Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Ражањ за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

12. 04. 2018.

Конкурс Општине Ражањ за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. и члана19. став1, Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15,12/16- аутентично тумачење), члана 20. став 1. тачка 34 и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ број 129/07, 83/2014- др.закон и 101/16-др.закон), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ бр.16/16 и 8/17), члана 60 Статута општине Ражањ (,,Сл. Лист општине Ражањ, бр. 9/08, 3/11, 8/12 и 4/14 и 6/16 ) и члана 4. Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2018. годину, (,,Сл. лист општине Ражањ,, бр. 11/17 и 1/18), Општинско веће Општине Ражањ, бр. 642-1/18-01 од 22.03.2018.године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2018.ГОДИНИ

 

Намена средстава за остваривање јавног интереса, тј. јавни интерес који ће се  конкурсом суфинансирати 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години се расписује за пројекте:

1)      производње медијских садржајa

Општина Ражањ ће на основу овог јавног позива суфинансирати пројекте производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се односe на јавно информисање од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката који се морају реализовати до краја календарске 2018. године.

 

Износ средстава која су опредељена за  конкурс 

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета Општине Ражањ износи 300.000,00 динара.

Најмањи износ средстава која се одобравају по пројекту  је 30.000,00 динара, а највећи износ средстава која се одобравају по пројекту је 270.000,00 динара.

 

Право учешћа на конкурсу 

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија који је уписан у регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним  у складу са Законом;

2) правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу  немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена  пројектном суфинансирању, а нису у уговором  предвиђеном року и прописаној форми  поднела наративни и финансијски извештај  и лица  за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

 

 

Услови за учешће на пројекту

На конкурсу се може конкурисати само с једним пројектом на једном конкурсу. Ако је учесник конкурса  издавач више медија, исти има право учешћа на конкурсу са једним   пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ражањ.

Учесник конкурса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом.

 

Критеријуми за оцену пријава на конкурс 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2)   мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

( 1)Значај пројекта са становишта:

- остваривање јавног интереса  у области јавног информисања;

- остваривање намене конкурса;

- усклађеност пројекта са реалним проблемима , потребама  и приоритетима циљних група;

- идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско   истраживачког приступа.

 

           ( 2) Утицај и изводљивости са становишта:

                  -усклађеност планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима  и потребама циљних група;

                  -степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе ;

                  -мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

                  -разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

                  -степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

 

(3)   Капацитети са становишта:

-степен организационих  и управљачких способности предлагача пројекта;

-неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта;

            ( 4) Буџет и оправданост трошкова са становишта :

-прецизност  и разрађеност буџета пројекта,  који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности. 

 

 

           На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

           (1) да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда;

           (2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Конкурсна комисија ће приликом оцењивања пројеката, поред испуњености горе наведених критеријума, оцењивати и критеријум остваривање јавног интереса у области јавног информисања од локалног значаја у складу са Законом о локалној самоуправи.

 

Рок за пријављивање на конкурс 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од  15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Данас“.

Данаом објављивања Конкурса  у дневном листу „Данас“, биће објављен и на сајту општине Ражањ.

Пријава на конкурс подноси се на адресу: Општина Ражањ (општинско веће). Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ, са назнаком:“Конкурс за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања“ у 2018. години  и предаје се на писарницу Општинске управе општине Ражањ непосредно или препоручено поштом.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу неће бити разматране.

Рок за доношење решења о расподели средстава са образложењем је 90 дана од дана закључења конкурса.

Додатне информације могу се добити радним даном од 07:00 до 15:00 часова на телефон 037/841-174 локал 16.

 

Документација коју прилаже подносилац пројекта

Учесник  Конкурса је  обавезан  да достави следећу документацију:

1.Попуњен и оверен пријавни Образац 1 у четри примерака:

  * Попуњен предлог пројекта, и

  * Попуњен буџет пројекта.

 

2. Копије следећих докумената у једном примерку:

              *  решење о регистрацији правног лица или предузетника у АПР,

              *  решење о регистрацији медија у Регистар медија који се води у Агенцији за                привредне регистре , са подацима уписаним у складу са Законом о јавноминформисању и медијима,

* дозвола за емитовање радио и /или ТВ  програма издата од Регулаторног тела за електронске медије,

                * оверена изјава /сагласност медија (или више њих ) да ће програмски садржај   бити емитован /објављен  у том медију  (обавезно само за правна лица и предузетнике  регистроване  за продукцију  телевизијског и радијског програма),

            * потврда  Народне банке Републике Србије да нема  евидентиране основе и налоге  у принудној наплати  (да нема блокиран рачун),

      * визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер) примерак новина, џингл и слично

Конкурсна комисија 

Оцену пројеката поднетих на конкурс врши стручна комисија од три  члана,  (у даљем тексту: Комисија).

Чланове стручне комисије именује председник Општине Ражањ и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију у складу са правилима о борби против корупције.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји и уколико предложена лица испуњавају законом предвиђене услове.

 

Позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима  заинтересованим за рад у комисији.

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу  и доказ о регистрацији тог удружења у Регистар удружења.

Позивају медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате општини Ражањ.

Уз предлог за чланове комисије доставља се и његова кратка биографија.

Рок за достављање предлога за чланове комисије је 20 дана од дана објављивања  Конкурса у дневном листу „ДАНАС“.

 

Одлука о расподели средстава 

Одлуку о расподели средстава доноси Општинско веће Општине Ражањ, а на основу образложеног предлога Комисије.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Одлука се доноси у облику решења са образложењем.

Решење о расподели средстава објављује се на веб-сајту општине Ражањ и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

Уговор о додели средстава 

Решење представља основ за закључење уговора са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности.

Уговором о додели средстава ће се ближе уредити права и обавезе уговорних страна.

Уговор са учесником конкурса који је добио средства за суфинансирање пројектних активности закључује руководилац органа који је расписао јавни позив.

 

Извештај о спроведеним активностима 

Учесници конкурса који су добили средства,  извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја до 31.12.2018.године, а у складу са  законом и закљученим уговором.

Извештај мора бити потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом.

Уз извештај се доставља и доказ о реализацији пројекта.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Број: 642-1/18-01 од  22.03.2018.године

 

Председник Општинског већа

                                                                                                      Добрица Стојковић

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси