Sajam tehnike Beograd
Sajam tehnike Beograd
Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Бабушница за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

16. 03. 2017.

Конкурс Општине Бабушница за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 15. 17. и 18. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ бр. 83/2014, 58/15 и 12/16), члана 20. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр.129/2007), члана 60. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 3/2008,5/08, 5/13 и 13/13), и Решења о расписивању Јавног позива за суфинансирање пројекта ради остваривања јавног интереса у пбласти јавног информисања број 401-44/2017-3 од 06.03.2017.године и Одлуке о буџету за 2017. годину број 400-91/2016-02 од 20.12.2016. Председник општине Бабушница расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ДО КРАЈА 2017. ГОДИНЕ

 

 

Општина Бабушница ће на основу овог јавног позива до краја текуће 2017. године суфинансирати пројекте ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања који се пре свега односи на:

 

 • Истинито, непристрасно, правовремено и потпуно информисање свих грађана општине Бабушница
 • Подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивање правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи.

 

Укупан износ средстава намењен за суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања из буџета општине Бабушница износи 1.000.000,00динара. Минимални износ субвенције по једном пројекту је 70.000,00 динара, а максималан 550.000,00 динара.

Конкурс за финансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања  се расписује  за пројекте:

 1. Производње медијских садржаја;

Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализацијане може бити дужа од три године.

 

ПРАВО УЧЕШЋА

 

            Право учешћа на конкурс има:

1) издавачи медија који су уписани у Регистар медија; и

2) правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

3) правно лице, односно предузетник, са пројектима организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања. 

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, не може суфинансирати пројекат издавача медија, који није уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода као и издавачи медија који није уписан у регистар медија.

Право учешћа на конкурсу имају јавна електронска гласила са важећом  дозволом за емитовање, интернет портали, штампани медији који су уписани у регистар медија.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 

 

На конкурсу се може конкурисати само с једним пројекту.

Издавач више медија  може конкурисати само једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат у смислу овог конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса.

Учесник конкутса може предложити суфинансирање пројекта у износу који не  прелази 80% вредности пројекта, а највише до износа који је утврђен конкурсом.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

Критеријуми на основу којих ће се оценити пројекат подносиоца пријаве за појединачна давања су:

1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1. Значај пројекта са становишта:

ü  остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

ü  остваривање намене конкурса;

ü  усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

ü  идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

ü  заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;
 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 • степена развојне и финансијске одрживост пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3. Капацитети са становишта:

ü  степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

ü  неопходних ресурса за реализацију пројекта;

ü  стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1)  да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2)  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Приликом доделе средстава водиће се рачуна и о следећим специфичним критеријумима:

 • значај пројекта са становишта јавног интереса,
 • традицији пословања подносиоца пројекта,
 • техничкој и кадровској опремљености.

 

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Јавни позив за достављање пројеката отворен је до 03.04.2017.године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА

Учесници конкурса су обавезни да доставе:

 1. пријаву на конкурс која се подноси на обрасцу “Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката  за остваривање јавног интереса у области јавног информисања(„Службени гласник РС“, бр.16/2016, 8/2017).
 2. Предлог пројекта (Образац 1);
 3. буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1);
 4. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а);
 5. решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а);
 6. доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);
 7. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
 8. наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Бабушница у претходним годинама са бројем и врстом реализованих медијских садржаја;
 9. за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Поступак спроводи Комисија састављена од 3 (три) члана.Уколико на расписани конкурс пристигне више од 50 (педесет) пројектних пријава, Комисија ће имати пет чланова.

Чланове комисије именује председник општине Бабушница, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, а који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Већина чланова комисије се именује на преедлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

О раду комисије се води записник.

Састав комисије се објављује на званичној интернет страници општине Бабушница.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ

Општина Бабушница обавештава новинарска  и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији да доставе предлоге за чланове комисије.

Рок за достављање предлога је 03.04.2017.године.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Бабушница доноси Председник општине Бабушница, на основу образложеног предлога Комисије, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Ако средства опредељена за Kонкурс нису у целости расподељена, Општина Бабушница може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске године

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Бабушница и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Против решења се може поднети жалба, у року од 8 дана од дана достављања у електронској форми. О жалби одлучује Општинско веће општине Бабушница.

Након доношења Решења, са подносиоцима изабраних пројеката ће бити закључени уговори о суфинансирању пројеката.

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ АКТИВНОСТИМА

            У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник Конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу за извештај (Образац 2), који се обајвљује на веб –сајту општине Бабушница,  прописаним Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/2016, 8/2017 ), најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

            Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту, који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 

 1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина,
 2. назив прилога/текста,
 3. тема прилога/текста,
 4. учесници прилога,
 5. емисија у којој је прилог емитован/рубрика у новинама у којој је текст објављен.

 

 

Бр. 401-47/2017-1

У Бабушници  15.03.2017.

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                 Драган Видановић

 

 

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси