Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс општине Рума за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

24. 02. 2015.

Конкурс општине Рума за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14), члана 15. став 1. тачка 35. Статута општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 06/2009, 38/2012 и 28/2014) и чланом 5. Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, број 06-6-12/2013-II, од 13.02.2015. године, начелник Општинске управе општине Рума, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

            Предмет овог Јавног позива/Конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Општине Рума у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Рума – а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Право учешћа на Конкурсу имају:

1)      издавачи медија који су уписани у Регистар медија;

2)       правна лица, односно предузетнци, који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

 Под медијима се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на Конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки од медија.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

            Пројекти пријављени на Конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИЈУМИ:

Ÿ   значај пројекта са становишта јавног интереса;

Ÿ   традиција пословања подносиоца пројекта

Ÿ   техничка и кадровска опремљеност;

Ÿ   обим и квалитет пређашње сарадње са Општином Рума у остваривању јавног интереса грађана;

Ÿ   територија реализације пројекта на територији Општине Рума.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 Пријава на Конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14).

           Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 1. предлог пројекта (Образац 1);
 2. буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1);
 3. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а);
 4. решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а);
 5. доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);
 6. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
 7. наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Рума у претходним годинама са бројем и врстом реализованих медијских садржаја;
 8. за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

 

Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе, као и на званичној интернет страници Општине Рума, где мора бити видљив и доступан јавности све време трајања Конкурса.

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива. 

            Пријаве се подносе у затвореној коверти, насловљеној са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години“ и са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), у штампаном облику и на ЦД-у, преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: Орловићева бр. 5, 22400 Рума.

            Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

            Неблаговремене пријаве на Конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће ни разматрати.

            Учесник Конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року.  У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

            Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Јавном позиву за учешће на Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење, и његов пројекат се не разматра.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Општине Рума доноси Председник општине Рума, на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рума – www.ruma.rs и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Општина Рума ће са подносиоцима изабраних пројеката закључити Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Стручна Комисија ће бити састављена од 3 (три) члана. Уколико на расписани Конкурс пристигне више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија ће имати пет чланова.

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

О раду Комисије води се записник.

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рума,  www.ruma.rs.

ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА

И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на Конкурс.

ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

            У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник Конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

            Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник Конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту, који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина,
 2. назив прилога/ текста,
 3. тема прилога/ текста,
 4. учесници прилога,
 5. емисија у којој је прилог емитован/ рубрика у новинама у којој је текст објављен.

            На све обавезе које нису наведене у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

У Руми,  23.02.2015. године

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Душан Љубишић 

Број: 401-11/2015-IV

Дана: 23.02.2015. године

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси