Насловна  |  Деск  |  Акција 2% за медије  |  Конкурс Општине Жабаљ за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Акција 2% за медије

04. 01. 2017.

Конкурс Општине Жабаљ за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 18. – 22. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/2014), Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 126/2014) и Одлуке o буџету општине Жабаљ за 2017. годину („Сл. лист општине Жабаљ“, бр. 28/15), Општинско веће општине Жабаљ на својој 30. седници одржаној дана 28.12.2016. године расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ А ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС

У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ЗА 2017. ГОДИНУ

I ЦИЉ И НАМЕНА КОНКУРСА

Овај  Конкурс се  расписује за суфинансирање пројекате који се емитују или дистрибуирају на територији општине Жабаљ (укључујући и интернет странице уписане у регистар медија)  или се односе на друштвени живот општине Жабаљ.

Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја којим се остварује јавни интерес  на територији општине Жабаљ који се  од посебног значаја су за јавно информисање грађана и то :

 • Медијски садржаји који доприносе афирмацији интерактивног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе;
 • Медијски садржаји значајни за привредни развој и стварање повољног привредног амбијента на територији општине Жабаљ;
 • Медијски садржаји из области образовања и науке који афирмишу рад образовних институција општине Жабаљ;
 • Медијски садржаји у области културе и очувања културног наслеђа општине Жабаљ
 • Медијски садржаји намењени младима општине Жабаљ;
 • Специјализовани медијски садржај из области пољопривреде и руралног развоја општине Жабаљ
 • медијски садржај значајан за развој туризма
 • Медијски садржаји значајни за очување идентитета националних мањина које живе на општине Жабаљ
 • Медијски садржаји значајни за инклузију особа са инвалидитетом на територији општине Жабаљ
 • Медијски садржаји посвећени комуналним темама општине Жабаљ
 • Медијски садржаји из области заштите животне средине
 • Медијски садржаји из области безбедности и унапређења стања безбедности на територији општине Жабаљ

II СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

Средстава за суфинасирање  опредељена су Одлуке о буџету општине Жабаљ  за 2017. годину („Службени лист општине Жабаљ“ број  29/15) у висини од  6.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу највише 80 % вредности предложеног  пројекта , односно највише износа утврђеног конкурсом .

Средства се додељују за програме/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2017. године.

III  ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

На конкурсу може  учествовати (у даљем тексту: учесник конкурса):

1)      издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2)      правно лице, односно предузетник,  који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај.   

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом  .

Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

IV КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекат  подносиоца пријаве су:

 1. мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања где се посебно оцењује:

1.1  Значај пројекта са становишта: (остваривања јавног интереса у области јавног информисања; остваривање намене конкурса; усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;  идентификованих  и јасно дефинисаних потреба циљних група; заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа)

1.2.Утицај  и изводљивост са становишта: усклађености планираних активности са циљевима,  очекиваним резултатима и потребама циљних група;степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе; мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта; разрађености и изводљивости плана реализације пројекта; степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.Капацитети са становишта: степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта; неопходних ресурса за реализацију пројекта; стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4.Буџет и оправданост трошкова са становишта: прецизности и разрађеност буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима; економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

 1. мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардимау оквиру које се посебно се оцењује:

2.1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда(податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.2.доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

V ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Комплетна конкурсна документација може се преузети на званичном сајту општине Жабаљ www.zabalj.rs и на писарници Општине Жабаљ

Пријава се подноси путем образаца за учешће на конкурсу, који се могу преузети на сајту општине Жабаљ www.zabalj.rs и на писарници Општине Жабаљ

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац 2-табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Учесник Конкурса је обавезан да прилози копије  следећих докумената у једном примерку:

 • Решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • Решење о регистрацији из регистра медија односно Регистрација јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
 • Доказ о поседовању фреквенције за електронске медије ;
 • Оверена изјава / сагласност медија (или више њих) да ће Програмски садржај бити емитован / објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукцију телевизијског програма);
 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (демо снима, примерак новина и сл);
 • Потписану изјаву одговорног лица о броју стално запослених радника и сарадника хонорарних, са приказаном образовном структуром ( подаци  се  подносе на меморандуму подносиоца );
 • Податке у погледу просторне и техничке опремљености ( подаци се подносе на меморандуму подносиоца )

Подносилац пријаве је у обавези да наведену документацију достави у штампаној форми и електронској форми на компакт диску , у затвореној коверти или пакету

Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима и у супротном се неће узети у разматрање.

Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Писарници општине Жабаљ на адресу: Жабаљ, Николе Тесле 45, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: «ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА општине Жабаљ НАМЕЊЕНИХ ОСТВАРИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА - НЕ ОТВАРАТИ«.

VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ КОНКУРС

Рок за подношење предлога пројеката  је  16.01.2016. године до 10,00 часова.  Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Одлуку о расподели средстава, на основу предлога Комисије,   Општинско веће у форми решења, најкасније у року од 15 дана од дана закључења Конкурса.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Уколико је решењем о додели средстава за појединог корисника одређен мањи износ од оног који је тражен у конкурсној пријави, корисник средстава дужан је да пошаље ревидиран

буџет пројекта, којим спецификује намену средстава, ау складу са износом који му је додељен решењем.

Корисник средстава може да ревидираним буџетом пројекта да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

Наведено Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор 

На основу решења о расподели средстава закључује се уговор, који је основ за праћење реализације пројекта суфинансираног.

Општинко веће ће учесницима конкурса којима су одобрена средства доставити уговор најкасније у року од 5 дана од дана доношења коначног решења

Учесник конкурса коме су одобрена средства је дужан да  потписан и оверен уговор  врати Општиснком већу најкасније у року од 5 /пет/ дана од дана пријема решења.

Корисник средстава је Дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12. 2017. године, на прописаном обрасцу који се налази на сајту www.zabalj.rs

VII ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА КАО И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ.

У складу са чланом 21. Правилником о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања обавештавају се новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у комисији  да доставе  предлог за чланове комисија.   Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Проверу документације поднете на конкурс и поштовање рокова и друге стручне послове прописане Правилником вршиће Служба за заједничке стручне послове Општинске управе.

Овај Конкурс објавити на web презентацији општине www.zabalj.rs, дневном листу „Дневник“ и „Службеном листу општине Жабаљ“

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Чедомир Божић

Посл..број: 401-859/2016-II

Дана: 28.12.2016. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси