Sajam tehnike Beograd
Sajam tehnike Beograd
Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Шид за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

11. 01. 2017.

Конкурс Општине Шид за суфинансирање медијских пројеката

На основу чл. 17 и 18. став 1. и 19. ст. 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење) и члана 59. став 1. тачка 6. Статут општине Шид ("Службени лист општине Шид", број 18/15 – пречишћен текст члан 56, став 1 3) и Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета општине Шид ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години, број 345-1/III-17 од 10.01.2017. године, Општинско веће општине Шид расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Шид у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања током 2017. године

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује за пројекте из области јавног информисања који се реализују током 2017. године, за које су обезбеђена средства Одлуком о буџету општине Шид за 2017.годину ("Службени лист општине Шид", број 24/16), у износу од 10.000.000,00  динара, и то за:

            - пројекте производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању грађана општине Шид, заштити и развоју људских права и демократије, слободном развоју личности и заштити деце и младих, развоју културног и уметничког стваралаштва, развоју образовања, укључујући и медијску писменост, развоју науке, спорта и физичке културе, заштити животне средине и здравља људи, унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Шид за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације;

Средства ће се додељивати у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), по правилима за Државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

II ПРАВО УЧЕШЋА

На Јавном конкурсу може учествовати:

Издавач медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији општине Шид.

Правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који се емитује на територији општине Шид.

Правно лице, односно предузетник који поседује важећу дозволу Регулационог тела за електронске медије.

            Медиј из тачке 1. и 2. мора бити уписан у Регистар медија Агенцијe за привредне регистре. Медијем се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу НЕМАЈУ издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу НЕМАЈУ лица која су у претходном периоду добила средства од Општине Шид, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта и за које се утврди да су средства нанаменски трошила.

            За сваку од наведених области конкурса, учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат, може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.   

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1)  мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

2) мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

1.Значај пројекта са становишта:

-          остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

-          остваривање намене конкурса;

-          усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група; 

-          идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група;

-          заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

Утицај  и изводљивост са становишта:

-          усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

-          степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

-          мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

-          разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

-          степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

3.Капацитети са становишта:

-          степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

-          неопходних ресурса за реализацију пројекта;

-          стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

Буџет и оправданост трошкова са становишта:

-          прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

-          економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

           На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

          1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда,

        2.  доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Поред наведених критеријума пројекат ће се вредновати и на основу следећих специфичних критеријума:

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања:

да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Шид;

мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

актуелност теме;

мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група и

мера у којој предложени пројекат доприноси афирмацији мултикултуралности.

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 8 дана од дана обjављивања у недељном листу „Сремске новине“ број 2915 од 11.01.2017. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса. Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави у року од 15 дана од завршетка пројекта.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Образац Пријаве  (Образац 1.1 - пријава и Образац 1.2- табела буџета пројекта) се преузима са званичног сајта Општине Шид. Пријава Пројекта се предаје у једном примерку.

Учесник Конкурса је обавезан да једном примерку приложи и копије следећих докумената:

акт о регистрациjи правног лица или предузетника у одговарајућем регистру;

решење о регистрацији из Регистра медија који води Агенција за привредне регистре;

дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

оверена изjава/сагласност издавача медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

 VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године (приложити доказ о регистрацији) пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да се писаним путем обрате Општинској управи Шид. Уз предлог за чланове комисије доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до закључења Конкурса.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII    ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

            О додели средстава, на предлог Конкурсне комисије, одлучује Председник општинског већа општине Шид решењем.

Уколико пројекти или одређени број пројеката нису у складу са циљевима и критеријумима конкурса, Председник општинског већа општине Шид може, на предлог конкурсне комисије, донети решење да се неће распоредити средства или део средстава.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, а у складу са износом који му је решењем додељен.

Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

Председник општинског већа општине Шид и корисник средстава закључују уговор о међусобним правима и обавезама.

            Средства се одобравају корисницима у складу са могућностима буџета.

            Корисник средстава може доставити обавештење о томе да одустаје од средстава која су му додељена. 

Кориснику средстава неће бити дозвољено да закључи уговор са Општином Шид, уколико му рачун буде у блокади, односно неће му се пренети средства на рачун уколико му рачун буде блокиран након закључења уговора.

Одобрена средства се  користе искључиво за намене за којe су додељена, а корисник средстава је дужан да Општинској управи достави извештај о реализацији пројекта, материјални  доказ о реализацији и дистрибуцији односно емитовању, као и о наменском коришћењу додељених средстава у прописаном року.

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Текст конкурса, Образац за пријаву и Образац извештаја обjављују се и на веб-сајту Општине Шид  где су видљиви и доступни током трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на званичном сајту Општине Шид www.sid.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа. Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

            Пријаве на Јавни конкурс са пратећом документацијом подносе се на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације, у затвореној коверти у писарници Општинске управе Шид, Карађорђева  2, Шид, или путем поште, на наведену адресу, са назнаком: Општинска управа Шид –за конкурс за суфинансирање пројеката средствима из буџета Општине Шид у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у током 2017. За све додатне информације можете се обратити контакт особама – Бранимирка Риђошић 022-719-142 или Миленка Субић 062-755-814.

Број: 345-1/III-17/1     

Општинско веће општине Шид

Датум: 11.01.2017.                                                                                                                                                                  
Председник

Предраг Вуковић

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси