Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Града Врања за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

13. 04. 2018.

Конкурс Града Врања за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број: 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), члана 6. и 9. Правилника о суфинансирању пројеката из буџета града Врања за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник града Врања“, број: 5/2017), члана 11. раздео 4, глава 1, Програм 13 – Развој културе, Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 – Услуге емитовања и штампања, економска класификација 423 – Услуге по уговору, позиција 112. Одлуке о буџету града Врања за 2018. годину („Службени гласник града Врања“, број: 31/2017), члана 6. став 1. тачка 10, члана 61. Пословника Градског већа града Врања („Службени гласник града Врања“, број: 20/2016) и Одлуке о утврђивању врсте конкурса који се расписује за суфинансирање пројеката из буџета града Врања ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години и утврђивању висине средстава за реализацију конкурса бр. 06-7/1/2018-04, Градско веће града Врања на седници одржаној 26.02.2018, расписује:

Ј А В Н И  П О З И В

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА

 ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА  НАМЕЊЕНИХ ТЕЛЕВИЗИЈИ У 2018. ГОДИНИ

 

 

            I Намена средстава за остваривање јавног интереса

 

            Јавни позив за учешће на конкурсу се расписује ради финансијске подршке медијских садржаја намењених телевизији, а који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања, у складу са  Законом о јавном информисању и медијима.       

 

            Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12.2018. године.

Реализација пројекта мора бити доступна / видљива грађанима са територије града Врања.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

 

II Износ средстава опредељених за конкурс

 

            Средства опредељена за овај конкурс износе 13.500.000,00 динара.

 

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 7.500.000,00 динара.

 

            Ако средства опредељена за конкурс нису у целости расподељена, Градско веће  града Врања може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске године.

            Средства која се расподељују на основу спроведеног јавног конкурса, расподељују се у складу са правилима о додели државне помоћи.

Јавни позив ће се објавити на званичној интернет страници града Врања/мора бити видљив и доступан јавности све време трајања конкурса/ и дневном  листу Српски телеграф.

 

            III Право учешћа на конкурсу има:

 

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;

2)правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

 

            Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

            Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

   

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати с једним пројектом за сваки медиј.

            Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију.   

 

IV Критеријуми за оцену пројекта

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

 

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

 

На основу критеријума из тачке 1. овог члана,  посебно се оцењује:

 

  1. Значај пројекта са становишта:

-         остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-         остваривање намене конкурса;

-         усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-         идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-         заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

 

  1. Утицај  и изводљивост са становишта:

-         усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-         степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-         мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-         разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-         степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

  1. Капацитети са становишта:

-         степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-         неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-         стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

 

  1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-         прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима и

-         економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 

             На основу критеријума из тачкe 2. овог члана,  посебно се оцењује:

 

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља секретар Комисије, од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

            Програмски приоритети су:

1. Медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе;

            2. Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији града Врања;

3. Медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних и научних институција града Врања;

4. Медијски садржаји у области културе и очувања културног наслеђа града Врања;

5. Медијски садржаји намењени младима, који промовишу стручна и научна достигнућа, здрав начин живота, ненасиље и значај спорта на територији града Врања;

6. Медијски документарно–образовни садржаји у домену људских права и слобода – право на рад (програмски садржаји о родној равноправности, запошљавању, старим занатима, траженим образовним профилима, иновацијама и програмима у области запошљавања);

7. Специјализовани медијски садржаји едукативног типа из области пољопривреде и руралног развоја на територији сеоског подручја града Врања;

8. Специјализовани медијски садржаји едукативног типа из области борбе против корупције, као и истраживачки медијски програми у области борбе против корупције;

9. Медијски садржаји који омогућавају остваривање права припадника националних мањина који живе на територији града Врања на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета;

10. Медијски садржаји који доприносе заштити интереса особа са инвалидитетом на територији града Врања и обезбеђивања њиховог равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања;

11. Медијски садржаји посвећени енергетици, комуналним темама, као и промовисању енергетске ефикасности и примера добре праксе на територији града Врања;

12. Медијски садржаји из области заштите животне средине (едукативни програми, промоција и заштита природних ресурса Врања и околине);

13. Информативно–образовни медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији града Врања.

14. Медијски садржаји из области унапређења положаја и равноправности одређених друштвених група на територији града Врања: малолетника, економски и социјално угрожених друштвених група, жена, старих и сл;

15. Медијски садржаји из области унапређења медијске писмености на територији града Врања.

16.Медијски садржаји посвећени подизању свести о здравственој култури, односно превенцији.

 

Пројекти који се баве напред наведеним темама, имаће предност приликом оцењивања пројеката, али учесници у конкурсу могу да предложе и друге теме којима се унапређује јавни интерес у области јавног информисања.

 

V Документација која се прилаже

 

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 

1.попуњен и оверен пријавни Образац 1 у шест примерака:

-Попуњен предлог пројекта и

-Попуњен буџет пројекта.

 

Образац се преузима на званичној интернет страници града Врања, на адреси: www.vranje.org.rs

 

            2. Копије следећих докумената, у једном примерку:

- Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;

- Решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом;

- Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 

- Оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица, односно  предузетнике који се баве производњом медијског садржаја);

- потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун). 

            - Изјава корисника државне помоћи да ли је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком или локалном нивоу.

 

 

VI Рокови

 

            Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у  листу  Српски телеграф и на званичној интернет страници града Врања, на адреси: www.vranje.org.rs., односно пријаве се подносе закључно са 27. април 2018. године.

 

Одлуку о расподели средстава доноси Градско веће града Врања, на основу образложеног предлога Комисије, у року до 90 дана од дана закључења Конкурса.

 

            VII Позив за учешће у раду Комисије

 

Позивају се новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања овог конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за чланове Комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се медијски стручњаци, заинтересовани за учешће у раду Комисије, да писаним путем предложе своје чланство у Комисији.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Уз предлог за члана Комисије доставља се и његова кратка биографија.

Удружења и појединци, предлоге за члана Комисије могу послати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у листу „Српски телеграф“ на адресу: Град Врање, Градско веће града Врања, улица Краља Милана број 1, 17500 Врање, са назнаком: „Предлог за члана/чланове Комисије за суфинансирање пројеката из буџета града Врања за производњу медијских садржаја намењених телевизији у 2018. години“ или предајом у Услужном центру града Врања, на шалтеру број 1 - Писарница.

 

 

            VIII Начин пријављивања учесника на општем конкурсу

           

            Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној и електронској форми - на компакт диску (ЦД или ДВД), у затвореној коверти.

            Пријаве пројеката на конкурс слати поштом на адресу: Град Врање, Одељење за друштвене делатности – Одсек за образовање, културу, спорт, омладину и информисање, улица Краља Милана бр:1, 17500 Врање, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из буџета града Врања намењених телевизији у 2018. години, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“ или предајом у Услужном центру града Врања, на шалтеру број 1 - Писарница.

 

            Пријаве које стигну ван прописаног рока, на погрешном обрасцу или уз коју није поднет ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, неће бити разматране. 

 

            Додатне информације се могу добити радним данима, од 11 до 14 часова, на телефон 017/421-029.

 

                                                                                                     

IX Објављивање Одлуке о расподели средстава

 

            Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће објављено на званичној интернет страници града Врања, на адреси: www.vranje.org.rs., и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси