Насловна  |  Актуелно  |  2% за медије  |  Сремска Митровица: Конкурс за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

2% за медије

29. 01. 2015.

Сремска Митровица: Конкурс за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 17.и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14), члана 4.став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14), члана 71.став 1. тачка 5. Статута Града Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 13/12), члана 12.раздео IX и члана 48. Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2015.годину („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/14), члана 18. став 2. тачка 6. и члана 37. став 3. Одлуке о градским управама („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 15/12, 1/14 и 3/14) и Одлуке о расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката из буџета Града Сремска Митровица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години, број 401-143/2015-IX, од 26.01.2015. године, начелник Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица, р а с п и с у ј е

Јавни позив

За суфинансирање пројеката из буџета Града Сремска Митровица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. Години.

Предмет конкурса

Предмет овог јавног позива/конкурса је суфинансирање пројеката из буџета Града Сремска Митровица у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана Сремске Митровице – а посебно кроз подршку производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи, и то за пројекте:

производња медијских садржаја.

Висина средстава предвиђених за суфинансирање пројеката из области јавног информисања – производње медијских садржаја, у 2015.години износи 23.750.000,00 динара (словима: двадесеттримилионаседамстопедесетхиљададинара), опредељених чланом 12. раздео IX Одлуке о буџету Града Сремска Митровица за 2015. годину („Службени лист Града Сремска Митровица“, бр. 11/14) на позицији 197- Субвенције приватним предузећима, од чега је за електронске медије опредељено 19.000.000,00 (словима: деветнаестмилионадинара), а за штампане медије 4.750.000,00 (словима: четиримилионаседамстопедесетхиљададинара).

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу има:

1)издавач медија који је уписан у Регистар медија;

2)правно лице односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Право учешћа немају издавачи који се финансирају из јавних прихода

Под медијем се, у смислу Закона о јавном информисању и медијима, подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио програм и телевизијски програм и електронска издања тих медија, као и самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице или интернет портали), који су регистровани у Регистру медија, у складу са Законом.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу. Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Пројекат, у смислу Закона, подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровски и временски) којом се доприноси остваривању јавног интереса у области јавног информисања.

Максимални износ који се може доделити по једном пројекту је 80% вредности пројекта.

Критеријуми за учешће на конкурсу

Пројекти пријављени на конкурс оцењују се према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи јавни интерес у области јавног информисања, у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, и према мери у којој, на основу поднете документације, учесник на конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Специфични критеријуми:

* Значај пројекта са становишта јавног интереса

* Традиција пословања подносиоца пројекта и техничка и кадровска опремљеност на територији Града Сремска Митровица

* Обим и квалитет пређашње сарадње са Градом Сремска Митровица

* Седиште подносиоца пројекта на територији Сремског управног округа и територија реализације пројекта на територији Града Сремска Митровица

Пријава на конкурс

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу „Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања“, који је објављен у Правилнику о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14).

Уз наведену пријаву, подносилац пројекта је дужан да обавезно приложи и:

1. Предлог пројекта (Образац 1)

2. Буџет пројекта (у складу са Обрасцем 1, Табела бр. 1)

3. Доказ о регистрацији (фотокопија извода из АПР-а)

4. Решење о пореском идентификационом броју (фотокопија ПИБ-а)

5. Доказ о поседовању фреквенције (за електронске медије)

6. Изјаву о располагању одговарајућим техничким и кадровским капацитетима

7. Наративни извештај о реализованим уговорима са Градом Сремска Митровица у претходним годинама са бројем и врстом реализованих медијских садржаја.

8. За правно лице, односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја, доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија.

Јавни позив се објављује на званичној интернет страници Града Сремска Митровица /мора бити видљив и доступан јавности све време трајања конкурса/ и недељном листу „Сремске новине“.

Пријаве се подносе у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Јавног позива.

Пријаве на конкурс се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања (у даљем тексту: Комисија), у штампаном облику и на CD-у, и то предајом у Услужном центру Града Сремска Митровица или поштом- на адресу: Градске управе за културу, спорт и омладину, ул. Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Јавном позиву за суфинансирање пројеката из буџета Града Сремска Митровица ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2015. години“ и са назнаком „Не отварати“.

Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и објашњења.

Неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, наведена Комисија неће ни разматрати.

Учесник конкурса који је поднео непотпуну односно непрецизну пријаву или документацију, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. 

У случају непоштовања накнадно одређеног рока, пријава се неће ни разматрати.

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у Јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се наведено обавештење, и његов пројекат се не разматра.

Стручна служба Градске управе за културу, спорт и омладину сачињава записник о испуњености услова за учешће на конкурсу, за све пристигле пројекте и доставља записник члановима Комисије.

За све додатне информације можете се обратити контакт особи – Мирјани Марковић, на број телефона 022/610-566 лок. 129 и то у времену од 07.00 до 15.00 h сваког радног дана.

Одлука о избору пројеката

У складу са одредбама члана 25. Закона о јавном информисању и медијима и члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Сремска Митровица доноси начелник Градске управе за културу, спорт и омладину, а на основу образложеног предлога Комисије – и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници Града Сремска Митровица – www.sremskamitrovica.org.rs и достављена сваком учеснику конкурса у електронској форми.

Наведена одлука се доноси у облику Решења, са образложењем.

Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Након доношења Решења, Градска управа за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица закључује Уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања.

Комисија за оцењивање пројеката у области јавног информисања

Стручна Комисија ће бити састављена од 3 (три) члана. Уколико на расписани Конкурс пристигне више од педесет пројектних пријава, конкурсна комисија ће имати пет чланова.

Чланове Комисије именује начелник Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица, од којих је већина из реда независних стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију.

Чланови Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења, уколико предложена лица испуњавају услове у складу са Законом о јавном информисању и медијима и Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Комисија на првој седници бира председника комисије.

О раду комисије води се записник.

Састав Комисије се објављује на званичној интернет страници Града Сремска Митровица – www.sremskamitrovica.org.rs.

Позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима

Позивамо новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове Комисије. Рок за достављање предлога за чланове Комисије, исти је као и рок за подношење пријава на конкурс.

Обавеза извештавања о реализацији пројекта

У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава- на Обрасцу за извештај (Образац 2) прописан Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 126/14), и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта.

Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала. Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације:

1.редни број компакт диска (cd)/ исечка из новина,

2.назив прилога/ текста,

3.тема прилога/ текста,

4.учесници прилога,

5.емисија у којој је прилог емитован/ рубрика у новинама у којој је текст објављен.

На све обавезе које нису наведене у овом Јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

 

Број: 401-143/2015-IX

Дана: 28.01.2015. године
Начелник градске управе

Сремска Митровица                                                               
Илија Недић

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси