Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Одлука о расписивању конкурса општине Рума за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

20. 02. 2015.

Одлука о расписивању конкурса општине Рума за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/2014), члана 15. став 1. тачка 35. Статута општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 06/2009, 38/2012 и 28/2014) и члана 51. Пословника о раду Општинског већа општине Рума („Службени лист општина Срема“, бр. 35/2009), Општинско веће општине Рума, на седници одржаној 13.02.2015. године, донело је

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РУМА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2015. ГОДИНИ

Члан 1.          

            Овом Одлуком се уређују обим, услови и начин суфинансирања пројеката из буџета Општине Рума у области јавног информисања у 2015. години, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Општине Рума, а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, спорта и физичке културе, као и заштите животне средине и здравља људи.

I ПРАВО УЧЕШЋА

Члан 2.          

            Право учешћа на Конкурсу имају:

1) издавачи медија који су уписани у Регистар медија; и

2) правна лица, односно предузетници, који се баве производњом медијских садржаја, а који приложе доказе да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на Конкурсу. Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки од медија.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

            Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Члан 3.          

            Под медијима се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

            Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Члан 4.                      

            Висина буџетских средстава предвиђених за суфинансирање пројеката по овој Одлуци, износи 19.036.637,00 (словима: деветнаест милиона тридесет шест хиљада шест стотина тридесет седам) динара, опредељених на функцији 830 - ''Услуге емитовања и штампања'', на позицији 192, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима-електронски медији-телевизија, радио, интернет портал и други; и на позицији 193, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима-писани медији. 

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 5.                      

            Пројекти пријављени на Конкурс се оцењују према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            Приликом доделе средстава, водиће се рачуна и о следећим специфичним критеријумима: значају пројекта са становишта јавног интереса, традицији пословања подносиоца пројекта и техничкој и кадровској опремљености на територији Општине Рума, обиму и квалитету пређашње сарадње са Општином Рума, као и седишту подносиоца Пројекта на територији Сремског управног округа и територији реализације пројекта на територији Општине Рума.

III ПОСТУПАК

Члан 6.          

            Јавни позив расписује начелник Општинске управе.

            Јавни позив се објављује на огласној табли Општинске управе, као и на званичној интернет страници Општине Рума, где мора бити видљив и доступан јавности све време трајања Конкурса.

            Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива.

            Пријаве се подносе у затвореној коверти у штампаном облику и на компакт диску, насловљеној са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Општине Рума ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години“ и са назнаком „не отварати“, Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), преко писарнице Општинске управе, или поштом на адресу: Орловићева бр. 5, 22400 Рума.

Члан 7.          

Пријава на Конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14).

           Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

 1. предлог пројекта (Образац 1);
 2. буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1);
 3. доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а);
 4. решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а);
 5. доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије);
 6. изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима;
 7. наративни извештај о реализованим уговорима са Општином Рума у претходним годинама са бројем и врстом реализованих медијских садржаја;
 8. 8.     за правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија. 

Члан 8.          

            Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

            Неблаговремене пријаве на Конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће ни разматрати.

            Учесник Конкурса који је поднео непотпуну, односно непрецизну, пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће разматрати.

            Учеснику Конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Јавном позиву за учешће на Конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење, и његов пројекат се не разматра.

IV РАД КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

Члан 9.          

Поступак спроводи Комисија састављена од 3 (три) члана. Уколико на расписани Конкурс пристигне више од педесет пројектних пријава, Комисија ће имати пет чланова.

Чланове Комисије именује начелник Општинске управе, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, а који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

О раду Комисије се води записник.

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Општине Рума.

V ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

Члан 10.      

Одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Општине Рума доноси Председник општине Рума, на основу образложеног предлога Комисије, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Ако средства опредељена за Kонкурс нису у целости расподељена, Општина Рума може да распише нови конкурс за расподелу преосталих средстава до краја исте календарске године

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Општине Рума и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Против решења се може поднети жалба, у року од 8 дана од дана достављања у електронској форми. О жалби одлучује Општинско веће општине Рума.

Након доношења Решења, са подносиоцима изабраних пројеката ће бити закључени уговори о суфинансирању пројеката.

Члан 11.      

            Додељена средства ће бити пренета из буџета Општине, са функције 830 - ''Услуге емитовања и штампања'', са позиција: 192, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима - електронски медији - телевизија, радио, интернет портал и други; 193, економска класификација 454 - Субвенције приватним предузећима - писани медији.

Члан 12.      

            У складу са одредбама потписаног уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник Конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописаним Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

            Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику, односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту, који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

 1. редни број компакт диска (CD)/ исечка из новина,
 2. назив прилога/текста,
 3. тема прилога/текста,
 4. учесници прилога,
 5. 5.     емисија у којој је прилог емитован/рубрика у новинама у којој је текст објављен.

Члан 13.      

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општина Срема".

ПРЕДСЕДНИK

Слађан Манчић

 

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси