путем поште, препорученом пошиљком са свом потребном документацијом на адресу: Ул.Краља Петра Првог бр. 1. 17530 Сурдулица са назнаком - „НЕ ОТВАРАЈ-Пријава на конкурс за јавно информисање“, или преко писарнице Општинске управе.

Конкурс и образац за пријаву објављује се и на веб-сајту општине Сурдулице, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Неподпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као ни пријаве које су поднете на погрешном обрасцу.

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу који ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања.
 2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана, посебно се оцењује:

 

 1. Значај пројекта са становишта:

- остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

- идентификованих и јавно дефинисаних потреба циљних група;

- заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 1. Утицај и изводљивност са становишта:

- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним регултатима и потребама циљних група;

- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 1. Капацитети са становишта:

- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

- неопходних ресурса за реализацију пројекта;

- стручних и професионалних референци предлагача пројекта које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

- прецизност и разрађеност буџета пројекта који показују усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

- економске оправданости предлог буџета у односу на циљ и пројектне активности;

 

На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:

 1. Да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране држвних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда.
 2. Доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

 

Програмски приоритети су:

 

 1. Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији општине Сурдулица;
 2. Медијски садржаји који доприносе афирмацији интер-активног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе;
 3. Медијски садржаји из области образовање и науке који аформишу рад образовних и научних институција у општини Сурдулица;
 4. Медијски садржаји у области културе и очување културног наслеђа општине Сурдулица;
 5. Медијски садржаји намењени младима који промовушу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и значај спорта на територији општине Сурдулица;
 6. Медијски образовни садржаји у домену људских права и слободе-права на рад(програмски садржаји у родној равноправности, запошљавању, старим занатима, траженим образовним профилима, иновацијама и програмима у области запошљавања);
 7. Медијски садржаји едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији сеоског подручја општине Сурдулица;
 8. Медијски садржаји едукативног типа из области борбе против корупције као и истраживачки медијски пгрограми у области борбе против корупције;
 9. Медијски садржаји посвећени енергетици, комуналним темама као и промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији општине Срудулица;
 10. Медијски садржаји из области заштите животне средине (едукативни програми, промоција и заштита природних ресурса Сурдулица и околина);
 11. Медијски садржаји који доприносе заштити интереса особа са инвалидитетом на територији Сурдулице и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања;
 12. Медијски садржаји из области безбедности и унапређење стања безбедности на територији општине Срудулица;
 13. Медијски садржаји из области унапређења положаја и равноправности одређених друштвених група за територију општине Сурдулица, малолетника, економски и социјално-угрожених друштвених група, жена, старих и слично;
 14. Медијски садржаји из области унапређења медијске писмености на територији општине Сурдулица;
 15. Медијски садржаји посвећени подизању свести о здравственој култури, односно превенцији;

Пројекти који се баве напред наведеним темама имаће предност приликом оцењивања пројеката, али учесници у конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.

 

 

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАД КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије. Уз предлог за члана комисије доставити и кратке биографије на адресу: Општинско веће општине Сурдулица са назнаком - „НЕ ОТВАРАЈ-Предлог за члана-чланове комисије за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији оптшине Срудулица у 2018.год. на адресу: Ул.Краља Петра Првог бр. 1. 17530 Сурдулица, или предајом преко писарнице Општинске управе општине Срудулица.

 

 

Рок за достављање предлога је исти као и рок за подношење пријава на конкурс. Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса, нити обављати јавну функцију у складу са правилима у борби против корупцију.

Право на предлагање члана имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СУРДУЛИЦА

 

Бр. 401-154/18-01. 

У Сурдулици, дана 04.05.2018.год.

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси