Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Конкурс општине Књажевац за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

23. 02. 2015.

Конкурс општине Књажевац за суфинансирање медијских пројеката

На основу одредаба члана 17. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. Гласник РС“, број 126/2014), Одлуке о буџету општине Књажевац за 2015. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 22/2014) и члана 50. Статута општине Књажевац („Службени лист општине Књажевац“, број 4/09), Општинско веће општине Књажевац, на седници одржаној 18.02.2015. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2015. ГОДИНИ

Предмет конкурса

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области јавног информисања ради информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот грађана општине Књажевац у 2015. gодини.

Конкурс се расписује за пројекте производње медијских садржаја.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац у области информисања, ради остваривања јавног интереса у 2015. години износи 11.750.000.00 динара (укључујући ПДВ), опредељених Одлуком о буџету општине Књажевац за 2015. годину („Сл. лист општине Књажевац“, број 22/2014) у разделу 2, глава 1.2. Општинско веће, економска класификација 423, функција 111, у оквиру програма 15 Локална самоупрва.

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу има:

1) издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2) правно лице, односно предузетник,  који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија;

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај. 

Под медијем се у смислу Закона подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио – програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са законом.

На конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса. Издавач више медија може конкурисати с једним проејктом за сваки од медија.

Ако је учесник конкурса  издавач више медија,  може на  конкурсу  учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

Критеријуми за учешће на конкурсу

Пројекти пријављени на конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Критеријум

 у којој мери су предложена пројектна активност и изложени циљеви њене реализације релевантни за остваривање намене конкурса

 у којој мери је вероватно да ће предложене пројектне активности довести до остваривања постављеног циља  (могу се утврдити  на основу начина на који је објашњена веза између активности и циљева, прецизности индикатора успеха, квалитета предложеног метода евалуације, претходног искуства кључних чланова пројектног тима и других чинилаца које може да одреди орган који расписује конкурс)

у којој мери однос између предложених трошкова и очекиваних резултата указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес

да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда

доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити

унапређење медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања

информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената друштва (информисање и едукациjа деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, родна равноправност, итд.)

актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, слободно време, борба против корупције, борба против психоактивних супстанци и алкохолизма, борба против говора мржње, проблеми неразвијених општина, итд.)

допринос развоjу истраживачког новинарства

очување националног и културног идентитета и jезика

технолоша опремљеност и кадровска оспособљеност медија, подносиоца пројекта, за одржавање стандарда квалитета у стварању и емитовању програма – реализацији поднетог пројекта на територији општине Књажевац

Досадашње активности у јавном информисању са територије општине Књажевац

Пријава на конкурс

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање у области јавног информисања“ (Образац бр. 1) која је саставни део конкурса.

Уз пријаву  подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

 1. Табеле за пројектно суфинансирање из области јавног информисања (Образац бр. 1, који је саставни део конкурса)
 2. доказ о регистрацији – фотокопију извода из АПР-а
 3. решење о пореском идентификационом броју – фотокопију ПИБ-а
 4. доказ о поседовању фреквенције за електронске медије
 5. извод из Регистра медија, односно из Регистра јавних гласила.
 6. Потписану и оверену Изјаву о суфинансирању пројекта
 7. Потписан и оверен модел Уговора о суфинансирању пројекта.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања у штампаном облику и на ЦД-у, предајом у Општинском услужном центру општине Књажевац или поштом, на адресу

Општина Књажевац

Милоша Обилића 1

19350 Књажевац

У затвореној коверти, са назнаком „Пријава на јавни конкурс за  суфинансирање пројеката из буџета општине Књажевац  у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса у 2015. години“ са назнаком „Не отварати пре завршетка конкурса“.

Комисија за доделу средстава задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом оли електронском поштом, Комисија неће разматрати.

Проверу документације поднете на конкурс врши стручна служба Опоштинске управе. Провера документације односи се на испуњеност услова за учешће на конкурсу и поштовање рокова. Провера се врши у присуству чланова Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања.

Учесник конкурса који  је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава ње да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, неће се узети у разматрање.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење и његов пројекат  се не разматра.

Пројекат који је достављен  након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Стручна служба Општинске управе сачињава записник о испуњености услова за учешће на конкурсу, за све пристигле пројекте.

Контакт особа: Марија Јеленковић,  контакт телефони: 019 731 601 е-маил адреса: marija.jelenkovic@knjazevac.rs.

Позив новинарским и медијским удружењима

Позивају се  новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци, заинтересовани за рад у Комисији да доставе предлоге чланова за рад у комисији.

Рок за достављање предлога за чланове комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав  предлог постоји.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године  пре датума расписивања конкурса.

Пријаве за учешће у раду Комисије подносе се  у Општинском услужном центру општине Књажевац или поштом, на адресу

Општина Књажевац

Милоша Обилића 1

19350 Књажевац

Чланове стручне конкурсне комисије именује руководилац Општинског већа и то из реда независних стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију. Већина чланова Комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји.

На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије, руководилац Општинског већа општине Књажевац два члана Комисије.

Комисија има три члана. Рад Комисије је без надокнаде и без надокнаде путних трошкова.

Решење о именовању Комисије објављује се на на званичној интернет презентацији општине www.knjazevac.rs.

Одлука о расподели средстава

У складу са одредбама члана 25. Закона и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања , Одлуку о расподели средстава у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета општине Књажевац доноси руководилац Општинског већа општине књажевац  на основу стручне оцене пројеката и образложеног и потписаног предлога о стране чланова Комисије.  

Рок за достављање предлога Комисије руководиосу Општинског већа је најкасније 15 дана од дана закључења конкурса.

У складу са одредбама члана 25. Закона и члана 25. Правилника,  Одлука о расподели средстава се доноси у форми решења са образложењем. Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Рок за доношење Одлуке је 30 дана од дана закључења конкурса.

Одлука о расподели средстава биће објављена на званичној интернет презентацији општине www.knjazevac.rs  и доставља се сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Поред решења о додели средстава, објављује се и информација за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Закључење уговора

Након доношења решења, општина Књажевац закључује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, који је основ за праћење реализације  суфинансираног пројекта.

Одељење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Књажевац учесницима конкурса којима су одобрена средства доставља уговор у најкраћем могућем року.

Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан и оверен уговор  органу који је расписао конкурс.

Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства  не достави  уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

Обавеза извештавања о реализацији пројекта

У складу са одредбама уговора о суфинансирању пројекта, друга уговорна страна је обавезна да доставља наративни и финансијски извештај о утрошку средстава, на обрасцу за извештај који је саставни део конкурса, на месечном ниову.

Плаћање се врши на основу усвојеног наративног и финансисјког извештаја, у складу са одредбама Уговора о суфинансирању пројекта.

Уз наративни извештај достављају се емитовани прилози у електронском облику, односно исечци из новина, публикација, копије садражаја са портала. Уз наведене прилоге, уговорна страна  је дужна да достави извештај о емитованим прилозима/објављеним новинским чланцима/објављеним текстовима на сајту  који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 1. редни број CD-а / исечка из новина
 2. назив прилога / текста
 3. тема прилога / текста
 4. учесници прилога
 5. емисија у којој је прилог емитован / рубрика у новинама у којој је текст објављен.

Кориснику средстава који не достави у року и  у прописаној форми наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, упућује се захтев за повраћај средстава.

Информација о корисницима  средстава који нису доставили наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на  веб-сајту општине Књажевац.

Обрадила: Марија Јеленковић

Број: 345-2 /2015-09

Књажевац,  23. 02.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Мр Милан Ђокић

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси