Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Ковин за суфинансирање медијских пројекта
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

13. 03. 2018.

Конкурс Општине Ковин за суфинансирање медијских пројекта

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-000010/2018-01 од 26. јануара 2018. године, Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 8/17), члана 15. став 1. тачка 36. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2012- пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015), Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. годину („Сл. лист општине Ковин“, бр. 16/2017) и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години, бр. 65-1/2018-III од 09. марта 2018. године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КОВИН расписује

КОНКУРС
за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ковин у 2018. години

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ковин; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања (укључујући и медијску писменост као део образовног система); развоју науке, спорта и физичке културе;  заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине ковин за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељена Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2018. години, износе 6.650.000,00 динара. Најмањи износ средстава који може бити одобрен по пројекту је 50.000,00 динара, а највећи износ одобрених средстава по пројекту износи 4.000.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се опредељивати у складу са чл. 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.

II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ковин;
 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ковин.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Правно лице или предузетник који је претходне  године  био корисник  буџетских средстава за информисање може бити учесник овог Конкурса само под условом  да је доставио  одговарајући  извештај о оствареним обавезама, одређеним уговором  закљученим са Општином Ковин по том основу.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1.  Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања, имајући у виду циљеве и активности наведене у предмету намене конкурса;

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима, односно да ли су учеснику конкурса изрицане мере због кршења поменутих стандарда.

На основу критеријума из става 1, тачка 1. овог члана, посебно се оцењује:

а) Значај пројекта са становишта остваривања јавног интереса, остваривања намене конкурса, усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

б) Утицај и изводљивост са становишта усклашености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група, степена утицаја пројекта на квалитет информисања и степена развојне и финансијске одрживости пројекта;

в) Капацитети са становишта степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта, неопходних ресурса за реализацију, као и стручних и професионалних референци предлагача пројекта;

г) Буџет и оправданост трошкова са становишта прецизности и разрађености, односно усклађености предвиђених трошкова са пројектним активностима и са становишта економске оправданости у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1, тачка 2. овог члана посебно се оцењује:

1. Да ли су учеснику конкурса изречене мере државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда и, уколико је било изрицања мера, доказ о томе да су након изрицања предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ковин;
 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и језика;
 3. мера у којој пројекат доприноси бољем информисању припадника националних мањина, посебно мађарске и румунске националне мањине чији су језици у службеној употреби на територији општине Ковин;
 4. мера у којој пројекат доприноси бољем информисању особа са инвалидитетом;
 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаја и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и социјално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд;
 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.  

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 20 дана од дана објављивања на веб презентацији Општине и у дневном листу „Дневник“.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Корисник средстава је дужан да достави извештај о реализацији утрошених средстава, у складу са законом и одредбама које се дефинишу посебним уговором.  

V  ДОКУМЕНТАЦИЈА

Пријаве за учешће се подносе на прописаним обрасцима који се могу преузети на интернет презентацији Oпштине Ковин, www.kovin.org.rs, а потребно је доставити у два примерка:

 1. Попуњен и оверен Образац 1 - Пријава за пројектно суфинасирање
 2. Попуњен и оверен Образац 1-  Буџет пројекта.

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 1. Потврду Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
 2. решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
 3. дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске медије;
 4. доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија, визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);
 5. потписану изјаву о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;
 6. потписану изјаву о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију.

                                  VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

         Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, као и медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији, да доставе предлог за чланове конкурсне комисије. Предлоге слати у року од 20 дана од дана објављивања овог Конкурса.

          Чланове стручне комисије именује Председник општине Ковин, из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.  

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс и обрасци за пријаву објављују се на веб-сајту Општине Ковин, www.kovin.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће објављено на интернет страници општине Ковин и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве са документацијом, у два примерка, слати на адресу: Општина Ковин, ЈНА 5, 26220 Ковин, или поднети лично, на писарници Општинске управе Ковин, кацеларија 11, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2018. години.“

Предлози за чланове конкурсне комисије достављају се такође на горе дату адресу, са назнаком „Предлог за члана конкурсне комисије – суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2018. години“.

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси