Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Крупањ за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

12. 03. 2018.

Конкурс Општине Крупањ за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17.18 став 1. и члана 19.став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр.83/14 и 12/16-аутентично тумачење), члана 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени Гласник РС“ број 16/16, 8/2017) и Oдлуке o буџету Општине Крупањ за 2018.годину („Сл. лист Општине Крупањ" бр.29/2017 од 25.12.2017.год.) Председник Општине Крупањ, расписује:

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2018. години

 

I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

 

Одлуком о распоређивању средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања намењена пројектном суфинансирању у 2018.години број 400-214/2018 од 28.02.2018. године, средства у износу од  1.360,000,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања, а што представља 100% укупно опредељених средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Најмањи износ одобрених средстава по пројекту може бити 60.000,00 динара, а највећи до 1.000.000,00 динара.

 

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана Општине Крупањ;заштити и развоју људских права и демократије; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. 

 

  II  ПРАВО УЧЕШЋА

 

На Конкурсу може учествовати:

  1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, у Агенцији за привредне регистре;
  2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија.

Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

 

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства од Општине Крупањ намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта.

 

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј. Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

 

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.                                                        

 

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дуже од 3 године.

 

III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

 

1. Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

 

На основу критеријума из става 1.тачка 1) посебно се оцењује:

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1.         1.      Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-    заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.         2.      Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.         3.      Kапацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.         4.      Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2) мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

             На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

            1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,

           2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

 

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

 

  1. доступност (покривеност фреквенцијом и дистрибуција) медијских садржаја већем броју корисника првенствено на териротији Општине Крупањ
  2. оригиналност и значај пројекта за кориснике Општине Крупањ

 

 

                                                         IV  РОКОВИ

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања на сајту општине Крупањ www.krupanj.org.rs и у недељном листу „Лозничке новости“, односно  од 09.03.2018. године  закључно са  26.03.2018. године.

 

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

 

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава  достави до 15.01.2019. године.

                                                   V  ДОКУМЕНТАЦИЈA 

 

1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 (пријава и табела) за учешће на конкурсу, у четири примерка.

Образац се преузима са сајта Општине Крупањ www.krupanj.org.rs
Образац 1  пријава: попуњен предлог пројекта и
Образац 1 табела: попуњен буџет пројекта.

Учесник Конкурса је обавезан да поред јединствених Образаца приложи и следећа докумената у једном примерку:

  1. Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);
  2. Решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;
  3. Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима
  4. Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије; 
  5. Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);
  6. Оверену изјаву да нема изречене мере од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда односно оверена изјава о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности којом гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

VI ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

О додели средстава, на образложени предлог Kонкурсне комисије, одлучује Председник општине решењем.

 

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Председник општине може, на предлог Kонкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

 

Kорисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

На основу решења о додели средстава, Председник општине и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

Kорисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена.

 

Kориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

 

Одобрена средства се  користе искључиво за намене за које су додељена, а корисник средстава је дужан да Општинској управи општине Крупањ достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.             

 

VII  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

 

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општини Крупањ. Уз предлог за чланове комисије доставити и кратке биографије.

 

Предлоге слати до закључења Конкурса односно до 26.03.2018. године на адресу: Општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ,у затвореној коверти, за Конкурсну комисију - Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја, а ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања или лично на писарници Општинске управе Општине Крупањ. 

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на сајту Општине Крупањ www.krupanj.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

 

Пријаве слати до закључења Конкурса односно до 26.03.2018. године  и то предајом преко писарнице Општинске управе Општине Крупањ или поштом на адресу Општина Крупањ, ул. Маршала Тита бр.2, 15314 Крупањ, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава на  конкурс за суфинансирање пројеката производње медијског садржаја, а ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2018.години“ са назнаком НЕ ОТВАРАТИ.

 

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Крупањ, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

 

Конкурсни материјал се не враћа.

 

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 13 часова на телефон  015/581475, локал 126.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КРУПАЊ

                                                                                                       с.р. Иван Исаиловић

 

 

 

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси