Насловна  |  Актуелно  |  Медијски конкурси  |  Конкурс Општине Бујановац за суфинансирање медијских пројеката
Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Smanji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Медијски конкурси

19. 10. 2020.

Конкурс Општине Бујановац за суфинансирање медијских пројеката

На основу члана 15,17,18 и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члан 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. и 18.ст.3 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 79. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник Општине Бујановац “ бр. 5/19) и Одлуке о буџету општине Бујановац за 2020. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 19/19“), , Начелник Општинске управе Бујановац, дана 12.10.2020.године расписује: Në bazë të nenit 15,17,18 dhe 19. të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), nenit 95-97 të Rregullores mbi rregullat për ndarjen e ndihmës shtetërore (“ G.Zyrtare e RS” nr. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 dhe 119/14), nenit 4.dhe 18.alineja 3. Rregullores mbi bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 16/16 dhe 8/17), nenit 79. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit nr. 5/19”), dhe Vendimit mbi Buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2019 (“G. zyrtare e Komunës së Bujanocit nr. 19/19”), Kryeshefi i Administratës komunale të Bujanocit, më datën 12.10.2020 shpallë:

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години

TH I RR J E     P U B L I K E

për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2020

 

I

Намена средстава за остваривање јавног интереса /

Qëllimi i fondeve për realizimin e interesit publik

 

  Јавни Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Oпштине Бујановац у 2020. Години /у даљем тексту: Конкурс/ се расписује ради пружања финансијске подршке медијским садржајима који доприносе остваривању јавног интереса у области јавног информисања; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије;  унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана Бујановца за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Konkursi publik për bashkëfinancimin e projekteve -prodhimeve me përmbajtje mediale nga fusha e  informimit publik të komunës së Bujanocit për vitin 2020/ në tekstin e mëtejshëm: Konkurs/ shpallet për  ofrimin e mbështetjes  financiare përmbajtjeve mediale  të cilar realizojnë interes publik në fushën e informimit: rritjen e kualtitete të informimit te personat me invaliditet dhe pakicave tjera nacionale; mbrojtja  dhe zhvillimi i të drejtave të njeriut dhe demokracisë; zhvillimi ( rritja)  e  të drejtave sociale; zhvillimin e perosnalitete dhe mbrojtjen e fëmijëve dhe zhvillimin e krijmtarive kulturore e artistike; zhvillimi i arsimit, përfshirjen  e shkrimit mediale si pjesë e sistemit arsimor; zhvillimin e shkencës, sportit dhe kulturës fizike; mbrojten e mjedisit  jetësor  dhe shëndetin e njerëzve zhvillimin  e  profesionalizmit mediale dhe gazetareske dhe përmbajtjeve tjera mediale të cilat  përmbushin nevojat e qytetarëve të Bujanocit.

 

 

 

II

Предмет конкурса

Lënda e konkursit

 

Предмет конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја на територији општине Бујановац у 2020. години, који су значајни за остваривање јавног интереса који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Lëndë e konkursit është bashkëfinancimi i prodhimit të përmbajtjeve mediale në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2020, të cilët janë të rëndësishëm për realizimin e interesit publik i cili është i definuar me nenin 15. të Ligji mbi informimin publik të medieve.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија је реализација до 31.12.2020.године.

Konkursi shpallet për bashkëfinancimin e projekteve realizimi i të cilëve zgjatë deri më 31.12.2020.

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.

Pjesëmarrësit e konkursit të cilët kanë marrë mjete, raportin mbi realizimin e projektit i dorëzojnë organit i cili ka ndarë mjetet, në formën e raportit narrativ dhe financiar, në përputhje me ligjin dhe kontratën e lidhur.

Општи циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке и образовања; подршка медијског стваралаштва и остваривању права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

Qëllimet e përgjithshme konkursit: mbështetja e realizimit të drejtave të qytetarëve në informim publik; zhvillimi pluarizmit medial, stimulimi i krijimtarisë mediale në fushën e kulturës, shkencës dhe arsimit; mbështetja e krijimtarisë mediale dhe realizimit të së drejtës për informim në të gjitha fushat e jetës publike, posaçërisht grupeve të mbrojtura.

Општина Бујановац ће, на основу овог јавног позива, суфинансирати пројекте ради остваривања јавног интереса у области јавног инофрмисања који се односе на :

1. Омладина и њена перспектива у општини Бујановац;

2. Информисање грађана грађана о значају животне средине;

3. Мултикултурни живот у Бујановцу;

4. Јавност рада Општинске Управе;

5. Село без иједног становника – исељавања са општине Бујановац;

6. Информиши се п квалитету образовања у школама;

7. Економска неразвијеност узрок незапослености у општини Бујановац;

8. Спорт и суживот међу заједницама у Бујановцу;

9. Прекогранична сарадња;

10. Положај националних мањина; и

11. Улога НВО у Бујановцу.

 

Komuna e Bujanocit, në bazë të kësaj thirrje publike do të bashkëfinancojë projektet për realizimin e interesit publik në lëminë e informimit publik që kanë të bëjnë me:

1. Rinia dhe perspektiva në komunën e Bujanocit;

2. Informimi i qytetarëve për një ambient të pastërt;

3. Jeta multikulturore në Bujanoc;

4. Transparenca në Administratën komunale;

5. Fshati pa asnjë banor – shpërngulja nga komuna e Bujanocit;

6. Informohu për cilësinë e arsimit nëpër shkolla;

7. Moszhvillimi ekonomik si shkak i papunësisë në komunën e Bujanocit;

8. Sporti dhe bashkëjetesa në mes komuniteteve në Bujanoc;

9. Bashkëpunimi ndërkufitar;

10. Pozita e pakicave nacionale;

11. Roli i OJQ-ve në Bujanoc

 

III

Износ средстава који је опредељен за конкурс/

 Shuma e fondeve të cilat janë përcaktuara për konkurs

 

Средства опредељења одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Општине Бујановац у 2020. години, износе 3.800.000,00 динара.

Fondet nga vendimi për shpalljen e konkursit për bashkëfinancim të projekteve për prodhimin e përmbajtjes mediatike në fushën e informacionit publik në territorin e Komunës së Bujanocit në vitin 2020, arrijnë në 3.800.000.00 dinarë.

 

Јавним позивом се подржавају следеће мере:

Me thirrjen publike do të mbështeten këto masa:

 

1. суфинансриање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020.години – 1.000.000,00 динара;

             1.  bashkëfinancimin e projekteve për prodhimin e përmbajtjes së medias në fushën e informimit publik në vitin 2020 – 1.000.000,00 dinarë;

2. суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања и на језицима националних мањина на територији општине Бујановац у 2020.години – 2.800.000,00 динара.

2.  bashkëfinancimin e projekteve për prodhimin e përmbajtjes së medias në fushën e informimit publik në gjuhët e pakicave nacionale, në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2020 – 2.800.000,00 dinarë.

 

Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 1 Јавног позива је   50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 300.000, 00 динара.

Shuma më e ulët e mjeteve të cilat mund të ndahen për projekt për masën 1 të thirrjes publike është 50.000,00 dinarë, kurse shuma më e lartë e mjeteve të cilat mund të ndahen për projekt është 300.000.00 dinarë.

 

Најмањи износ средстава по пројекту у оквиру мере 2 Јавног позива је   50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 600.000,00 динара.

Shuma më e ulët e mjeteve të cilat mund të ndahen për projekt për masën 2 të thirrjes publike është 50.000,00 dinarë, kurse shuma më e lartë e mjeteve të cilat mund të ndahen për projekt është 600.000,00 dinarë.

 

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80%  вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Pjesëmarrësi i konkursit mundet të paraqesë kërkesë për bashkëfinancimin e projektit në shumën prej më së shumti deri 80% të vlerës së projektit të propozuar, gjegjësisht më së shumti deri në shumën e përcaktuar në konkurs.

 

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

Pjesëmarrësi i konkursit i cili në vitin rrjedhës kalendarik i ka shfrytëzuar mjete të dedikuara për projektin e bashkëfinancimit në fushën e informimit publik në nivelin republikan, krahinorë apo lokal, mund të marrin pjesë  në konkursin për  bashkëfinancim të projektit  të njëjtë vetëm një herë në atë vit dhe atë në shumë e cila, me  shumën  të cilën e ka marrë, të mos  kalojë 80%  të vlerës së projektit.

 

Средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

Fondet do të alokohen në përputhje me nenin 95-97 të Dekretit mbi Rregullat për Dhënien e Ndihmës Shtetërore ("Gazeta Zyrtare e RS" Nr. 13 / 10,100 / 11, 91/12, 37/13, 97/13 dhe 119/14), dmth. sipas rregullave për ndihmën shtetërore me vlerë të vogël (de minimis ndihma shtetërore).

 

IV 

Право учешћа на конкурсу

E drejta e pjesëmarrjes në konkurs

 

На конкурсу може учествовати / Në konkurs mund të marrin pjesë:

 

 1. издавач медија чији медије уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији Општине Бујановац;

Botuesi i medieve, mediet e regjistruara në Regjistrin për medie, i cili mbahet në Agjencinë  për regjistrat ekonomike, nëse përmbajtja mediave emitohet në territorin e komunës së Bujanocit;

 

 1. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији Општине Бујановац.

Personi juridik, gjegjësisht sipërmarrësi, i cili merret me prodhimin e përmbajtjeve mediale dhe ka prova se përmbajtja e bashkëfinancuar mediale do të realizohet përmes medieve e cila është e regjistruar në regjistrin e mediave dhe emitohet në territorin e komunës së Bujanocit;

 

Правоучешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkurs nuk e kanë botuesit e medieve që financohen nga fondet publike.

            Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkurs nuk e kanë personat që kanë marrë më parë fonde të destinuara për bashkëfinancimin e projekteve, dhe që në kohën dhe në formën e përcaktuar nuk kanë dorëzuar raportin narrativ dhe raportin financiar dhe nuk i kanë arsyetuar shpenzimet (mjetet e shpenzuara) sipas thirrjes paraprake.

 

            Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Pjesëmarrësi mund të konkurrojë vetëm me një projekt në një konkurs

            Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Nëse pjesëmarrësi i konkursit është publikues i disa medieve, mund të marrë  pjesë në konkurs me një projekt për çdo medie.

 

            Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

            Pjesëmarrësi i konkurs i cili në vitin aktual kalendarik  ka përdorur fonde të destinuara për bashkëfinancim të projektit në fushën e informimit publik në nivelin kombëtar, rajonal  ose lokal mund të marrë pjesë në konkursin për bashkëfinancim të njëjtit projekt  edhe një herë brenda viti, edhe atë  nëse fondet e ndara  në total nuk e tejkalojnë 80% të vlerës së projektit.

 

V.

Критеријуми за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства

Kriteret për vlerësimin e projekteve në bazë të  cilave do të ndahen mjetet

 

Критеријуми за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства

Kriteret për vlerësimin e projekteve në bazë të  cilave do të ndahen mjetet

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

Kriteret në bazë të cilave do të vlerësohen projektet  e paraqitur në konkurs janë:

1) Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања;

     Masa në të cilën është propozuar aktiviteti i projektit për zbatimin e interesit publik në fushën e informimit publik;

2) Мера  пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

    Masa e ofrimit të garancionit më të madh dhe angazhim ndaj standardeve profesionale dhe etike të medieve.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана,  посебно се оцењује:

Në bazë të kritereve nga paragrafi 1. pika 1. e këtij neni, veçanërisht vlerësohet:

 1. Значај пројекта са становишта/ Rëndësia e projektit për nga aspekti:
 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

I realizimit të interesit publik në fushën e informimit publik;

 • остваривање намене конкурса;

I realizimit të qëllimit të konkursit;

 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

I harmonizimit të projektit me problemet reale, nevojat dhe prioritetet e grupeve të synuara;

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 •  I identifikimit dhe përcaktuar të qartë të nevojat dhe grupeve të synuara;
 •   заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 • I përfaqësimit të elementeve të reja në projekt dhe qasjen e hulumtimit gazetarisë.

 

 1. Утицај  и изводљивост са становишта/  Ndikimi dhe fizibiliteti për nga aspekti:

 

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

         I harmonizimit të aktiviteteve të planifikuara me synimet, rezultatet e pritura dhe nevojat e grupeve të synuara;

 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

I shkallës së ndikimit të projektit në cilësinë e informimit të të grupit të synuar;

 • мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

I treguesve të matshëm që mundësojnë monitorimin e realizimit të projektit;

 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта

                  I sofistikimit dhe fizibiliteti të planit të realizimit të projektit;

 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

I shkallës së qëndrueshmërisë zhvilluese dhe financiare të projektit (efekte pozitive të projektit vazhdojnë pas përfundimit të mbështetjes).

 

 1. Капацитети са становишта/ Kapacitetet për nga aspekti::
 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

I shkallës së aftësive organizative dhe menaxhuese të propozuesve të projekteve;

 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;

       I burimeve të nevojshme për realizimin e projektit;

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

I referencave profesionale për propozuesit e projekteve, të cilat korrespondojnë me synimet dhe  aktivitetet e projektit të propozuar.

 

 1. Буџет и оправданост трошкова са становишта/ Buxheti dhe arsyetimi i shpenzimeve për nga aspekti::

 

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

I saktësisë dhe sofistikimi të buxhetit të projektit, i cili tregon harmonizimin me koston e llogaritur të aktiviteteve të projektit;

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

I fizibilitetit ekonomik të buxhetit të propozuar në lidhje me qëllimin e aktiviteteve e projektit.

 

 На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:

Në bazë të kritereve të përcaktuara në paragrafin 1. pika 2. e këtij neni,veçanërisht vlerësohet:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере  од стране државних органа,  регулаторних тела или тела само-регулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна службa од Регулаторног тела за елeктронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлине медије);

Nëse pjesëmarrësit të konkursit i janë shqiptuar masat nga ana e organeve shtetërore, organeve të trupit rregullator apo vetë-rregullatore në vitin e fundit, për shkak të shkeljes së standardeve profesionale dhe etike (të dhënat i siguron shërbimi profesional nga Organi rregullator për mediet elektronike, për mediet elektronike, kurse nga Këshilli për shtyp, për shtyp dhe mediet online);

 1. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Dëshmia mbi faktin se pas shqiptimit të dënimeve ose masave të ndërmarra, aktivitetet të cilat garantojnë se rastet e ngjashme nuk do të përsëriten.

За сваки расписани конкурс, у оквиру јавног позива, орган који расписује конкурс, може утврдити  и   ближе критеријуме за оцењивање пројекта (као што је одређивање приоритетних тема и сл.).

Për çdo konkurs të shpallur, në kuadër të thirrjes publike, organi i cili shpallë konkursin, mund të përcaktojë kriteret e detajuara për vlerësimin e projektit (të tilla si përcaktimi i temave me prioritet, etj).

 

Посебни критеријуми за оцењивање пројеката/ Kriteret specifike për vlerësimin e projekteve:

 

 • унапређење медиjског стваралаштва у области културе, науке и образовања;

Promovimi i krijimtarisë së medieve në fushën e kulturës, shkencës dhe arsimit;

 •  информисање и унапређење положаjа и равноправности свих сегмената друштва (информисање и едукациjа деце и младих, економски и социјално угрожених друштвених група, родна равноправност, итд.);

Informimi dhe përmirësimi i statusit dhe barazisë së të gjitha segmenteve të shoqërisë (informimi dhe edukimi i fëmijëve dhe të rinjve, grupeve shoqërore të cenuara ekonomike dhe sociale, barazia gjinore, etj);

 • актуелност теме (европске интеграције, заштита животне средине, слободно време, борба проти корупције, борба против психоактивних супстанци и алкохолизма, борба против говора мржње, проблеми неразвијених општина, итд.);

Aktualitet i temës (integrimet evropiane, mbrojtja e mjedisit, koha e lirë, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër substancave narkotike dhe alkoolizmit, lufta kundër gjuhës së urrejtjes, problemet e komunave të pazhvilluara, etj);

 •  допринос развоjу истраживачког новинарства;

Kontributi në zhvillimin e gazetarisë hulumtuese;

 • очување националног и културног идентитета и jезика;

Ruajtja e identitetit dhe gjuhës nacionale dhe kulturore;

 • очување културног и језичког идентитета припадника националних мањина и подстицање стваралаштва у свим областима јавног живота припадника националних мањина;

Ruajtja e identitetit kulturor dhe gjuhësorë të pakicave kombëtare në komunën e Bujanocit dhe inkurajimi i krijimtarisë në të gjitha fushat e jetës publike të pakicave nacionale;

 • технолошка опремљеност и кадровска оспособљеност медија, подносиоца пројекта, за одржавање стандарда квалитета у стварању и емитовању програма-реализацији поднетог пројекта на територији општине Бујановац.

 Pajisjet teknologjike dhe trajnimi i stafit të medieve, aplikuesve të projektit, për ruajtjen e standardit të cilësisë në krijimin dhe transmetimin e programit – realizimin e projektit të paraqitur në territorin e komunës së Bujanocit.

 

 

VI.

Рокови/Afatet

            Пријаве на конкурс се подносе од дана обjављивања конкурса а најкасније до 02.11.2020 године.

            Aplikimet për konkurs dorëzohen nga dita e shpalljes së konkursit deri më 02.11.2020.

 

            Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

            Vendimi mbi ndaarjen e mjeteve sillet më së voni në afat prej 90 ditëve nga dita e mbylljes së konkursit.

 

Јавни позив за учешће на конкурсу је објављен на званичној веб страници Општине Бујановац www.bujanovac.rs, у новини „Српски венац“ и на огласној табли Општинске управе Општине Бујановац.

Thirrja publike për pjesëmarrjen në konkurs është shpallur në faqen zyrtare të internetit të komunës së Bujanocit www.bujanovac.rs, në gazetën „Srpski Venac“ dhe në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale të komunës së Bujanocit.

 

            Учесник конкурса који је поднео пројекат са непотпуном или непрецизно попуњеном документацијом, обавештава се да недостатак отклони у накнадно одређеном року. Пројекат учесника конкурса који у накнадно одређеном року не достави тражену документацију, не разматра се.

Pjesëmarrësi në konkurs që ka paraqitur projektin me dokumentacion jo të plotë ose të plotësuar jo preciz, do të njoftohet që ta korrigjojë mungesën në një kohe të caktuar shtesë. Projekti i pjesëmarrësit në konkurs i cili në periudhën e caktuar shtesë nuk paraqet dokumentacionin e kërkuar, nuk do të shqyrtohet.

 

Учеснику конкурса који није поднео ниједан прописани документ наведен у јавном позиву за учешће на конкурсу, осим обрасца за пријаву, не доставља се обавештење из става 1. овог члана и његов пројекат се не разматра.

Pjesëmarrësit të konkursit i cili nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentet e kërkuara në ftesën publike për pjesëmarrje në konkurs, me përjashtim të formularit për aplikim, nuk i dërgohet njoftimi nga paragrafi 1. i këtij neni dhe projekti i tij nuk shqyrtohet.

 

Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

Projekti, i cili është  dorëzuar pas afatit të paraparë për aplikim, nuk shqyrtohet.

 

Одлуку о расподели средстава са образложењем, у форми решења, доноси на основу предлога комисије, начелник Општинске Управе општине Бујановац. Рок за доношење решења је највише 90 дана од дана закључења конкурса.

Vendimin mbi ndarjen e mjeteve me arsyetim, në formën e vendimit, në bazë të propozimit të komisionit, e miraton kryeshefi i Administratës komunale të komunës së Bujanocit. Afati i fundit për marrjen e vendimit është më së shumti 90 ditë nga dita e përfundimit të konkursit.

 

Орган који је расписао конкурс, доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у електронској форми и објављује га на званичној веб страници општине Бујановац. Поред решења, на званичној веб страници општине Бујановац биће објављене и информације за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Organi që e ka shpallë konkursin, dorëzon vendimin e skanuar secilit pjesëmarrës të konkursit në formë elektronike dhe e publikon atë në faqen zyrtare të komunës së Bujanocit. Përveç vendimit, në ueb faqen zyrtare të komunës së Bujanocit, do të publikohet dhe informacioni për të gjithë pjesëmarrësit në konkurs që kanë marrë më pak se shuma e kërkuar, që pa vonesë të dërgojnë një specifikim të ri të shpenzimeve, në përputhje me mjetet  e ndara, gjegjësisht njoftimin për tërheqjen nga pranimi i mjeteve të cilat i janë ndarë.

 

На основу решења закључује се уговор, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта, а који стручна служба општинске управе доставља у најкраћем могућем року учесницима конкурса којима су одобрена средства. Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања доставља потписан и оверен уговор органу који је расписао конкурс. Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор сматраће се да је одустао од додељених средстава.

Në bazë të vendimit lidhet kontrata, e cila është bazë për monitorimin e realizimit të projektit të bashkëfinancuar, të cilën shërbimi profesional i administratës komunale në kohën sa më të shkurtër të mundshme i dorëzon pjesëmarrësve të konkursit të cilëve i janë ndarë mjete. Pjesëmarrësi i konkursit, të cilit i janë ndarë mjete, pa vonesë, i dorëzon kontratën e nënshkruar dhe të vulosur organit që ka shpallur konkursin. Nëse pjesëmarrësi i konkursit të cilit i janë miratuar mjetet nuk e dorëzon kontratën, do të konsiderohet se është tërhequr nga mjetet e ndara.

 

VII

Документација коју прилаже подносилац пројекта

Dokumentacioni që dorëzohet nga aplikuesi i projektit

 

- Образац 1. (Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања) и Образац 1.2. (Буџет пројекта) се преузима са званичне веб странице општине Бујановац и подноси се у 4 (четири) примерка, двојезично.

- Formulari 1. (Kërkesa për bashkëfinancim të projektit nga fusha e informimit publik dhe Formulari 1.2. (Buxheti i projektit) merret nga ueb faqja e komunës së Bujanocit dhe dorëzohet në 4 (katër) kopje, në dy gjuhët (serbe dhe shqipe).

 

Учесник Конкурса прилаже и копије следећих докумената у 1 (једном) примерку;

Pjesëmarrësi i konkursit dorëzon edhe kopjet e dokumentacionit në vijim, në 1 (një) kopje;

 

 • решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

Aktvendimin mbi regjistrimin e personit juridik ose sipërmarrësit në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve;

 •  решење о регистрацији из Регистра медија у Агенцији за привредне регистре

aktvendimin mbi regjistrimin e medieve publike në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve;

 • дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

Lejen për radio transmetim dhe/ose transmetim të programeve televizive të nxjerrë nga Trupi rregullues për media elektronike;

 • биланс стања и биланс успеха из претходне године;

Bilanci i gjendjes dhe pasqyra e të ardhurave për vitin paraprak;

 • кратке биографиjе кључних учесника проjекта (наjвише 3 учесника);

Biografitë e shkurtra të pjesëmarrësve kyç të projektit (maksimum të 3 pjesëmarrësve)

 • оверена изјава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

Deklarata e vërtetuar/miratuar e mediumit (ose më shumë medieve) që përmbajtja e programit do të transmetohet/emitohet në këtë media (e obligueshme vetëm për personat juridik dhe sipërmarrësit të cilët merren me  prodhimin e përmbajtjeve  të medieve)

 • потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године;

Deklarata e nënshkruar e pjesëmarrësve në konkurs mbi atë se a i janë ndarë mjete dhe në çfarë shume i janë ndarë mjetet si ndihmë shtetërore me vlerë të vogël (de minimis ndihma shtetërore) në vitin aktual dhe në dy vitet fiskale paraprake;

 • потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

Vërtetimi i Bankës kombëtare të Republikës së Serbisë që nuk ka të evidentuara të detyruara themelore dhe pagesa e detyrueshme (të mos ketë llogari të bllokuar).

Пријаве на Конкурс слати у затвореној коверти на адресу: Општина Бујановац, начелнику општинске управе, Карађорђа Петровића 115, 17520 Бујановац, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања, или предати лично у писарници општинске Управе општине Бујановац.

Dokumentacioni i aplikimit në konkurs dorëzohet me zarf në adresën: Komuna e Bujanocit, kryeshefit të Administratës, Karagjorgje 115, 17520 Bujanoc, me shenjën: “Për konkursin për bashkëfinancimin e projektit në fushën e informimit publik”, ose të  dorëzohen personalisht në zyrën e shkresores të Administratës Komunale të Bujanocit.

 

Конкурсни материјал се не враћа.

Materiali i konkursit  nuk  do  të kthehet.

 

VIII

Позив за учешће у раду комисије

Ftesë për pjesëmarrje në punën e komisionit

 

Позивају се  новинарска и медијска удружења као и  медијски стручњаци заинтересовани за рад у комисији да доставе своје предлоге за чланове комисије са биографијом.

Ftohen shoqatat e gazetarëve dhe të medieve si dhe ekspertët e medieve të interesuar për punë në komision që të dorëzojë propozimet e tyre për anëtarët e komisionit me biografinë.

 

Уз предлог за чланове Комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Me propozimin për anëtarët e Komisionit, shoqatat e gazetarëve dhe të medieve, ofrojnë dëshminë mbi regjistrimin e shoqatës në Regjistrin e Shoqatave.

 

Предлози за чланове комисије достављају се најкасније до 02.11.2020.године.

Propozimet për anëtarët e komisionit dorëzohen më së voni deri më datën 02.11.2020.

 

Већина чланова комисије именује се на предлог новинарских и медијских удружења, уколико такав предлог постоји.

Shumica e anëtarëve të komisionit emërohen me propozim të shoqatave të gazetarëve dhe medieve, nëse  propozimi i tillë ekziston.

 

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса, и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији, а Одлука о именовању чланова комисије биће објављена на сајту општине Бујановац.

Të drejtën në propozim të anëtarëve kanë shoqatat e gazetarëve dhe medieve të cilat janë të regjistruara më së paku tri vjet para datës të shpalljes së konkursit, dhe të cilat me propozim për anëtar të komisionit dorëzojnë edhe dëshmi mbi regjistrimin, kurse Vendimi mbi emërimin e anëtarëve të komisionit do të shpallet në sajtin e komunës së Bujanocit.

 

За члана комисије именује се лице које је независни стручњак за медије или је медијски радник и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Për anëtarë të Komisionit do të emërohet personi i cili është ekspert i pavarur për media apo punëtor i medieve dhe nuk duhet të jete në konflikt interesi apo kryejnë detyra publike, në përputhje me rregullat e luftës kundër korrupsionit.

 

Предлоге доставити у писменој форми на адресу: Општина Бујановац, начелнику Општинске Управе, ул.Карађорђа Петровића 115, 17520 Бујановац, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката у области jавног информисања”, или предати лично у писарници Општинске Управе општине Бујановац.

Propozimet të dorëzohen në formë të shkruar në adresën: Komuna e Bujanocit, kryeshefit të Administratës komunale, rr.Karagjorgje 115, 17520 Bujanoc, me shenjën: “Për konkursin për bashkëfinancimin e projektit në fushën e informimit publik”, ose të  dorëzohen personalisht në zyrën e shkresores të Administratës Komunale të Bujanocit.

 

За  праћење и контролу реализације пројекта задужено је Одељење за локаљне пореске администрације и оделење за и финансије.

Për përcjelljen dhe kontrollimin e realizimit të projektit është e përgjegjës Drejtorati i Administratës tatimore lokale dhe Drejtorati për financa. 

 

НАПОМЕНА/ VËREJTJE:

На све обавезе које нису наведене у овом конкурсу / јавном позиву, примењују се одговарајуће одредбе наведеног Закона о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Në gjitha obligimet të cilat nuk janë paraparë në këtë konkurs/ thirrje publik, do të zbatohen  dispozitata e ligjit të lartëpërmendur mbi  informimin publi dhe Rregullore mbi bashkëfinancimin  e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik.

 

Општинска Управа општине Бујановац

Administrata Komunale e komunës së Bujanocit

 

 

 

Бујановац/Bujanoc                                                                                                                                          

12.10.2020.године                                                               

 

             Начелник / Kryeshef, 

 

___________________________

Насим Реџепи/Nasim Rexhepi     

Коментари (0)

Остави коментар

Нема коментара.

Остави коментар

Молимо Вас да прочитате следећа правила пре коментарисања:

Коментари који садрже увреде, непристојан говор, претње, расистичке или шовинистичке поруке неће бити објављени.

Није дозвољено лажно представљање, остављање лажних података у пољима за слање коментара. Молимо Вас да се у писању коментара придржавате правописних правила. Коментаре писане искључиво великим словима нећемо објављивати. Задржавамо право избора или скраћивања коментара који ће бити објављени. Мишљења садржана у коментарима не представљају ставове УНС-а.

Коментаре које се односе на уређивачку политику можете послати на адресу unsinfo@uns.org.rs

Саопштења Акције Конкурси